050649- Ekologiya mühəndisliyi ixtisasi üzrə Dövlət imtahai suallari

HİDROTEXNİKİ QURĞULAR
1. Hidrotexniki qurğular haqqında ümumi məlumat, onların növləri və klassifikasiyası.
2. Üçbucaq profilli qravitasiya tipli beton bəndlərin təsirlərə hesablanması 
3. Müstəvi sürüşmədə qeyri-qaya bünövrəli bəndlərin dayanıqlıq əmsalının təyini. 
4. Kontrfors bəndlər haqqında ümumi məlumat. 
5. Torpaq bəndlərin təsnifatı və qaş səviyyələrinin təyini. 
6. Torpaq bəndlərdə tətbiq olunan drenaj konstruksiyaları.
7. Bircinsli drenajsız torpaq bəndlərin sızmaya hesablanması.
8. Mərkəzi özəkli, drenajsız toirpaq bəndlərin sızmaya hesablanması.
9. Drenajlı ekranlı torpaq bəndlərin sızmaya hesablanması.
10. Torpaq bəndlərin aşağı yamacının dayanıqlığa hesablanması
11. Sutullayan qurğular və onların təsnifatı
12. Şaxtavari sutullayan qurğuların konstruksiyaları.
13. Şaxtavari sutullayıcıların hidravliki hesablanması.
14. İnşaat sutullayan qurğuları.
15. Sifon tipli sutullayanların hidravliki hesablanması.
16. Suburaxan qurğuların konstruksiyaları.
17. Suburaxan qurğuların hidravliki hesablanması
18. Suqəbuledici qurğular haqqında ümumi məlumat. 
19. Bəndli suqəbuledici qurğular.
20. Dibi torlu bəndli suqəbuledici qurğuların hidravliki hesablanması. 
21. Durulducular haqqında ümumi məlumat və onların əsas elementləri
22. Durulducuların əsas ölçülərinin hesablanması.
23. Durulducunun lillənməsi və onun hidravliki yuma müddətinin təyini. 
24. Fasiləsiz yuyulan durulducunun hidravliki hesablanması
25. Bağlayıcılar haqqında ümumi məlumat və onların təsnifatı. 
26. Şlüzlərin növləri və hidravliki hesablanması. 
27. Səviyyə əlaqələndirici qurğular və onların növləri 
28. Sudüşürənlərin hidravliki hesablanması.
29. Düker və akvedukların hidravliki hesablanması. 
30. Konsollu sudüşürənlərin və hidrotexniki tunellərin hidravliki hesablanması. 
2. SU EHTİYATLARININ MÜHAFİZƏSİ VƏ KOMPLEKS İSTİFADƏ
1. Hidrotexniki qurğular haqqında ümumi məlumat, onların növləri və klassifikasiyası.
2. Üçbucaq profilli qravitasiya tipli beton bəndlərin təsirlərə hesablanması
3. Müstəvi sürüşmədə qeyri-qaya bünövrəli bəndlərin dayanıqlıq əmsalının təyini. 
4. Kontrfors bəndlər haqqında ümumi məlumat. 
5. Torpaq bəndlərin təsnifatı və qaş səviyyələrinin təyini. 
6. Torpaq bəndlərdə tətbiq olunan drenaj konstruksiyaları.
7. Bircinsli drenajsız torpaq bəndlərin sızmaya hesablanması.
8. Mərkəzi özəkli, drenajsız toirpaq bəndlərin sızmaya hesablanması.
9. Drenajlı ekranlı torpaq bəndlərin sızmaya hesablanması.
10. Torpaq bəndlərin aşağı yamacının dayanıqlığa hesablanması
11. Sutullayan qurğular və onların təsnifatı
12. Şaxtavari sutullayan qurğuların konstruksiyaları.
13. Şaxtavari sutullayıcıların hidravliki hesablanması.
14. İnşaat sutullayan qurğuları.
15. Sifon tipli sutullayanların hidravliki hesablanması.
16. Suburaxan qurğuların konstruksiyaları.
17. Suburaxan qurğuların hidravliki hesablanması
18. Suqəbuledici qurğular haqqında ümumi məlumat. 
19. Bəndli suqəbuledici qurğular.
20. Dibi torlu bəndli suqəbuledici qurğuların hidravliki hesablanması. 
21. Durulducular haqqında ümumi məlumat və onların əsas elementləri
22. Durulducuların əsas ölçülərinin hesablanması.
23. Durulducunun lillənməsi və onun hidravliki yuma müddətinin təyini. 
24. Fasiləsiz yuyulan durulducunun hidravliki hesablanması
25. Bağlayıcılar haqqında ümumi məlumat və onların təsnifatı. 
26. Şlüzlərin növləri və hidravliki hesablanması. 
