İctimai Fənlər kafedrasının dosenti Könül Ramiq qızı Əliyevanın elmi əsərlərinin
 
SİYAHISI
 
İşin adı İşin növü Nəşriyyat, çurnal s. adı İşin həcmi Həmmüəllif
1 Политическая культура как политический анализ çap BDU-nin xəbərləri, №3,
Bakı-2000,s.31-34
3 s.  
2 Cəmiyyətin iqtisadi həyatı və demokratiya çap AzMİU-nun elmi əsərləri, №2, Bakı-2001,s.s. 212-217 5 s. Prof., f.e.d., N.M.Mikayılov
3 Siyasi mədəniyyət fenomeninin öyrənilməsinə dair çap AMEA-nın Fəlsəfə və Siyasi-hüquqi təsisatlar İnstitutunun “Politologiya” şöbəsi, sosial-siyasi problemlər, VII buraxılış,Bakı-2000,s.52-56 2 s.  
4 Keçid dövrü və şəxsiyyətin siyasi mədəniyyəti çap AMEA-nın Fəlsəfə və Siyasi-hüquqi təsisatlar İnstitutunun “Politologiya” şöbəsi, sosial-siyasi problemlər, VIII buraxılış,Bakı-2001, s.75-78 3 s.  
5 Azərbaycan cəmiyyətində şəxsiyyətin siyasi mədəniyyətinin formalaşması perspektivləri çap AMEA-nın Fəlsəfə və Siyasi-hüquqi təsisatlar İnstitutunun “Politologiya” şöbəsi, sosial-siyasi problemlər, IX buraxılış,Bakı-2002, s.269-272 3 s.  
6 Şərq və qərb siyasi mədəniyyətlərinin müqayisəli təhlilinə dair çap AMEA-nın Fəlsəfə və Siyasi-hüquqi təsisatlar İnstitutunun “Politologiya” şöbəsi, sosial-siyasi problemlər, IX buraxılış,Bakı-2003, s.272-275 3 s.  
7 Demokratik cəmiyyətdə şəxsiyyət və siyasi mədəniyyət çap Dil və Ədəbiyyat, 4 (38), Bakı- 2003,s. 99-101 2 s.  
8 Azərbaycan cəmiyyətində şəxsiyyət və siyasi liderin formalaşması çap Dil və Ədəbiyyat, 4 (38), Bakı-2004, s.101-103 2 s.  
9 Demokratiya və siyasi mədəniyyət çap Tarix və onun problemləri, №5, Bakı-2005,N-2,s. 211-213 2 s.  
10 Azərbaycan tarixindən metodik proqram çap Bakı, 2005 13 s.  
11 İqtisadi inkişaf şəraitində şəxsiyyət və siyasi mədəniyyət amili çap Tarix və onun problemləri, №2, Bakı-2007, s.243-248 5 s.  
12 Demokratik siyasi mədəniyyət Azərbaycan cəmiyyətinin əsas inkişaf xətti kimi çap Tarix və onun problemləri, №3, Bakı-2007,N-3, s.243-248 5 s.  
13 Azərbaycan siyasi fikir tarixinin görkəmli nümayəndəsi Nəriman Nərimanovun sosial-siyasi görüşləri çap AzMİU-nun elmi əsərləri, №3, Bakı-2010,s. 201-206 5 s. Prof., f.e.d., N.M.Mikayılov
14 M.Ə.Sabirin azadlıq idealı çap AzMİU-nun elmi əsərləri, №2, Bakı-2011, s. 189-191 3 s. Prof., f.e.d., N.M.Mikayılov
 
 
         İctimai Fənlər kafedrasının professoru Əlisa İsa oğlu Əhmədovun dərc olunmuş elmi və tədris-metodiki işlərinin
S İ Y A H I S I
  Monoqrafiyalar, kitablar
1.Gözəlliyin keşiyində (monoqrafiya).- Bakı, Azərnəşr, 1991; 10,2 ç.v.
2. Mənəviyyat, gözəllik, tərbiyə (elmi araşdırmalar toplusu).- Bakı , “Maarif” nəşriyyatı, 1993; 15,0 ç.v.
3. Estetiklik və etikliyin qarşılıqlı münasibəti (monoqrafiya).­­­- Bakı, “Maarif” nəşriyyatı, 1997; 13,8 ç.v.
4. İdrak işığında (elmi araşdırmalar toplusu).- Bakı, “Nurlan” nəşriyyatı, 2010; 21,0 ç.v.
5. Nizami Gəncəvinin hikmət dünyası (seçib toplayan, tərtib edən və ön sözün müəllifi prof.Ə.Əhmədov).-Bakı, NPM “Təhsil”, 2013; 19,2 ç.v.
6.Ömrün zirvəsindən geriyə boylananda.-Bakı, “  Xəzər Universiteti” nəşriyyatı, 2016; 25 ç.v.
 
                 Dərsliklər, dərs vəsaitləri, metodik vəsaitlər,
                                       tədris proqramları
1.Elmi kommunizmdən seminar məşğələlərinin planı və metodik göstərişlər (Azərbaycan və rus dillərində).- Bakı, Ç.İldırım adına AzPİ-nin nəşriyyatı, 1983; 4,5 ç.v.(Şərikli).
2. Elmi kommunizmdən kontrol işlərin təxmini mövzuları və metodik göstərişlər.- Bakı, Ç.İldırım adına AzPİ-nin nəşriyyatı, 1985; 3,5 ç.v.(Şərikli).
3. Elmi kommunizmdən seminar məşğələlərinin və yoxlama müsahibələrinin planlarına aid metodik tövsiyələr (Azərbaycan və rus dillərində).- Bakı, M. Əzizbəyov adına Azərbaycan NKİ-nun nəşriyyatı, 1988; 6,5 ç.v. (Şərikli).
4. Sülh və sosial tərəqqi uğurunda mübarizə. Dünya inqilab prosesinin qanunauyğunluqları.- Bakı, Ç.İldırım adına AzPİ-nun nəşriyyatı, 1990; 4,0 ç.v. (Şərikli).
5. İlk mənbələr üzərində müstəqil işə dair metodik tövsiyələr.- Bakı, Ç.İldırım adına AzPİ-nun nəşriyyatı, 1990; 2,5 ç.v. (Şərikli).
6. Sosiologiya (dərs vəsaiti).- Bakı “Təbib” nəşriyyatı, 1994; 13,0 ç.v. (Şərikli).
7. Politologiya fənninin proqramı.- Bakı, AzMİU-nin təsərrüfat hesablı mətbəəsi, 2000; 3,0 ç.v. (Şərikli).
8. Sosiologiyadan seminar məşğələlərinin planı və metodik göstərişlər.- Bakı, AzMİU-nin təsərrüfat hesablı mətbəəsi, 2002; 5,2 ç.v. (Şərikli).
9. Politologiyadan seminar məşğələlərinin planı və metodik göstərişlər.- Bakı, AzMİU-nin təsərrüfat hesablı mətbəəsi, 2002; 6,6 ç.v. (Şərikli).
10. Kulturologiya (ali məktələr üçün dərs vəsaiti).- Bakı, “Nurlan” nəşriyyatı, 2003; 12,5 ç.v.
11. Politologiya fənninin proqramı və metodik göstərişlər.-Bakı, “Memar Nəşriyyat- Poliqrafiya” MMC, 2005; 5,0 ç.v.(Şərikli).
12. Magistr hazırlığı üçün “Dövlət xidməti” fənninin proqramı.- Bakı, “Memar Nəşriyyat-Poliqrafiya” MMC, 2007; 2,0 ç.v. (Şərikli).
13. Politologiya (dərslik) .- Bakı, “Memar Nəşriyyat-Poliqrafiya” MMC, 2007; 17,0 ç.v. (Şərikli).
14. Magistr hazırlığı üçün “Avropada müasir siyasi ideologiyalar” fənnindən tədris proqramı.- Bakı, “Memar Nəşriyyat-Poliqrafiya” MMC, 2009; 1,0 ç.v.
15. Magistr hazırlığı üçün “Regionşünaslığın tarixi və metodologiyası” fənninin tədris proqramı.- Bakı, “Dizayn -EL” MMC, 2009; 1,0 ç.v.
16. Politologiya fənninin proqramı və metodik göstərişlər.- Bakı, “Dizayn -EL” MMC, 2010; 6,0 ç.v. (Şərikli).
17. Politologiya fənninin proqramı.- Bakı, AzMİU Nəşriyyat –Poliqrafiya Mərkəzi, 2013; 3,0 ç.v. (Şərikli).
18. Sosiologiya (dərslik).- Bakı, “Memar” Nəşriyyat-Poliqrafiya Mərkəzi, 2014; 17,1 ç.v. (Şərikli).
 
