Монографии и учебники

1. prof.Dadaşov Siyavuş Əbdülxalıq oğlu, “Язык тюркского ковра в Азербайджанской модели». Monoqrafiya. Bakı 2020, səh.144, 60 illüst.
2 .prof. Abdullayeva R.H. «Kulturologiya və incəsənətin nəzəriyyəsi», Monoqrafiya.  Bakı 2020,232s.
3. S.A.Əhmədova “Isa Həbibəyli: Milli İdeologiya Azərbaycançılıq”  Monoqrafiya. Bakı- 2020
4. Səmədzadə Z.Ə., Məmmədov M.A., Hacıyev E.M., Xəlilov H.A. və b. Heydər Əliyev və Azərbaycanın milli iqtisadi inkişaf modeli, monoqrafiya. Bakı-2020. 
5. S.İ.Vəliyeva особенности формирования архитектурно-планировочной структуры общественных центров малых и средних городов Азербайджана. Monoqrafiya. Bakı 2020 
6. İ.İ. Baxşıyev,  E.M. Həbibova “Maşınlarin dinamikası” kursundan Kurs işi və layihələri. Dərs vəsaiti. Bakı-2020, 268 səh. 
7. A.M.Mütəllimov.Geodeziya və kartoqrafiyanın tarixi və metodologiyası. “MSV nəşr”. D/V .Bakı 2020. Səh. 112
8. «Memarlıq mühitinin dizaynı»  (29 dekabr 2019-cu il,“02” saylı protokol), Şərq-Qərb, Dərslik. 2020. dos., m.ü.f.d. S.X. Dadaşova ;
9. m.ü.f.d. L.F.Həsənova, «Şəhər mühitinin dizaynında layihələndirmə metodları», dərslik, Bakı,2020 (29 dekabr 2019-cu il,“02” saylı protokol).
10 .Dizayn» kafedrasının baş müəllimi P. N. Əliyev tərəfindən hazırlanan «Qrafik dizayn üzrə tapşırıqlar» adlı  dərs vəsaiti, (29 dekabr 2019-cu il,“02” saylı protokol), Bakı 2020.
11. İ. R. Sadıqov. Elastiklik, plastiklik və sürüngənlik nəzəriyyəsinin əsasları, Dərslik, “Təhsil Nəşriyyat-poliqrafiya müəssisəsi ”, Bakı-2019, 740 səh.
12. R.Ə. İskəndərov, Ə.S. Gülgəzli. TEXNİKİ  MEXANİKA , “ Nəşriyyat-Poliqrafiya Mərkəzi ”, AzMİU,  Bakı 2020, 240 səh.
13. İ.R.Sadıqov, Ə.B.Səzairov, P.Q.Qasımov, Z.M.Xəlilov,   A.İ.Mehdiyev
14. Materiallar müqaviməti laboratoriya işlərinin yerinə yetirilməsi üçün metodik göstərişlər, “Politex” MMC-nin mətbəəsi, Bakı-2020, 25 səh.
15. Bakalavr səviyyəsində tədris olunan ”Mühəndis geologiyası və qruntlar mexanikası” fənnindan laboratoriya işlərinin yerinə yetirilməsinə dair metodik göstərişlər, AzMİU Nəşriyyat poliqrafiya mərkəzi, Bakı 2020
16. Məmmədov M.A. Strateji menecment. dərslik. Bakı -2020. 
17. Hazırlıq kursları və bakalavr pilləsi üçün “Həndəsi fiqurlardan ibarət kompozisiyanın qurulma qaydalarının tam mərhələli təsvirinin” hazırlanması. Metodik vəsait. C.D.Vəlibəyov; Bakı 2020. 
18. Hazırlıq kursları və bakalavr pilləsi üçün “Memarlıq detallarının qurulma qaydalarının tam mərhələli təsvirinin” hazırlanması. Metodik vəsait. P.M.İ.Cəfərov; Bakı 2020.
19. A.T.Səlimova, E.H.Ələsgərov, Ü.E.Ələsgərov, S.V,Hüseynov учебное пособие «Проектирование банков» AZ АzİMU, 2020 Baki.
20. Tağıyev Aslan Əyyub oğlu, Məmmədova Rübabə Cəfər qızı, Həsənova Lalə Nuru qızı, Əliyeva Afaq Əbdül qızı AutoCAD-Mühəndis və kompüter qrafikası tədris vəsaiti. Bakı -2020 
21. Həsənova Lalə Nuru qızı, Pirverdiyeva Lalə Rauf qızı «Начертательная геометрия» Учебное пособие Az.MİU “Nəşriyyat-Poliqrafiya Mərkəzi”  Bakı-2020
22. Rus dilində oxu vərdişləri və nitqin inkişafı üzrə dərs vəsaiti. AzMİU-NPM 2020
23. Ə.B.Əliyev, N.M.Babayev. Üzvi kimya- D/V. 320 səh. 
24. N.M.Babayev, Ş.S.Əhməd. Ətraf mühitin kimyasından laboratoriya işləri-D/V. 67 səh.
25. dos. Hacıyev Y.Z. İnşaat istilik fizikasi (magistr hazırlığı üçün), Bakı-2020, 148 səh. (23-44 D/V).
26. Mikroiqlimi təmin edən sistemlər (magistr hazırlığı üçün), Bakı-2020,185 səh.
27. Ventilyasiya və kondisioner sistemləri fizikasi (magistr hazırlığı üçün), Bakı-2020.150 səh. 