27. Səviyyə əlaqələndirici qurğular və onların növləri 
28. Sudüşürənlərin hidravliki hesablanması.
29. Düker və akvedukların hidravliki hesablanması. 
30. Konsollu sudüşürənlərin və hidrotexniki tunellərin hidravliki hesablanması. 
3. MELİORASİYA REKULTİVASİYA İŞLƏRİNİN EKOLOJİ ƏSASLARI
1. Meliorasiyanın mahiyyəti və növləri
2. Meliorasiyanın tətbiqi ilə torpaqların yararlı hala salınması prinsipləri və onun ekoloji əsasları 
3. Təbii halda ərazilərin su balanslarına əsasən tətbiq olunacaq meliorasiyanın növləri
4. Kənd təsərrüfatı bitkilərinin tam su tələbatı, dövrü və vegetasiya normaları
5. Suvarmanın təsirindən ərazilərdə yaranan ekoloji dəyişikliklər. 
6. Mövcud suvarma üsulları və texnikaları, onların hesabi göstəriciləri
7. Azərbaycanda mövcud iri irriqasiya sistemlərində yaranan su itkiləri və onun torpaqların ekoloji-meliorativ şəraitinə təsiri.
8. Irriqasiya şəbəkələri üzrə kanalların əlverişli en kəsikdə hidravliki elementlərin təyini. 
9. Şorlaşmış torpaqların yararlı hala salınmasında tətbiq edilən drenajın əsas layihə göstəricilərinin təyini.
10. Şorlaşmış torpaqların duzsuzlaşdırılması üçün yuma normalarının təyini. 
11. Sukeçirməyən layın yerləşmə dərinliyinə və qrunt sularının qidalanma xüsusiyyətlərinə görə drenarası məsafənin təyini.
12. Kollektor-drenaj şəbəkələri üzrə səciyyəvi qurğuların hidravliki elementlərinin təyini və profillərinin tərtibi prinsipləri. 
13. Torpaqların rekultivasiyası, onun mahiyyəti, növləri və dünya təcrübəsində tətbiqi haqqında
14. Torpaqların rekultivasiyasının ekoloji əsasları, obyektləri
15. Pozulmuş və çirklənmiş torpaqlar, onların ekoloji xüsusiyyətləri və təsnifatı
16. Torpaqların rekultivasiyasının mərhələləri və onların mahiyyəti
17. Torpaqların rekultivаsiyаnin əsаs istiqаmətləri 
18. Torpaqların neft və neft məhsullari ilə çirklənmə dərəcəsinin təyini
19. Neft və neft məhsulları ilə çirklənmiş torpaqların qiymətləndirmə meyarları və standartları
20. Torpaqların neftlə çirklənmə dərəcəsinə uyğun olan rekultivasiya üsulları.
21.Neftlə çirklənmiş torpaqların rekultivasiyasında istifadə edilən stasionar və səyyar qurğuların iş prinsipi. 
22. Neftlə çirklənmiş torpaqların bərpasında rekultivasiya tədbirlərinin və qoruyucu mühəndis sistemlərinin tətbiqi prinsipləri. 
23. Neft şlamlarının emalı texnologiyası
24. Dаş və qum - çınqıl kаrxаnаlаrının rekultivаsiyаsı 
25. Xətt tikililərinin tikintisi və istismаrı ilə əlaqədar pоzulmuş tоrpаqlаrın rekultivаsiyаsı
26. Abşeron yarımadasında neft hasilatı ilə bağlı torpaqların ekoloji-meliorativ vəziyyəti.
27. Torpaq mühafizəsinin ekoloji əsasları
28. Torpaqların səhrаlаşmаsı və оnа qаrşı mübаrizə tədbirləri
29. Torpaqların deqradasiyası və onlara qarşı görülən mübаrizə tədbirləri.
30. Tоrpаq erоziyаsı, yaranma səbəbləri və onlarla mübаrizə üsulları

4. ƏTRAF MÜHİTƏ TƏSİRİN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ
1. Ətraf mühitə təsirin qiymətləndirilməsinin əsasları
2. Ətraf mühitə təsirin qiymətləndirilməsinin aparılması qaydaları və metodları.
3. Ətraf mühitə təsirin qiymətləndirilməsinin aparılmasında beynəlxalq təcrübə
4. Texnogenezin ətraf mühitə təsir formaları və nəticələri.
5. Ətraf mühitin çirklənməsində ekoloji təhlükəli istehsal sahələri.
6. Çirkləndirici amillərin təsnifatı və mənbələri.