                                Jurnal və toplu məqalələri
 1. Məktəb və estetik zövq tərbiyəsinin bəzi məsələləri.- “Azərbaycan məktəbi” jurnalı, 1970,  №8, s.34-39.
 2. Estetik zövq probleminin tarixi və müasir şərhi məsələsinə dair.- “Azərbaycan SSR EA-nın Xəbərləri” (tarix, fəlsəfə və hüquq seriyasi), 1970, №3-4, s.212-219.
 3. İctimai quruluş estetik zövqün formalaşmasının müəyyənedici amili kimi.- S.M.Kirov adına ADU-nun “Elmi əsərləri” (tarix və fəlsəfə seriyasi), 1971, №2, s.62-68.
 4. Əxlaqi məhsuliyyət.- “Azərbaycan kommunisti” jurnalı, 1974, №2, s.76-82.
 5. Əxlaqi borc.- “Azərbaycan kommunisti” jurnalı, 1975, №6, s.54-61.
 6. “Əşyaya pərəstiş” və insanın mənəvi cəhətdən yoxsullaşması.- “Azərbaycan kommunisti” jurnalı, 1975, №11, s.105-112.
 7. İncəsənət məsələlərini dərindən işıqlandırmalı.- “Azərbaycan kommunisti” jurnalı, 1976, №1, s.84-92. (Şərikli).
 8. Lenin bayrağı altında (baş məqalə).- “Azərbaycan kommunisti” jurnalı, 1976, №4, s.3-7.
 9. İctimai rəy və şəxsiyyətin mənəvi tərbiyəsi.- “Azərbaycan kommunisti” jurnalı, 1977, №4, s.87-94.
 10.  Hər şey adamlardan asılıdır (Azərbaycan və rus dillərində).- “Təşviqatçı” (“Aqitator”) jurnalı, 1977, №6, s.17-19.
 11. İnkişaf etmiş sosializm və kommunist əxlaqının antipodlarına qarşı mübarizə.- “Azərbaycan kommunisti” jurnalı, 1977, №7, s.71-82. (Şərikli).
 12.  İnkişaf etmiş sosializm və əxlaq.- “Azərbaycan kommunisti” jurnalı, 1978, №1, s.80-84.
 13.  Kollektivdə mənəvi – psixoloji iqlim.- “Azərbaycan kommunisti” jurnalı, 1978, №11, s.90-96.
 14. Kommunist mənəviyyatı haqqında Lenin təlimi (Azərbaycan və rus dillərində).- “Təşviqatçı” (“Aqitator”) jurnalı, 1979, №5 s.16-20.
 15.  Zəfər müjdələri.- “Kənd həyatı” jurnalı, 1979, №6, s.18-21.
 16.  Əmək və mənəviyyat.- “Azərbaycan kommunisti” jurnalı, 1979, №10,    s.90-92.
 17.  V.İ.Lenin ədəbiyyat haqqında (Azərbaycan və rus dillərində).- “Azərbaycan kommunisti” (“Коммунист Азербайджана”) jurnalı, 1980, №3, s.101-102.
 18.  Kənd zəhmətkeşlərinin estetik tərbiyəsi (Azərbaycan və rus dillərində).- “Azərbaycan kommunisti” (“Коммунист Азербайджана”) jurnalı, 1980, №9, s.64-71.
 19.  Təbliğatda inandırma metodu (Azərbaycan və rus dillərində).- “Təşviqatçı” (“Aqitator”) jurnalı, 1984, №6, s.2-6.
 20.  Əmək və şəxsiyyətin estetik inkişafı (Azərbaycan və rus dillərində).-“Təşviqatçı” (“Aqitator”) jurnalı, 1984, №6, s.84-90.
 21.  Sov. İKP-nin sosial siyasətinin həyata keçirilməsi yolları və vasitələri (Azərbaycan və rus dillərində).-“Azərbaycan kommunisti” (“Коммунист Азербайджана”) jurnalı, 1985, №3, s.91-97.
 22.  Fəal həyat mövqeyi şəxsiyyətin mənəvi yetkinlik göstəricisidir.- “İnkişaf etmiş sosializm və zəhmətkeşlərin sosial fəallığının artması”. (Elmi əsərlərin tematik məcmuəsi). Bakı, 1985, s.133-141.
 23.  İki dünyagörüşü: kəskin mübarizə (Azərbaycan və rus dillərində).-     “Azərbaycan kommunisti” (“Коммунист Азербайджана”) jurnalı, 1986, №20, s.2-5.
 24.  Marksizm-leninizm dünyagörüşünün formalaşdırılması gənc nəslin kommunist tərbiyəsinin əsasıdır.- “Azərbaycan məktəbi” jurnalı, 1986, №11, s.13-19.
 25.  İdeya-siyasi tərbiyə işinin bəzi aktual məsələləri.- “Azərbaycan məktəbi” jurnalı, 1987, №4, s.14-20.
 26.  Estetik tərbiyədə mühüm vasitə (Azərbaycan və rus dillərində).-“Azərbaycan kommunisti” (“Коммунист Азербайджана”) jurnalı, 1987,           №7, s.97-100.
 27.  Cəmiyyətin inkişafında insan amilinin rolunun artması.-“Azərbaycan məktəbi” jurnalı, 1987, №11, s.57-63.
 28.  İctimai rəy nədir?.- “Kənd həyatı” jurnalı, 1988, №11, s.36-38.
 29.  Aqrar siyasəti və kəndlilər.- “Kənd həyatı” jurnalı, 1989, №7, s.11-13. (Şərikli).
 30.  Qlobal problem.- “Azərbaycan təbiəti” jurnalı, 1989, №2, s.1-4 .(Şərikli).
 31.  Urbanizasiya və onun sosial problemləri (Azərbaycan və rus dillərində).- “Azərbaycan kommunisti”(“Коммунист Азербайджана”) jurnalı, 1990, №4-5, s.147-151. (Şərikli).
 32.  Ziyalılar və onların kənd qrupu.- “Kənd həyatı” jurnalı, 1990, №6, s.24-25. (Şərikli).
