“TİKİNTİDƏ İNNOVASİYALAR” mövzusunda UKRAYNA- AZƏRBAYCAN - 4 BEYNƏLXALQ ELMİ KONFRANSI KEÇİRİLƏCƏK

Azərbaycan Memarlıq-İnşaat Universiteti və Ukraynanın Poltava Y.Kondratyuk adına Milli Texniki Universitetinin birgə təşkilatçılığı ilə 20-21 may 2021-ci il tarixdə “TİKİNTİDƏ İNNOVASİYALAR” mövzusunda UKRAYNA- AZƏRBAYCAN - 4 BEYNƏLXALQ ELMİ KONFRANSI KEÇİRİLƏCƏK

Konfransın keçirilmə yeri: Azərbaycan Memarlıq-İnşaat Universiteti

Tezis və məruzələrin son təqdimetmə müddəti: 05.05 2021-ci il.

Konfransın əsas istiqamətləri:

 1. İnşaat konstruksiyaları, texnologiya və texnika.
 2. Şəhərsalmanın, bina və qurğuların mühəndis sistemləri.
 3. Tikintinin təşkili, idarə edilməsi və iqtisadiyyatı.

Konfransın işçi dilləri: Azərbaycan, Rus, İngilis, Ukrayna

 

TEZİS VƏ MƏQALƏLƏRİN TƏQDİM OLUNMASINA QOYULAN TƏLƏBLƏR

Məqalə və tezislərin tərtibat qaydaları:

Məqalə və tezislər 12 Times New Roman şriftlə, 1 intervalla, A4 formatda (bütün tərəflərdən 2.5sm sahə) tezislər üçün 3 səhifəyə qədər, məqalələr üçün 3-5 səhifə həcmində, xülasə üçün isə 100 sözə qədər həcmində, açar sözlər 5-6 termindən ibarət, cədvəllər rənglı qeyd olmadan Word və ya Excel proqramında cədvəlin üstündə nömrələnməklə, düsturlar 12 şrifti ilə ayrıca obyekt şəklində ardıcıl nömrələnməklə, şəkillər, qrafiklər, diaqramlar çox acıq boz rəngdə bir obyekt kimi qeyd olunmaqla, qruplaşdırılmış formada olmaqla, adları altda nömrələnməklə, müəlliflərə istinadlar böyük mötərizədə birinci istifadə olunan ədəbiyyatın nömrəsi, sonra isə onun səhifəsi  məs. [2, s.25], nəticələrdə elmi yenilik, praktiki əhəmiyyət və perspektivlər haqqında qeydlər olmaqla elektron formatda qəbul olunur. Məqalələr antiplagiat proqramı ilə yoxlanacaqdır.

Tezislərin (Məqalələrin) strukturu:

 • Sağdan BOLD (qara) şriftlə məqalənin müəliflərinin soyadları, adları və ata adları;
 • Növbəti sətirdən hər müəllifin iş yeri, vəzifəsi, ORCID kodu, e-mail ünvanı;
 • Ortadan böyük həriflərlə BOLD (qara) şriftlə məqalənin adı;
 • İşin xülasəsi (məqalə azərbaycan dilindədirsə - ingilis və ya rus dilində, rus dilindədirsə - ingilis dilində, ingilis dilindədirsə - rus dilində tərcüməsi);
 • Növbəti sətirdən  açar söz və söz birləşməsi (məqalənin öz dilində və ingilis dilində);
 • Əsas mətn; 
 • Ədəbiyyat siyahısı.

Məruzə və tezislərin təqdim olunması:

   Məqalələrin elektron versiyası 1-ci bölmə üzrə hajiyevmuxlis@mail.ru, 2-ci bölmə üzrə nmzeyzid@gmail.com, 3-cü bölmə üzrə sferzeli@gmail.com e-mail  ünvanına təqdim olunmalıdır.

 Əlaqələndici: (050) 330 70 27.