7. Meteoroloji parametrlər və onların ekoloji amllərə təsiri
8. Meteoroloji və ekoloji parametrlərin ölçmələrinin təşkili.
9. Biosferdə ozonun ekoloji rolu və onun ölçülməsi üsulları 
10. Atmosferin təbii və antropogen çirklənmələri 
11. Havanın çirklənmə dərəcəsinin təyini üçün istifadə olunan üsullar və qurğular
12. Ekosistemlərdə çirklənmənin yayılmasına küləyin və atmosfer yağıntılarının təsiri, onların ölçülməsi üsulları
13. Ətraf mühitin meteoroloji və ekoloji parametrlərinin distansiyalı, avtomatlaşdırılmış üsullarla ölçülməsi
14. Atmosferin ekoloji vəziyyətinin qiymətləndirilməsi meyarları 
15. Səth və yeraltı sularının çirklənməsinin ekoloji qiymətləndirilmə meyarları. 
16. Torpaqların ekoloji vəziyyətinin qiymətləndirılməsi
17. Atmosferə atılan tullantı qazlarının təmizlənməsi və zərərsizləşdirilməsi üsulları
18. Quru mexaniki toztutucularla tullantı qazlarının təmizlənməsi
19. Yaş toztutucularla tullantı qazlarının təmizlənməsi
20. Kimyəvi və termiki üsullarla tullantı qazlarının təmizlənməsi 
21. Radioaktiv çirklənmələrin ətraf mühitdə yaratdığl ekoloji problemlər
22. Ətraf mühitdə radioaktiv çirklənmənin təyini üçün istifadə olunan üsullar və qurğular
23. Torpaqların radionuklidlərlə çirklənməsinin ətraf mühitə təsiri və onlara qarşı kompleks mübarizə tədbirləri 
24. Gübrələrdən və pestisidlərdən istifadənin ətraf mühitə təsiri. 
25. Suyun fiziki, kimyəvi göstəriciləri və onun təyini üsulları
26. Suyun bioloji, bakterioloji göstəriciləri və onun təyini üsulları
27. Ekoloji ekspertizanın vəzifələri, prinsipləri, obyektləri.
28. Ekoloji ekspertizanın aparılması qaydaları və metodları
29. Ekspertlər və onların vəzifələri
30. ƏMTQ-nin aparılmasında ekoloji monitorinqlər, onların növləri, metodları.

5. üMUMİ EKOLOGİYA
1. Ekologiya elminin məqsədi və vəzifələri ?
2. Ümumi ekologiyanın əsas tədqiqat istiqamətləri hansılardır ?
3. Həyatın təşkil olunmuş səviyyələri hansılardır?
4. Ekoloji metodlar (monitorinq, indikasiya,modelləşdirmə) ?
5. Bioekoloji əhəmiyyətinə görə işıq spektrı hansı zonalara ayrılır?
6. Ekoloji amillərin canlı orqanizmlərə təsirləri ?
7. Temperatur bir ekoloji faktor kimi ?
8. Görünən işığın təsiri altında baş verən mühüm proseslər hansılardır?
9. Torpağın tərkibinə daxil olan əsas struktur komponentlər ?
10. Torpaqda suyun hansı tipləri müəyyən edilir?
11. Biotik reaksiyaları hansı əsas tipə bölmək olar?
12. Ozon qatı stratosferdə hansı funksiyaları yerinə yetirir?
13. Populyasiyanın eksponensial və loqistik say artımı ?
14. Biogeosenozlarda eneji transformasiyası və qida zənciri?
15. Biogeosenozların əsas göstəriciləri?
16. Populyasiyanın yaş strukturu və yaşama əyriləri ?
17. Aqrobiogeosenozlar təbii biogeosenozlardan hansı xüsusiyyətlərinə görə fərqlənir?
18. Torpaqların əmələ gəlməsinə təsir edən əsas faktorlar ?
19. Biosferin maddi əsasını hansı maddələr təşkil edir?
20. Atmosfer və onun quruluşu ?
21. Hidrosfer və onun quruluşu ?
22. Litosfer və onun quruluşu ?
23. Alternativ enerji mənbələri hansılardır?
24. Biosferdə canlılar və onların funksiyası ?
25. Antropogenezə təsir edən evolyusiya faktorları ?
26. İnsanın sağlamlığına təsir edən risk faktorları hansılardır?
27. C, O, H, N, P, S birləşmələrin dövranı ?
28. Smoq və onun növləri ?
29. Turş yağışlar və parnik effekti ?
30. Abşeron yarımadasının əsas ekoloji problemləri hansılardır


2016-05-24 17:59:03