 33. Estetik zövqdə emosional və rasional cəhətlərin vəhdəti.- “Bakı Universitetinin Xəbərləri” (sosial-siyasi elmlər seriyası), 1992, №1, s.21-29.
 34.  Siyasi mədəniyyət və əxlaq.- Azərbaycan İnşaat Mühəndisləri Universitetinin “Elmi əsərləri”, 1997, s.35-36.
 35.  Azərbaycan nəzəri fikir tarixində estetiklik və etikliyin qarşılıqlı münasibəti probleminin qoyuluşu və həlli.- “Azərbaycan Elmlər Akademiyasının Xəbərləri” (tarix, fəlsəfə və hüquq seriyası), 1998, №1, s.42-50.
 36.  Estetik və etik tərbiyənin vəhdəti gənclərin mənəvi inkişafının mühüm şərti kimi.-“Azərbaycan məktəbi” jurnalı, 1998, №2, s.55-61.
 37.  M.F.Axundov estetiklik və etikliyin əlaqəsi haqqıda.- “Ulduz” jurnalı, 1998, №9, s.90-92.
 38.  Estetiklik və etiklik: uyğunluqlar, fərqlər, ziddiyyətlər.- “Azərbaycan Elmlər Akademiyasının Xəbərləri” (ədəbiyyat, dil və incəsənət seriyası), 1998, №3-4, s.136-140.
 39.  Şəxsiyyətin mənəvi təşəkkülü: istiqamətlər və vasitələr.- “Ekologiya. Fəlsəfə. Mədəniyyət” (elmi məqalələr məcmuəsi, 17-ci buraxılış). Bakı, “Elm” nəşriyyatı, 1998, s.44-46.
 40.  XXI  əsrin astanasında inkişafımızın mənəvi əsasları.- “Azərbaycan XXI əsrin astanasında” ikinci respublika elmi-praktik konfransının materialları, 2-ci cild. Bakı, 1998,  s.619-622.
 41.  İncəsənətdə estetik və əxlaqi cəhətlərin qarşılıqlı əlaqəsi (türk dilində).- Atatürk Universiteti Türkiyat Araşdırmaları İnstitutunun dərgisi, №10. Türkiyə, Ərzurum, 1998, s.175-178.
 42. Şəxsiyyətin mənəvi inkişafında estetik qavrayışın rolu.- “Sosial-siyasi fəlsəfə problemləri” toplusu. (III buraxılışa əlavə). Bakı, 1999, s.16-20.
 43.  F.Köçərli və Ü.Hacıbəyovun estetik görüşlərində gözəllik və əxlaqın vəhdəti problemi (türk dilində).-Atatürk Universiteti Türkiyat Araşdırmaları İnstitutunun dərgisi,№12. Türkiyə, Ərzurum, 1999, s.309-315.
 44.  Cəmiyyətin həyatında mənəvi istehsalın yeri.- “Bakı Universitetinin Xəbərləri” (sosial-siyasi elmlər seriyası), 1999, №1, s.149-161.
 45.  Estetik zövq və əxlaq norması: qarşılıqlı əlaqələr (türk dilində).- Atatürk Universiteti Türkiyat Araşdırmaları İnstitutunun dərgisi, №13. Türkiyə, Ərzurum, 1999, s.93-96.
 46.  Sosial-siyasi və hüquqi təlimlər tarixi.- “Azərbaycan məktəbi” jurnalı, 2001, №4, s.114-117. (Şərikli).
 47.  Musiqinin nəzəri-estetik problemləri.- “Ulduz” jurnalı, 2002, №4, s.71-73.
 48.  Elmi yaradıcılığın metodologiyası.- “Sosial-siyasi problemlər” (elmi məqalələr toplusu, VШ buraxılış). Bakı, “Qismət” nəşriyyatı, 2003, s.7-8.
 49.  Siyasi mədəniyyətin totalitarvə plüralist tipləri.- “Heydər Əliyev və müasir Azərbaycan” (I Ümumrespublika Əliyevşünaslıq konfransının materialları, 6 may 2003-cü il). Bakı, “Azərbaycan Universiteti” nəşriyyatı, 2003,    s.193-203.
 50.  Şəxsiyyətin fəal həyat mövqeyi siyasi və əxlaqi mədəniyyətin vəhdəti kimi.- “Ekologiya. Fəlsəfə. Mədəniyyət” (elmi məqalələr məcmuəsi, 34-cü buraxılış). Bakı, “İqtisad Universiteti” nəşriyyatı, 2003, s.15-19.
 51.  Müasir təhsilin kulturoloji təhlili.- “Azərbaycan məktəbi” jurnalı, 2003,№4, s.79-88.
 52.  Dövlətlərarası münasibətlərdə geosiyasi amil.- “Beynəlxalq münasibətlərin aktual problemləri ”, II buraxılış. Bakı Slavyan Universiteti, “Kitab aləmi” nəşriyyat-poliqrafiya mərkəzi, 2003, s.35-43.
 53.  Şərqi Avropada geosiyasi reallıqlar.- Bakı Slavyan Universiteti əməkdaşlarının illik elmi işlərinin  yekununa həsr olunmuş konfrans məruzələrinin tezisləri. “Kitab aləmi” nəşriyyat-poliqrafiya mərkəzi, 2004, s.1.
 54.  Geopolitikanın nəzəri qaynaqları.- “Sosial-siyasi problemlər” toplusu, X buraxılış.  Bakı, ADPU nəşriyyatı, 2004, s.250-255.
 55.  Elmi redaktordan.- K.Rəhimovun “İnsannamə” kitabına giriş məqaləsi. Bakı, “Adiloğlu” nəşriyyatı, 2004, s.5-10.
 56.  Liberalizm tarix və müasirlik baxımından.- “Sosial-siyasi problemlər” toplusu, XI buraxılış. Bakı, ADPU-nun nəşriyyatı, 2004, s.33-38.
 57.   Konservatizm siyasi ideologiya və siyasi fəaliyyət xətti kimi.- “Sosial-siyasi problemlər” toplusu, XII buraxılış, Bakı, ADPU-nun nəşriyyatı, 2004, s.9-12.
