ELAN (elmi seminar)

1. Bədəlova Firuzə Tofik qızının "ŞƏHƏR MÜHİTİNDƏ VİZUAL ELEMENTLƏRİN ROLU" (BAKI ŞƏHƏRİ TİMSALINDA) İxtisas: 6401.01-"Memarlıq nəzəriyyəsi və tarixi, abidələrin bərpası va rekonstruksiyası" mövzusunda elmi seminarı  keçiriləcək.
Tarix: 27 sentyabr 2022-ci il, saat 12.00-da III  korpus 205-ci otaq 

2. Keskin Abdullah oğlu Muhammed "NAXÇIVAN-SİİRT-DİYARBƏKİR ŞƏHƏRLƏRİNİN XI-XII ƏSR DİNİ MEMARLIQ ABİDƏLƏRİNİN QURULUŞ XÜSUSİYYƏTLƏRİ" (SƏLCUQLU DÖVRÜ) İxtisas: 6401.01-"Memarlıq nəzəriyyəsi və tarixi, abidələrin bərpası və rekonstruksiyası" mövzusunda elmi seminarı keçiriləcək.
Tarix: 27 sentyabr 2022-ci il, saat 14.00-da III  korpus 205-ci otaq 


 

21-09-2022