Neft-qaz mühəndisliyi

Tədris planı

Təhsil proqramı

“Nеft - qaz mühəndisliyi'” istiqamətində bakalavr təhsil səviyyəsi üzrə mütəхəssis hazırlanır və оnun daхilində ''Dəniz nеft-qaz hidrоtехniki qurğuları tikintisi'' iхtisaslaşması üzrə magistr hazırlığı aparılır. Ulu öndər H.Ə.Əliyеvin düşünülmüş və uzaqgörən siyasəti nəticəsində Хəzərin Azərbaycan sеktоrunda zəngin nеft və qaz yataqlarının Qərbin böyük nеft şirkətləri ilə birgə ''Əsrin müqaviləsi'' adlanan möhtəşəm müqavilə çərçivəsində mənimsənilməsi rеspublika nеft-qaz sənayеsi kоmplеksinin inkişafına böyük təkan vеrmişdir
Rеspublikanın iqtisadiyyatında müstəsna rоl оynayan nеft-qaz sənayеsi kоmplеksinə хidmət еdən хüsusi mühəndisi qurğuların tikintisi gеniş miqyasda sürətlə inkişaf еdir. Stasiоnar platfоrmaların, nəqliyyat еstakadaların və еstakadayanı mеydançaların, nеftin yığılması və saхlanılması üçün tələb оlunan mеydançaların, nеft nəqlеdən kəmərlərin inşasında yеrli mühəndis kadrlarına еhtiyac yaranmışdır. 
2003-cü ildən Azərbaycan Rеspublika Nazirlər Kabinеtinin sərəncamı ilə Azərbaycan Mеmarlıq və İnşaat Univеrsitеtində ''Dəniz nеft-qaz hidrоtехniki qurğuları tikintisi'' iхtisası üzrə kadr hazırlığına başlanmışdır
Neft-qaz mühəndisliyi ixtisasında təhsil alan tələbələrə neft-qaz strukturu, neftin-qazın yığılması sxemi, dağ süxurlarının tərkibi, əsas kimyəvi sistemlər və proseslər, maddələrin reaksiyaya girmə qabiliyyəti, qeyri-üzvi maddələrin növləri, fiziki və kimyəvi xassələri və atom molekul nəzəriyyəsi, qazma avadanlığı və alətləri, sementləmə, nasos sistemlərindən istifadə, neft və qaz quyularının qazılma texnologiyasının mühüm bölmələrindən olan qazılma tarixi, müasir quyuların qazılma üsulları, qazma avadanlığının təsnifatı, rotor qazmasının texnoloji sxemləri, maili quyular, quyuların möhkəmləndirilməsi haqqında məlumatlar, quyuda son işlər, boruların testləşməsi işləri, təhlükəsizlik texnikasının məsələləri öyrədilir.

 

Fakültə haqqında. Memarlıq fakültəsi öz köklü ənənələrinə görə universitetimizdə və memarlıq ixtisasını tədris edən digər ali məktəblər arasında həmişə seçilmişdir. Fakültə Memarlıq və dizayn ixtisasları üzrə bakalavr və magistr təhsili pilləsində mütəxəssislər hazırlayır. Fakültənin professor-müəllim heyətinin böyük əksəriyyəti memarlıq layihələndirilməsi- şəhərsalma, dizayn, abidələrin bərpası sahəsində respublikanın tanınmış mütəxəssisləri və alimləridir. Hal - hazırda fakültədə AMEA-nın 1 müxbir üzvü, 12 memarlıq doktoru, 17 professor, 33 memarlıq üzrə fəlsəfə doktoru, dosent öz dərin nəzəri və praktik biliklərini tələbələrimizlə paylaşır. Onlardan 2 nəfəri «Şöhrət» ordeni laureatı, 12 nəfəri respublikanın əməkdar memarı, 1 nəfəri isə Respublika Dövlət mükafatı laureatı fəxri adlarına layiq görülmüşdür.

Fakültənin 21 professor, 33 memarlıq üzrə fəlsəfə doktoru, dosent, baş müəllim və müəllim olmaqla 122 üzvü vardır.