 58.  Siyasi ideologiya: mahiyyəti, funksiyaları, tipləri.- Bakı Slavyan Universitetinin “Elmi əsərləri” (ictimai-siyasi elmlər seriyası), №1-2, Bakı, 2004, s.86-93.
 59.  Sosial idaretmə və əxlaq.- “Ekologiya. Fəlsəfə. Mədəniyyət”.  (Elmi məqalələr toplusu, 39-cu buraxılış). Bakı, “Elnur-P” nəşriyyat-poliqrafiya xidməti, 2005, s.67-72.
 60.  Siyasi ideologiya və siyasi psixologiya.- Bakı Slavyan Universiteti əməkdaşlarının illik elmi işlərinin  yekununa həsr olunmuş konfrans məruzələrinin tezisləri. “Kitab aləmi” nəşriyyat-poliqrafiya mərkəzi, 2005, s.1.
 61.  Dövlət siyasətinin bəzi aspektləri haqqında.- “Sosial-siyasi problemlər” (elmi məqalələr toplusu,  XШ buraxılış). Bakı,  “Qismət”nəşriyyatı, 2005, s.31-36.
 62.  Müxtəlif siyasi sistemlərdə həyata keçirilən dövlət siyasətinin müqayisəli təhlili.- “Elm və cəmiyyət” (elmi məqalələr toplusu, №1). BSU, “Kitab aləmi” nəşriyyat-poliqrafiya mərkəzi, Bakı, 2005, s.324-328.
 63.  Sosial- demokratiyada yeni meyllər.-  “Elm və cəmiyyət” (elmi məqalələr toplusu, Ш buraxılış). BSU,“Kitab aləmi” nəşriyyat-poliqrafiya mərkəzi, Bakı, 2006, s.101-105.
 64.  Müasir ideologiyalar sistemində milli ideologiyanın yeri.- Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti professor-müəllim heyətinin və aspirantların elmi konfransının materialları. Bakı, “Memar Nəşriyyat-Poliqrafiya” MMC, 2007, s.224-225.
 65.  Estetikligin tabiatı.- “Ayraç” (kültür, sanat ve fikir dergisi). Türkiyə, Ərzurum, 2007, s.37-40.
 66.  Böyük alim, təşkilatçı, vətənpərvər insan.- Kamran Rəhimovun anadan olmasının 80 illiyinə, vəfatının ildönümünə həsr olunmuş “Nəsillərə örnək həyat yolu” kitabı, Bakı, “Nurlan”nəşriyyatı, 2008, s.57-75.
 67. İdeologiyaya dair nəzəriyyələr.- “Sosial-siyasi problemlər” (elmi-nəzəri jurnal), №2 (22). Bakı, ADPU nəşriyyatı, 2009, s.8-14.
 68.  Müasir dövrün başlıca siyasi ideologiyaları.- AzMİU professor-müəllim heyətinin və aspirantların elmi konfransının materialları, I hissə. Bakı, “Dizayn-EL” MMC, 2010, s.2.
 69.  Estetik şüurun səviyyələri və strukturu.- BSU-nun  “Elmi əsərləri” (ictimai-siaysi elmlər seriyası), Bakı, 2010, №1, s.17-23.
 70.  Tədqiqat prosesi.- “Elm və cəmiyyət” (elmi məqalələr məcmuəsi, II buraxılış). BSU, Bakı, 2011, s.71-75.
 71.  Yerli özünüidarə: anlayışı, mahiyyəti, əlamətləri və funksiyaları.- BSU-nun “Elmi Əsərləri”  (ictimai-siyasi elmlər seriyası). Bakı, 2011, №2, s.12-18.
 72.  Mənim tanıdığım Nurqələm müəllim.- “Elm və təhsilə həsr olunmuş ömür”, Bakı, “Elm və təhsil”nəşriyyatı, 2011, s.118-122.
 73. Tədqiqat prosesində məlumatların toplanması, işlənməsi və təsviri.- “Elm və cəmiyyət” (elmi məqalələr məcmuəsi, I buraxılış). BSU, Bakı, 2012, s.52-55.
 74.  Dövlət qulluğu sosial institut kimi.- “Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri”. (Ali məktəblərarası elmi məqalələr məcmuəsi). Bakı, “Mütərcim” nəşriyyatı, 2012, №2, s.302-305.
 75.  Mədəni normalar və dəyərlər tərbiyə vasitəsi kimi.- “Qloballaşma şəraitində kulturoloji innovasiyalar və sosial-mədəni inkişaf”mövzusunda Beynəlxalq elmi konfransın materialları, 21-22 dekabr 2012-ci il (ADMİU-nun 90 illik yubileyinə həsr olunur). Bakı, “Təknur” nəşriyyatı, 2012, s.411-413.
 76.  Sağlam və ağılauyğun tələbat tərbiyəsi mühüm vəzifədir.- “Tarix və onun problemləri” (elmi, nəzəri, metodik jurnal). BDU, Bakı, 2013, №1,  s.167-170.
 77. Təbiətə münasibət şəxsiyyətin əxlaqi mədəniyyətinin mühüm göstəricisidir.- “Elm və cəmiyyət” (elmi məqalələr məcmuəsi, I buraxılış). BSU, Bakı, 2013, s.68-71.
 78.  Görkəmli alim, xeyirxah və səmimi insan.- “Tanınmış  filosof, ekoloq və sosioloq Sakit Hüseynov-65”. Bakı,  “Hüquq ədəbiyyatı” nəşriyyatı, 2013, s.68-71.
 79.  Mənəvilik anlayışına dair.- “Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri”. (Ali məktəblərarası elmi məqalələr məcmuəsi). BSU, Bakı, “Mütərcim” nəşriyyatı, 2014, №4, s.320-323.
 80.  Doğma kəndimin şair oğlu.- Mətləb Məmmədoğlu. Düz yerinə qayıtmasa.
(Şeirlər). Bakı ,” Print-S” nəşriyyatı , 2015, s.87-91.
 