 

ADVERTİSEMENT

On 20-21 May, 2021, "INNOVATIONS IN CONSTRUCTION" INTERNATIONAL UKRAINE-AZERBAIJAN CONFERENCE will be held by the joint effort of the Ukraine's Poltava National Technical University and the Azerbaijan Architecture and Construction University

Location: Azerbaijan Architecture and Construction University

Deadline for submission of thesis and papers: 05.05 2021

The main directions of the conference:

1. Constructional design, technology and technique.

2. Planning of engineering systems of urban planning, buildings and equipment

3. Organization, management and economy of construction.

Conference languages: Azerbaijani, Russian, English, Ukrainian

The rules of thesis and papers:

   Lectures and theses are accepted in 12 Times New Roman fonts, 1 interval, A4 format (up to 2.5 ppm on all sides) up to 2 pages for theses, 3-5 pages for papers, and 0.5 for summary for 0.5 pages, keywords consisting of 3-6 terminology, tables without any colours in the Word or Excel program, with sequence numbering, the formulas in 12 fonts separated by object, pictures, graphics, diagrams, the first used number of brackets, and then its page e.g. [2], the results are accepted in electronic and paper formats, with notes on scientific innovation, practical significance and perspectives. The articles will be checked by the plagiarism software.

     Structure of Papers:

 • The name of the article with a large bold BOLD (black) font in the middle;
 • Surnames, names and patronymic names of the article authors in the middle by BOLD (black);
 • The next line contains the author's workplace, position, e-mail address;
 • Summary of the case (if the article is in Azeri, the summary will be in English or Russian, if the article is in Russian, then in English, and if the article is in English, then in Russian);
 • Keyword and phrase combination from the next line (in the original language and in English);
 • Main text;
 • Summary;
 • Reference list.

 

Presentation of lectures and theses:

   Electronic version of articles must be submitted to the email addresses accordingly:  on section 1 to hajiyevmuxlis@mail.ru; on section 2 to nmzeyzid@gmail.com, on section 3 to sferzeli@gmail.com.

 

ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ И ОФОРМЛЕНИЯ ТЕЗИСОВ

Тезисы должны быть посвящены актуальной теме, содержать результаты глубокого научного исследования и оформленная в соответствии с требованиями.

Тезисы подаются в электронном виде файлом Word 97 - 2003 в формате * .doc. Имя файла набирается латиницей и должно содержать фамилию первого автора и дату подачи материала (например, Farzaliyev.doc).

Текстовая часть статьи набирается на листах формата А4 шрифтом Times New Roman 12 пт (название - 14 пт) через одинарный межстрочный интервал, поля - 2,5 см со всех сторон, абзац - 1,0 см.

Обязательные элементы:

- индекс УДК

- фамилия, инициалы (если авторов несколько - каждый автора), научная степень, ученое звание, место работы, ORCID, e-mail;

- заголовок;

- аннотация (до 100 слов);

- ключевые слова (3 - 5 терминов в именительном падеже)

- основной текст.

Фамилия, инициалы, ученая степень, ученое звание, место работы, название, аннотация, ключевые слова повторяются украинском и английском языках.

Тезисы объемом до 3-х полных страниц подаются на украинском, азербайджанском, русском или английском языке и печатаются на языке оригинала.

Таблицы следует выполнять в редакторах Excel или Word без заливки. Каждая таблица должна быть напечатана с соответствующими заголовком и нумерацией после первой ссылки на нее. Ширина таблиц не должна превышать 15,5 см.

Формулы должны быть выполнены в редакторе формул Equation 3.0 с использованием только общепринятых шрифтов (Times New Roman; Symbol). Каждая формула набирается как один объект (размер full - 12 pt).

Иллюстрации выполняются в Word, должны быть сгруппированы и представлять собой один графический объект. Все иллюстрации надо подавать в черно-белом варианте или в градациях серого цвета. Штриховые графические объекты, графики, диаграммы выполняются в формате * .wmf или * .tiff. Иллюстрация подается включенной (без OLE-связи, каждая иллюстрация - один объект) в текст статьи после первой ссылки на нее. Каждая иллюстрация должна быть напечатана с соответствующим подрисуночные надписью и нумерацией. Ширина любой иллюстрации не должна превышать 15,5 см.

Ссылки в тексте оформляются в квадратных скобках - [2], где первое число означает порядковый номер в списке использованных источников, второе - номер страницы.

Список литературы размещается в конце текста и должен быть оформлен в соответствии со стандартами библиографического описания.

Основной текст. Times New Roman 12 пт, выравнивание по ширине, абзац - 1,0 см, межстрочный интервал - 1,0.

Таблица 1 − Название (размещается над таблицей, Times New Roman 12 пт, полужирный, выравнивание по центру)

Рисунок 1 - Название (располагается под рисунком, Times New Roman 12 пт, полужирный, выравнивание по центру).

Выводы. Научная новизна, научное и практическое значение результатов исследования, перспективы дальнейших научных разработок.

Литература. Times New Roman 12 пт, структура - полужирный курсив, выравнивание по центру; список - обычный курсив, выравнивание по ширине)

26-10-2021