28. b/m. Həsənov T. Q. Elektrik enerjisinin istehsali, Elektrik şəbəkələri və sistemləri, Elektrik təchizatı, Elektrotexnika. 
29. dos. Əkbərova S.M.Bina və yaşayiş məntəqələrinin mühəndis sistemləri (ingilis dilində), Soyutma və iqlim sistemləri üçün enerji və ətraf mühit menecmenti, Bakı 2020,120 səh. İstilik, qaz təchizati -1, Системы вентиляции и кондиционирования, Строительная теплофизика. 
30. Əliyev M.A. Su kimyası və mikrobiologiya. 
31. Feyziyeva G.H. Müasir istilik təchizatıı sistemləri 
32. Ələsgərov G.A. Alternativ regenerativ enerji sistemləri, Bakı 2020,106 səh. 
33. Ələsgərov G.A. Binalarda termiki proseslər üçün enerci və maddə nəqli, 
34. Ələsgərov G.A. İsitmə sistemləri, Bakı 2020, 87səh. 
35. İsitmə və iqlim qurğulari üçün rəqəmsal tənzimləmə sistemləri, İsitmə və iqlim qurğulari üçün tənzimləmə texnikasinin əsaslari (magistr pilləsi üçün), Bakı 2020, 91 səh. Rəqəmli binalarin avtomatlaşdirilmasi (magistr pilləsi üçün) 
36. Yusifov E.Ə., Əliyev M.A. Binaların və yaşayış məntəqələrinin mühəndis sistemləri, Bakı 2020,190 səh.
37. Yusifov E.Ə., Feyziyeva G.H., Əliyev M.A., İsmayılov R.T. İstilik, qaz təchizatı – 1, Bakı 2020,195 səh. 
38. Yusifov E.Ə., Əliyev M.A. Mühəndis sistemləri və avadanlıqları, Bakı 2020, 98 səh. dos.Yusifov E.Ə. Şəhərlərin kommunikasiya sistemləri, Bakı 2020.192 səh. 
39. Quliyev Ə.M., G.H.Feyziyeva, A.K. Kərimov Sənaye müəssisələrinin su təchizatı fənnindən laboratoriya praktikumu. Dərs vəsaiti, Bakı 2020, 134 səh. 
40. Cavadova M.M. Binaların elektrik avadanlığı və elektrik təchizatı, Bakı 2020, 91 səh. Elektrotexniki materiallar, Bakı 2020, 94 səh. Elektrik təchizatı (rus dilində), Elektroenergetikanın əsasları, Elektrotexnikanin əsaslari, Yüksək gərginlik texnikası. 
41. dos. Mehdiyev B.Q. Elektrik işiqlanmasinin əsasları, Elektrik maşinlari – 2, Elektrotexnika – 1, Elektrotexnika – 2, 
42. Mansurov M.M. Su təchizati sistemlərinin istismari, Binalarin sanitar-texniki avadanlıqları.
43. Quliyev F.S. Binalarin sanitar-texniki avadanlıqları (rus dilində).
44. Kərimov A.K. İxtisas elminin müasir problemleri.
45. Bayramova A. İ. Elektrotexnika 
46. Mirzə Gülnarə. Çirkab sularin kənarlaşdirilmasi, Elmi tədqiqatların üsulları, Su təchizati sistemləri
47. Musaeva N.F., Hasanalizada R.Z. Computational experiments. Guidelines for laboratory works. (İn English). Baku, 2020, 140 p. (dərs vəsaiti). 
48. İsayev M.M., Mahmudbeyli L.S. Şəkərəliyev S.H, Osmanov A. Nəqliyyatda Avtomatlaşdırılmış İdarəetmə Sistemləri. Dərslik.Bakı. 2020. 258 səh.
49. İsayev M.M., Mahmudbeyli L.S., Qurbanov F. İnformasiya Sistemləri və Verilənlər Bazası. Dərslik. Bakı. 2020. 268 səh.
50. Səttarova Ülkər, Rzayeva Nərmin, Məmmədova Valeriya.Verilənlər bazaları. Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti,   TMŞ –nın 19 fevral iclasının qərarı-protokol  №2, 2020. Dərs vəsaiti.
51. Dərs vəsaiti: “Nəqliyyat qurğularının avtomatlaş-dırılmış layihələndirmə sistemləri”,  Bağırov B.İ., Yusifzadə E.N., Quliyev E.B. 
52. Metodik vəsaiti:  “Avtomatlaşdırılmış layihə sistemləri-nəqliyyat yolları”(ALS-NY), B.İ.Bağırov. Çapa imzalanmışdır: 27.01.2020.
53. Metodik vəsait: “Nəqliyyat vasitələrinin təhlükəsizliyi və avtotexniki ekspertizası”, İ.M.Çobanzadə, R.Ə. Allahverdiyev, Çapa imzalanmışdır: 12.02.2020.
54. Mетодические указания- Для выполнения курсовой работы по дисциплине «Стороителство автомобильных дорог», Караева С. Д., Живаева Т.С., Аллахвердиев Р. А., Çapa imzalanmışdır: 12.02.2020.