 
                          Qəzet məqalələri
 
 1. “Heykəl gülür”.- “Lenin tərbiyəsi uğurunda”, 12 fevral 1963, №3; 0,1 ç.v.
 2. Yaxşı şeir yazmaq ücün.- “İrəli”, 9 may 1963, №63; 0,2 ç.v.
 3. Bir roman haqqında qeydlər.- “İrəli”, 18 oktyabr 1963, №124; 0,4 ç.v.
 4. Fikir və obrazlılıq poetik əsərin canıdır.- “İrəli”, 23 oktyabr 1963, №134; 0,4 ç.v.
 5. Bacarıqlı müəllim, fəal ictimaiyyətçi.- “İrəli”, 23 fevral 1965, №48; 0,2 ç.v.
 6. Karl Marks müasirlərinin xatirələrində.- “Birlik”, 18 aprel 1968, №46; 0,3 ç.v.
 7. Karl Marks müasirlərinin xatirələrində (ardı).- “Birlik”, 20 aprel 1968, №47; 0,3 ç.v.
 8. Sənin həyat mövqeyin.- “Azərbaycan gəncləri”, 1 fevral 1979, №13;0,3 ç.v.
 9. Tənqid və özünütənqid mənəvi tərbiyə vasitəsidir.- “Bakı”, 23 mart 1979, №69; 0,3 ç.v.
 10.  Daxili yetkinlik səviyyəsi.- “Ədəbiyyat və incəsənət”, 30 mart 1979, №13; 0,4 ç.v.
 11.  Oxucunun estetik zövqü və tənqid.- “Ədəbiyyat və incəsənət”, 18 iyul 1980, №29; 0,3 ç.v.
 12.  Gənclik və gözəllik.- “Azərbaycan gəncləri”, 6 dekabr 1980, №146;              0,4 ç.v.
 13.  Cəmiyyətin sosial yekcinsliyinin güclənməsi.- “Bakı”, 29 dekabr 1980,   №298; 0,4 ç.v.
 14.  Sov. İKP XXVI qurultayının beynəlxalq əhəmiyyəti.- “Azərbaycan müəllimi”, 5 iyun 1981, №45; 0,3 ç.v.
 15.  Mənəvi tərbiyə sisteminin mühüm vəsiləsi.-“Bakı”, 26 iyun 1981, №149; 0,3 ç.v.
 16. Yeni insanın formalaşdırılması mühüm vəzifədir.-“Bakı”, 7 yanvar 1982, №5; 0,3 ç.v.
 17.  Gənclərə Lenin vəsiyyəti: “Kommunizmi öyrənməli” və müasir şəraitdə onun məzmunu.- “Azərbaycan gəncləri”, 30 yanvar 1982, №11; 0,3 ç.v.
 18.  Gənclərə Lenin vəsiyyəti: “Yalnız fəhlələr və kəndlilərlə birgə əməkdə kommunist olmaq mümkündür”.- “Azərbaycan gəncləri”, 2 mart 1982, №24; 0,3 ç.v.
 19.  V.İ.Lenin gənclərdə kommunist dünyagörüşünün formalaşdırılması haqqında.- “Azərbaycan gəncləri”, 1 aprel 1982, №32; 0,3 ç.v.
 20.  V.İ.Lenin kommunist əxlaqı və gənc nəslin mənəvi tərbiyəsinin vəzifələri haqqında.- “Azərbaycan gəncləri”, 13 may 1982, №58; 0,3 ç.v.
 21.  V.İ.Lenin gənclərin vətənpərvərlik və beynəlmiləlçilik tərbiyəsi haqqında.- “Azərbaycan gəncləri”, 3 iyun 1982, №69; 0,3ç.v.
 22.  Yetkin sosializm və sosialist  həyat tərzi.- “Bakı”, 2 iyul 1982, №155;        0,2 ç.v. (Şərikli).
 23.  Həyat tərzi anlayışı. Sov. İKP XXVI qurultayı sosialist həyat tərzinin maddi və mənəvi əsaslarının möhkəmləndirilməsi haqqında.- “Azərbaycan gəncləri”, 11 dekabr 1982, №145; 0,3 ç.v. (Şərikli).
 24.  Sosialist həyat tərzinin iqtisadi əsasları. Azad əmək sosializmdə insanların həyat fəaliyyətinin çox mühüm sahəsidir. Sovet gəncləri sosialist əmək münasibətləri sistemində.- “Azərbaycan gəncləri”, 25 dekabr 1982, №150; 0.3 ç.v. (Şərikli).
 25.  Sosialist  həyat tərzinin sosial-siyasi əsasları, onun demokratizmi. İstehsalın və cəmiyyətin idarə olunmasında gənclərin iştirakı.-“Azərbaycan gəncləri”, 6 yanvar 1983, №3; 0,4 ç.v. (Şərikli).
 26.  Beynəlmiləlçilik carçısı.- “Azərbaycan müəllimi”, 14 yanvar 1983, №4; 0,3 ç.v. (Şərikli).
 27.  Kommunizm idealına, kommunizm işinə sədaqət, sosial nikbinlik sovet həyat tərzinin çox mühüm cəhətləridir.- “Azərbaycan gəncləri”, 18 yanvar 1983, №8; 0,3 ç.v.(Şərikli).
 28.  Sosialist həyat tərzinin mənəvi dayaqları. Gənclərdə fəal həyat mövqeyinin formalaşdırılması.- “Azərbaycan gəncləri”, 1 fevral 1983, №14; 0,3 ç.v. (Şərikli).
 29.  Kollektivçilik, yoldaşlıq sovet həyat tərzinin çox mühüm xüsusiyyətidir.- “Azərbaycan gəncləri”, 15 fevral 1983, №20; 0,3 ç.v. (Şərikli).
 30.  Vətənpərvərlik və beynəlmiləlçiliyin əlaqəsi sosialist həyat tərzinin xüsusiyyətidir.  Gənclərin vətənpərvərlik tərbiyəsi.- “Azərbaycan gəncləri”, 1 mart 1983, №26; 0,4 ç.v. (Şərikli).
 31.  Sosialist həyat tərzinin humanizmi.- “Azərbaycan gəncləri”, 15 mart 1983, №32; 0,3 ç.v. (Şərikli).
 32.  Sovet adamlarının, gənclərin həyat tərzinin strukturunda məişət və asudə vaxt. Sosializm cəmiyyətində ailə.- “Azərbaycan gəncləri”, 22 mart 1983, №35; 0,4 ç.v. (Şərikli).