Fakültədə təhsil. Fakültəyə daxil olmaq istəyən abituriyentlər qabiliyyət seçimindən sonra Tələbə Qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının keçirdiyi qəbul (test) imtahanlarında iştirak edir və universitetdə rəsm və rəsmxətdən qabiliyyət imtahanı verirlər.

Yaranma tarixi. Memarlıq fakültəsinin 90 ildən artıq yaşı vardır.

İlkin olaraq indiki Neft Akademiyasının nəzdindəki İnşaat fakültəsinin tərkibində Memarlıq bölməsi kimi mövcud olmuşdur. 1968-ci ildə inşaat fakültəsindən memarlıq bölməsinin ayrılması nəticəsində memarlıq fakültəsi yaradılmışdır. Memarlıq fakültəsində 2 istiqamətdə memarlıq və dizayn sahəsi üzrə tədris olunan fənlərin elmi-təcrübi fəaliyyətinin əsas məqsədi layihələndirmə prosesinin mənimsənilməsinə yönəldilmişdir. Fakültənin bakalaviatura, magistratura və doktorantura bölməsində hər bir istiqamətdə olan ixtisaslar üzrə kadr hazırlığı aparılır. Fakültəni bitirən mütəxəssislər memarlıq, şəhərsalma, ətraf mühitin dizaynı, tarixi abidələrin bərpası, dizayn və s. sahələrdə səmərəli fəaliyyət göstərirlər.

Fakültə haqqında. Memarlıq fakültəsi öz köklü ənənələrinə görə universitetimizdə və memarlıq ixtisasını tədris edən digər ali məktəblər arasında həmişə seçilmişdir. Fakültə Memarlıq və dizayn ixtisasları üzrə bakalavr və magistr təhsili pilləsində mütəxəssislər hazırlayır. Fakültənin professor-müəllim heyətinin böyük əksəriyyəti memarlıq layihələndirilməsi- şəhərsalma, dizayn, abidələrin bərpası sahəsində respublikanın tanınmış mütəxəssisləri və alimləridir. Hal - hazırda fakültədə AMEA-nın 1 müxbir üzvü, 12 memarlıq doktoru, 17 professor, 33 memarlıq üzrə fəlsəfə doktoru, dosent öz dərin nəzəri və praktik biliklərini tələbələrimizlə paylaşır. Onlardan 2 nəfəri «Şöhrət» ordeni laureatı, 12 nəfəri respublikanın əməkdar memarı, 1 nəfəri isə Respublika Dövlət mükafatı laureatı fəxri adlarına layiq görülmüşdür.

Yaranma tarixi. Memarlıq fakültəsinin 90 ildən artıq yaşı vardır.

İlkin olaraq indiki Neft Akademiyasının nəzdindəki İnşaat fakültəsinin tərkibində Memarlıq bölməsi kimi mövcud olmuşdur. 1968-ci ildə inşaat fakültəsindən memarlıq bölməsinin ayrılması nəticəsində memarlıq fakültəsi yaradılmışdır. Memarlıq fakültəsində 2 istiqamətdə memarlıq və dizayn sahəsi üzrə tədris olunan fənlərin elmi-təcrübi fəaliyyətinin əsas məqsədi layihələndirmə prosesinin mənimsənilməsinə yönəldilmişdir. Fakültənin bakalaviatura, magistratura və doktorantura bölməsində hər bir istiqamətdə olan ixtisaslar üzrə kadr hazırlığı aparılır. Fakültəni bitirən mütəxəssislər memarlıq, şəhərsalma, ətraf mühitin dizaynı, tarixi abidələrin bərpası, dizayn və s. sahələrdə səmərəli fəaliyyət göstərirlər.

Fakültədə təhsil. Fakültəyə daxil olmaq istəyən abituriyentlər qabiliyyət seçimindən sonra Tələbə Qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının keçirdiyi qəbul (test) imtahanlarında iştirak edir və universitetdə rəsm və rəsmxətdən qabiliyyət imtahanı verirlər.