Fakültə haqqında. Memarlıq fakültəsi öz köklü ənənələrinə görə universitetimizdə və memarlıq ixtisasını tədris edən digər ali məktəblər arasında həmişə seçilmişdir. Fakültə Memarlıq və dizayn ixtisasları üzrə bakalavr və magistr təhsili pilləsində mütəxəssislər hazırlayır. Fakültənin professor-müəllim heyətinin böyük əksəriyyəti memarlıq layihələndirilməsi- şəhərsalma, dizayn, abidələrin bərpası sahəsində respublikanın tanınmış mütəxəssisləri və alimləridir. Hal - hazırda fakültədə AMEA-nın 1 müxbir üzvü, 12 memarlıq doktoru, 17 professor, 33 memarlıq üzrə fəlsəfə doktoru, dosent öz dərin nəzəri və praktik biliklərini tələbələrimizlə paylaşır. Onlardan 2 nəfəri «Şöhrət» ordeni laureatı, 12 nəfəri respublikanın əməkdar memarı, 1 nəfəri isə Respublika Dövlət mükafatı laureatı fəxri adlarına layiq görülmüşdür.

Fakültənin 21 professor, 33 memarlıq üzrə fəlsəfə doktoru, dosent, baş müəllim və müəllim olmaqla 122 üzvü vardır.