 33.  Sosialist həyat tərzinin təkmilləşdirilməsi, şəxsiyyətin hərtərfli inkişafı üçün şərait yaradılması Sov. İKP-nin, ÜİLKGİ-nin çox mühüm vəzifəsidir.- “Azərbaycan gəncləri”, 5 aprel 1983, №41; 0,4 ç.v. (Şərikli).
 34.  Şəhər və kəndin, fiziki və zehni əmək adamlarının həyat tərzinin bir-birinə yaxınlaşması.- “Azərbaycan gəncləri”, 26 aprel 1983, №50; 0,4 ç.v. (Şərikli).
 35. Sosialist həyat tərzinin  inkişafında ideya tərbiyəsi işinin əhəmiyyəti. Gənclərin kommunist tərbiyəsində ÜİLKGİ-nin rolu.- “Azərbaycan gəncləri”, 14 may 1983, №55; 0,4 ç.v. (Şərikli).
 36.  Sosialist həyat tərzi və estetik mədəniyyət.- “Bakı”, 28 may 1983, №123; 0,4 ç.v.
 37.  İki dünya-iki həyat tərzi.- “Azərbaycan gəncləri”, 31 may 1983, №63;       0,3 ç.v. (Şərikli).
 38.  Mənəvi mövqe.- “Ədəbiyyat və incəsənət”, 10 iyun 1983, №23; 0,4 ç.v. (Şərikli).
 39.  Partiya təşkilatlarının zəhmətkeşlər arasında ideya tərbiyəsi işi. Sov. İKP MK-nın iyun (1983-cü il) Plenumu ideoloji, kütləvi-siyasi işin təkmilləşdirilməsi yolları haqqında.- “Bakı”, 2 fevral 1984, №28; 0,4 ç.v.
 40.  İdeoloji mübarizə və gənclər.- “Azərbaycan gəncləri”, 29 dekabr 1984, №156;0,6 ç.v.
 41.  Müasir burjua şüurunun ziddiyyətləri və çətinlikləri. Antikommunizm və onun əsas təzahürləri.- “Azərbaycan gəncləri”, 24 yanvar 1985, №11; 0,6 ç.v.
 42.  Müasir ideoloji mübarizədə gənclər və onların problemləri.- “Azərbaycan gəncləri”, 12 fevral 1985, №19; 0,4 ç.v.
 43.  Sosializm şəraitində gənclərin əsas hüquq və azadlıqlarının reallaşdırılması.- “Azərbaycan gəncləri”, 2 aprel 1985, №39; 0,4 ç.v.
 44.  Planetin mütərəqqi gəncləri öz gələcəyi uğrunda mübarizədə.- “Azərbaycan gəncləri”, 23 may 1985, №60; 0,4 ç.v.
 45.  Kim kimi?- “Azərbaycan gəncləri”, 13 iyun 1985, №82; 0,5 ç.v.
 46.  Sosialist mədəniyyətinin mübariz manifesti.- “Bakı”, 25 noyabr 1985, №272; 0,3 ç.v.
 47.  Qığılcımdan alov doğdu.- “Azərbaycan müəllimi”, 24 dekabr 1985, №102; 0,3 ç.v.
 48.  Mənəvi tərbiyənin təkmilləşdirilməsi yolları.- “Bakı”, 13 iyun 1986, №137; 0,3 ç.v.
 49.  Həyatla sıx əlaqədə.- “Bakı”, 26 yanvar 1987, №21; 0,3 ç.v.
 50.  Uğur yolu.- “Ədəbiyyat və incəsənət”, 13 may 1988, №20; 0,3 ç.v.(Şərikli).
 51.  Ətraf mühit və mənəviyyatımız.- “Bakı”, 8 avqust 1989, №183; 0,3 ç.v. (Şərikli).
 52.  Gənclərin sosial-siyasi fəallığı.- “Azərbaycan gəncləri”, 4 oktyabr 1990, №119; 0,2 ç.v.
 53.  Dövrün tələbi.- “Kommunist”,  28 fevral 1991, №42; 0,2 ç.v. (Şərikli).
 54.  Hikmət mənəvi xəzinədir.- “Xalq qəzeti”, 1 dekabr 1992, №222; 0,3 ç.v.
 55.  Şəxsiyyət bütövlüyü.- “Azərbaycan”, 7 avqust 1999, №173; 0,3 ç.v.
 56.  Nəzəri fikir tarixinin tədqiqi.- “Respublika”, 21 aprel 2001, №89; 0,3 ç.v. (Şərikli).
 57.  Estetikaya dair tədqiqatların mühüm istiqaməti.- “Azərbaycan”, 6 mart 2002, №53; 0,3 ç.v.
 58.  Xeyirxah insan.- “Dünya pəncərə” (xüsusi buraxılış), oktyabr, 2003; 0,3 ç.v.
 59.  Elmi-metodoloji araşdırmalar.- “Yaddaş”, 5 mart 2004, №4-5; 0,2 ç.v.
 60.  Qələminə də, dostlarına da sədaqətli idi.- “Ədəbiyyat” qəzeti, 16 aprel 2004, №15; 0,2 ç.v.
 61.  İnsan və insanlıq haqqında düşüncələr.- “Xalq qəzeti”, 10 oktyabr 2004, №256; 0,2 ç.v.
 62.  Müzigin teorik-estetik problemleri.- “Ufuk 2000”, 14 haziran (iyun) 2006 (Türkiyə-Ərzurum); 0,3 ç.v.
 63.  Musiqi estetikasının aktual məsələləri.- “Muğan-Şirvan”, 21 sentyabr-01 oktyabr 2006; 0,4 ç.v.
 64.  Xatirələr işığında.- “Xalq qəzeti”, 26 noyabr 2006, №266; 0,3 ç.v.
 65.  Şəxsiyyət-mədəniyyət sisteminin sosial-fəlsəfi təhlili.- “Xalq qəzeti”, 16 avqust 2008, №181; 0,2 ç.v.
 66.  İbrətamiz ömür yolu.- “Respublika”, 19 sentyabr 2008, №210; 0,3 ç.v.
 67.  Elm və təhsilə həsr olunmuş ömür.- “Xalq qəzeti”, 11 dekabr 2011, №274; 0,3 ç.v.
 68.  Heydər Əliyev və cəmiyyətin mənəvi saflığı.- “Xalq qəzeti”, 5 dekabr 2014, №266; 0,4 ç.v.
 69. “Bakı-2015” təkcə idmançılarımızın deyil,Azərbaycan gəncliyinin potensiyalını ortaya qoydu.-“ Xalq qəzeti” , 3 iyul 2015,  №141;  0,2  ç.v.
 70.  Ermənistan bu dəfə üzərinə götürdüyü öhdəliklərdən qaça bilməyəcək. – “Xalq qəzeti”, 22 may 2016, №110;  0,2 ç.v.
 