Fakültədə təhsil. Fakültəyə daxil olmaq istəyən abituriyentlər qabiliyyət seçimindən sonra Tələbə Qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının keçirdiyi qəbul (test) imtahanlarında iştirak edir və universitetdə rəsm və rəsmxətdən qabiliyyət imtahanı verirlər.

Yaranma tarixi. Memarlıq fakültəsinin 90 ildən artıq yaşı vardır.

İlkin olaraq indiki Neft Akademiyasının nəzdindəki İnşaat fakültəsinin tərkibində Memarlıq bölməsi kimi mövcud olmuşdur. 1968-ci ildə inşaat fakültəsindən memarlıq bölməsinin ayrılması nəticəsində memarlıq fakültəsi yaradılmışdır. Memarlıq fakültəsində 2 istiqamətdə memarlıq və dizayn sahəsi üzrə tədris olunan fənlərin elmi-təcrübi fəaliyyətinin əsas məqsədi layihələndirmə prosesinin mənimsənilməsinə yönəldilmişdir. Fakültənin bakalaviatura, magistratura və doktorantura bölməsində hər bir istiqamətdə olan ixtisaslar üzrə kadr hazırlığı aparılır. Fakültəni bitirən mütəxəssislər memarlıq, şəhərsalma, ətraf mühitin dizaynı, tarixi abidələrin bərpası, dizayn və s. sahələrdə səmərəli fəaliyyət göstərirlər.

Fakültə haqqında. Memarlıq fakültəsi öz köklü ənənələrinə görə universitetimizdə və memarlıq ixtisasını tədris edən digər ali məktəblər arasında həmişə seçilmişdir. Fakültə Memarlıq və dizayn ixtisasları üzrə bakalavr və magistr təhsili pilləsində mütəxəssislər hazırlayır. Fakültənin professor-müəllim heyətinin böyük əksəriyyəti memarlıq layihələndirilməsi- şəhərsalma, dizayn, abidələrin bərpası sahəsində respublikanın tanınmış mütəxəssisləri və alimləridir. Hal - hazırda fakültədə AMEA-nın 1 müxbir üzvü, 12 memarlıq doktoru, 17 professor, 33 memarlıq üzrə fəlsəfə doktoru, dosent öz dərin nəzəri və praktik biliklərini tələbələrimizlə paylaşır. Onlardan 2 nəfəri «Şöhrət» ordeni laureatı, 12 nəfəri respublikanın əməkdar memarı, 1 nəfəri isə Respublika Dövlət mükafatı laureatı fəxri adlarına layiq görülmüşdür.

Yaranma tarixi. Memarlıq fakültəsinin 90 ildən artıq yaşı vardır.

İlkin olaraq indiki Neft Akademiyasının nəzdindəki İnşaat fakültəsinin tərkibində Memarlıq bölməsi kimi mövcud olmuşdur. 1968-ci ildə inşaat fakültəsindən memarlıq bölməsinin ayrılması nəticəsində memarlıq fakültəsi yaradılmışdır. Memarlıq fakültəsində 2 istiqamətdə memarlıq və dizayn sahəsi üzrə tədris olunan fənlərin elmi-təcrübi fəaliyyətinin əsas məqsədi layihələndirmə prosesinin mənimsənilməsinə yönəldilmişdir. Fakültənin bakalaviatura, magistratura və doktorantura bölməsində hər bir istiqamətdə olan ixtisaslar üzrə kadr hazırlığı aparılır. Fakültəni bitirən mütəxəssislər memarlıq, şəhərsalma, ətraf mühitin dizaynı, tarixi abidələrin bərpası, dizayn və s. sahələrdə səmərəli fəaliyyət göstərirlər.

Fakültədə təhsil. Fakültəyə daxil olmaq istəyən abituriyentlər qabiliyyət seçimindən sonra Tələbə Qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının keçirdiyi qəbul (test) imtahanlarında iştirak edir və universitetdə rəsm və rəsmxətdən qabiliyyət imtahanı verirlər.