 
İctimai Fənlər kafedrasının professoru Dilqəm  Yunis  oğlu  Ismayilov
dərc olunmuş elmi və tədris-metodiki işlərinin
S İ Y A H I S I
 
Elmi  əsərlərin  siyahısı :
 
Monoqrafiyalar.
1.«İjtimai inkişaf: qnoseologiya və metodologiya problemləri». Monoqrafiya (müştərək müəlliflər- Ə. Abbasov, H.Hajıyev, A.Rüstəmova). Bakı, 2003.
2.Azərbayjanın transformasiya sprosesində ideologiyalar: Konservatizm, liberalizm, sosial-demokratiya. Monoqrafiya. Bakı, «Adiloğlu», 2005.
3. İlk həqiqi liberal müasir siyasi fəlsəfənin atası. Monoqrafiya.  Bakı, 2009. (müştərək müəllif- Ə.Tagıyev).
4. Liberalizm (Monoqrafiya). Bakı, «Xəzər Universiteti» nəşriyyatı,    2013.
 
 
Dərsliklər, dərs vəsaitləri:
 
1.“Sosiologiya” (Ali məktəblər üçün dərs vəsaiti) . Bakı, 1994. (müştərək müəlliflər  -Q.Hüseynov,
Ə.Əhmədov, F.Vahidov, İ.Babayev, Ə.Tağıyev, T.Əliyev, A.Rəhimov, Z.Hajıyev)
2.«1999/2000-ji tədris ili üçün  qəbul imtahanları proqramları. Tarix proqramı». Dərs vəsaiti. «Abituriyent» jurnalı. № 1, 1999.
3.«2000/2001-ji tədris ili üçün Azərbayjan ali məktəblərinə tələbə qəbulu qaydaları. Tarix proqramı».  «Abituriyent»  jurnalı, №2, 2000.
4.«Azərbayjan tarixi».  Bakı, 2003 (müştərək müəlliflər- Y.Mahmudov, N.Məmmədova). Dərs vəsaiti.
5. Sosiologiya. (Ali məktəb tələbələri üçün Dərslik). Bakı, 2005.  (VII Fəsil), (müştərək müəlliflər- T.Ağayev , M.Teymurlu, Ə.Abdiyeva, N.Şirinova, S.ƏliyevƏ.Kərimov, A.Rüstəmov, M.Mahmudv, E.Zeynalov, H.Hüseynov, Ş.İsmayılov, A.Məmmədova, T.Əliyev, E.Məmmədov).
6. Politologiya. (Ali məktəb tələbələri üçün Dərslik). Bakı, 2005. (XIII Fəsil), (müştərək müəlliflər- F.Vıhidov, M.Teymurlu, Ə.Abdiyeva, V.Jəfərova, P.İmanov, Ş.İsmayılov, A.Rüstəmov, S.Əliyev, E.Zeynalov, H.Hüseynov, E.Məmmədov N.Şirinova, H.Məmmədov, A.Piriyev, N.İbadov, M.Həsənov)
7.Sosiologiya. Bakı, 2008 (VII Fəsil), Əlavə düzəlişlərlə ikinji nəşri. Ali məktəb tələbələri üçün Dərslik). (VII Fəsil), (müştərək müəlliflər- T.Ağayev , M.Teymurlu, Ə.Abdiyeva, N.Şirinova, S.ƏliyevƏ.Kərimov, A.Rüstəmov, M.Mahmudv, E.Zeynalov, H.Hüseynov, Ş.İsmayılov, A.Məmmədova, T.Əliyev, E.Məmmədov).
8.Politologiya. (Ali məktəb tələbələri üçün Dərslik). Əlavə düzəlişlərlə ikinji nəşriBakı, 2008. (XIII Fəsil), (müştərək müəlliflər- F.Vıhidov, M.Teymurlu, Ə.Abdiyeva, V.Jəfərova, P.İmanov, Ş.İsmayılov, A.Rüstəmov, S.Əliyev, E.Zeynalov, H.Hüseynov, E.Məmmədov N.Şirinova, H.Məmmədov, A.Piriyev, N.İbadov, M.Həsənov)
9.Azərbayjan tarixi. Dərs vəsaiti. Tələbə Qəbulu üzrə Dövlət Komissiyası. Test tapşırıqları. 11-ji siniflər üçün (Əlavə düzəlişlərlə 3- nəşri). (müştərək müəlliflər - Y.MahmudovN.Məmmədova). Bakı, 2007.
10. Azərbayjan tarixi. Dərs vəsaiti. Tələbə Qəbulu üzrə Dövlət Komissiyası. Test tapşırıqları. 11-ji siniflər üçün (Əlavə düzəlişlərlə 4- nəşri). (müştərək müəlliflər - Y.MahmudovN.Məmmədova). Bakı, 2008.
11. Azərbayjan tarixi. Dərs vəsaiti. Tələbə Qəbulu üzrə Dövlət Komissiyası. Test tapşırıqları. 11-ji siniflər üçün (Əlavə düzəlişlərlə 5-ji nəşri). Bakı,2009. (müştərək müəlliflər - Y.MahmudovN.Məmmədova)
12. Azərbayjan tarixi. Dərs vəsaiti. Tələbə Qəbulu üzrə Dövlət Komissiyası. Test tapşırıqları. 11-ji siniflər üçün (Əlavə düzəlişlərlə 6-  nəşri). Bakı,2009. (müştərək müəlliflər - Y.MahmudovN.Məmmədova, E.QuliyevJ.Əliquliyeva)
13. Azərbayjan tarixi. Dərs vəsaiti. Tələbə Qəbulu üzrə Dövlət Komissiyası. Test tapşırıqları. 11-ji siniflər üçün (Əlavə düzəlişlərlə 7-ji nəşri). Bakı,2011.
45. Sosiologiya (Ali məktəblər üçün dərslik). Bakı, 2014 (müştərək müəlliflər – N.M.Mikayılov və bə.)
15. Mühəndis psixologiyası (mühazirəçi müəllimlərə metodtik kömək). Bakı, 2014 (müştərək müəlliflər – N.M.Mikayılov, A.S.Avılov.)
 
 
 
Proqramlar:
1.“1992-ji il tarix fənnindən qəbul imtahanlarının proqramı””. Metodik vəsait. Bakı, 1992, (qiyabi təhsil alan tələbələr üçün) ( müştərək müəlliflər  - Bağırov H.S., İsmayılov Q.S.).
2. Politologiya fənninin proqramı və metodik göstərişlər. Bakı, Az.MİU, 2010. Proqram (müştərək müəllif – N.M.Mikayılov).
3. Sosiologiya fənninin proqramı və metodik göstərişlər. Metodik vəsait. Bakı, 2010, (müştərək müəllif – N.M.Mikayılov).
 
 
Metodik vəsaitlər:
1.  «Test tapşırıq nümunələri.  Metodik tövsiyələr».  -  «Abituriyent» jurnalı  ,   №2, 1999 .
2. «Tələbə Qəbulu Üzrə Dövlət Komissiyası. Azərbayjan tarixi. XI sinifSuallar, test tapşırıqları ». «Abituriyent» jurnalının xüsusi buraxılışı. Bakı, 2000.
3. Politologiyadan seminar məşğələləri üzrə metodik göstərişlər. Metodik vəsait. Bakı, 2010, (müştərək müəllifN.M.Mikayılov).
4. Sosiologiyadan seminar məşğələləri üzrə metodik göstərişlər. Metodik vəsait. Bakı, 2010, (müştərək müəllifN.M.Mikayılov).
 
 
Məqalələr tezislər:
 
 
1.«Liberalizm ideya-siyasi jərəyanının mahiyyəti». Azərbayjan EA Fəlsəfə Hüquq İnstitutu, «Azərbayjanda yeniləşmə  prosesinin sosial-fəlsəfi problemləri» toplusunda, Bakı, 1998. (məqalə).
2. «Azərbayjanda çoxpartiyalılıq şəraitində demokratiya uğrunda mübarizə». Azərbayjan EA Fəlsəfə Hüquq İnstitutu, «Azərbayjanda yeniləşmə prosesinin sosial-fəlsəfi problemləri» toplusunda, Bakı, 1998. (məqalə).
3.«Siyasi partiyalar təzyiq qrupları».  Azərbayjan EA Fəlsəfə Hüquq İnstitutunun «Siyasətin fəlsəfəsi» qrupu, Respublika ziyalılar jəmiyyəti, Azərbayjan Tibb Universitetinin fəlsəfə kafedrası, «Sosial-siyasi problemlər» toplusunda, Bakı, 1998. (məqalə).
4.«Azərbayjanın siyasi partiyaları seçkilər». «Sosial-siyasi problemlər» toplusunda, Bakı, 1998. (məqalə).
5.«Siyasi hakimiyyətin legitimliyi effektliyi». «Sosial-siyasi problemlər» toplusunda, Bakı, 1998. (məqalə).
6.«Azərbayjanda sağ mövqeli partiyaların proqram məqsədləri». «Sosial-siyasi problnmlər» toplusunda, Bakı, 1998 (məqalə).
7.«Azərbayjan jəmiyyətinin transformasiyası prosesində sosial-siyasi həyatın ideologiyalaşdırmaya ideologiyasızlaşdırmaya münasibəti».  * Azərbayjan EA Fəlsəfə Hüquq İnstitutu, «Sosial-siyasi problemlər» toplusunda, Bakı, 1999 (məqalə).
8. «Sosial-demokratiya ideya-siyasi jərəyanı Azərbayjan jəmiyyətinin inkişaf perspektivləri».*
«Sosial-siyasi fəlsəfə problemləri », Bakı, 1999 məqalə).
9.  «Demokratik jəmiyyətlərdə bürokratiya problemləri». «Sosial-siyasi fəlsəfə problemləri»,  Bakı, 1999 ( məqalə).
10. «Çoxpartiyalılıq əsrin əvvəllərində». «Sosial-siyasi fəlsəfə problemləri»,  Bakı, 1999 ( məqalə).
11.  «Azərbayjanda sağ mərkəzçiliknəzəriyyə reallıqlar».  Az.EA  Fəlsəfə hüquq institutu,  «Ekologiya, Fəlsəfə, Mədəniyyət», Bakı, «Elm»,1999 ( məqalə).
12.  «Postsosialist ölkələrinin keçid dövründə demokratiya problemləri». Az.EA  Fəlsəfə Hüquq institutu,  «Sosial-siyasi fəlsəfə problemləri», Bakı, 2000 ( məqalə).
13.  «Jəmiyyətin təkmilləşdirilməsi prosesində demokratik seçkilər siyasi hakimiyyətin legitimliyi effektliyi üçün əsas şərtdir». Az.EA  Fəlsəfə Hüquq institutu, «Müasir elm ijtimai praktika. Fəlsəfi problemlər» , Bakı  2000 ( məqalə).
14.  «Jəmiyyətin təkmilləşdirilməsində siyasi tədqiqatlar metodunun rolu».  «Müasir elm ijtimai praktika. Fəlsəfi problemlər», Bakı, 2000 ( məqalə).
15.  «Sosiologiyanın metodoloci jəhətdən yenidən silahlanması zərurəti».  Az. EA  Fəlsəfə Hüquq institutu, «Müasir mərhələdə sosiohumanitar elmlərin qnoseoloci metodoloci problemləri», Bakı, 2000 ( məqalə).
16. «Azerbaican woman*s  attitude  to the Islam Religion».  «Azərbayjan qadınlarının İslam dininə münasibəti» (Azərbayjan ingilis dillərində).Az. EA  Fəlsəfə Hüquq institutu : «Genderşünaslıq» jurnalı, №3, 2000. (məqalə).
17. «Azərbayjan jəmiyyətinin transformasiyasının zəruriliyi keçid dövrünün spesifikliyi»*«Azərbayjan jəmiyyəti transformasiya şəraitində».  -  Az. EA Fəlsəfə Hüüquq institutuBakı 2001  ( məqalə).
18.  «Mühafizəkarlığın mənşəyi onun yenilikçiliyə münasibəti». Az.EA Fəlsəfə Hüquq institutu: «Azərbayjan jəmiyyəti transformasiya şəraitində», Bakı , 2001 (məqalə)
19.  «Yeni dövrdə yenilikçiliyin mütləqləşdirilməsinin konservativ tənqidi».  «Azərbayjan jəmiyyəti transformasiya şəraitində», Bakı, 2001 (məqalə).
20.  «Avropa sivilizasiyasının böhranına konservatizmin münasibəti». Az. EA  Fəlsəfə Hüquq institutu : «Ekologiya, Fəlsəfə, Mədəniyyət», Bakı, 2001(məqalə).
21. «Konservatizm  XX əsrin sonunda».   Az. EA  Fəlsəfə Hüquq institutu : «Ekologiya, Fəlsəfə, Mədəniyyət», Bakı, 2001(məqalə).
22. «Postmodernizm konservatizm». Az. EA  Fəlsəfə Hüquq institutu : «Ekologiya, Fəlsəfə, Mədəniyyət», Bakı, 2001 (məqalə).
23. Keçid dövründə Azərbayjan jəmiyyətində konservatizm, liberalizm, sosial-demokratiya  jərəyanlarının yeri rolu * Az. EA  Fəlsəfə Hüquq institutu : «Ekologiya, Fəlsəfə, Mədəniyyət», Bakı, 2001 (məqalə).
24. «Konservatizmin dəyər istiqamətləri». Az. MEA  Fəlsəfə Hüquq institutu: «Ekologiya, Fəlsəfə, Mədəniyyət», Bakı 2002 (məqalə).
25.  «Konservatizm ənənəçilik». Az. MEA  Fəlsəfə Hüquq institutu: «Ekologiya, Fəlsəfə, Mədəniyyət», Bakı, 2002 (məqalə).
26.«Ənənə dəyər kimi (konservatizm timsalında)» .  Az. MEA  Fəlsəfə Hüquq institutu : «Tolerantlıq paradiqması»,  Bakı, 2002  (məqalə).
27.«Jəmiyyət şəxsiyyət konservativ ideyalar aləmində».  «Tolerantlıq paradiqması»,  Bakı, 2002 (məqalə).
28.«Konservatizm: ontologiya utopiyaya qarşı». AMEA Fəlsəfə Siyasi-Hüquqi Tədqiqatlar İnstitutu, «Ekologiya, Fəlsəfə Mədəniyyət», Bakı, 2003 (məqalə).
29.«Ənənə-yenilikçilik» konservatizmin problem sahəsi kimi * AMEA Fəlsəfə Siyasi-Hüquqi Tədqiqatlar İnstitutu, «Ekologiya, Fəlsəfə, Mədəniyyət», Bakı, 2003 (məqalə).
30.«Liberalizm konservatizm bəşəri dəyərlərinə müasir baxış». AMEA Fəlsəfə Siyasi-Hüquqi Tədqiqatlar İnstitutu, «Ekologiya, Fəlsəfə, Mədəniyyət», Bakı, 2003 (məqalə).
31.«Müasir Azərbayjan jəmiyyətinin transformasiyası şəraitində ideya-siyasi jərəyanların rolu». «Qnoseologiya metodologiya problemləri», Bakı, 2003 (məqalə).
32. «Siyasi ideologiya». AMEA Fəlsəfə Siyasi-Hüquqi Tədqiqatlar İnstitutu, «Ekologiya, Fəlsəfə, Mədəniyyət», Bakı, 2003 (məqalə).
33. «İdeologiyanın formaları funksiyaları»* AMEA Fəlsəfə Siyasi-Hüquqi Tədqiqatlar İnstitutu, «Ekologiya, Fəlsəfə, Mədəniyyət», Bakı, 2003 (məqalə).
34. “İdeoloci nəzəriyyələr jərəyanlar”. AMEA Fəlsəfə Siyasi-Hüquqi Tədqiqatlar İnstitutu, «Ekologiya, Fəlsəfə, Mədəniyyət», Bakı, 2003 (məqalə).
35. “ İdeologiyanın formaları funksiyaları. İdeoloci nəzəriyyələr jərəyanlar”. Problemı teorii poznaniə i filosofii nauk (Vıpusk-2) , İzdatelğstvoAdiloqlı”,  Baku-2003 (məqalə).
36. «Partiya sistemi jəmiyyətin demokratikləşdirilməsi kontekstində». Dünya. Jəmiyyət. Fəlsəfə.
Bakı, 2004 (məqalə).
37. «Liberalizm din». Qloballaşma Azərbayjan mədəniyyəti.(II Respublika elmi-praktik konfransının materialları). Bakı, 2004 (məqalə).
38. «İdarəetmədə konfliktlər, onların yaranma səbəbləri həlli imkanları». Qloballaşma Azərbayjan mədəniyyəti.(II Respublika elmi-praktik konfransının materialları). Bakı, 2004 (məqalə).
39. «Sosial institutlar onların mahiyyəti» . İdrak nəzəriyyəsi elmin fəlsəfi problemləri. (III buraxılış). Bakı, «Adiloğlu» nəşriyyatı, 2004 (məqalə).
40 «Liberalizm millətçilik ideologiyası» . Jəmiyyət, İdeologiya. Təfəkkür. B.,2004 (məqalə).
41. «Sosial idarəetmədə rəhbərin rolu (psixoloci aspektlər)» . Jəmiyyət, İdeologiya. Təfəkkür. B.,2004 (məqalə).
42.Azərbayjanın transformasiyası şəraitində sosial-siyasi problemlər. Filologiya məsələləri. B., 2004,№ 5 (məqalə).
43.Azərbayjan jəmiyyətinin transformasiya prosesində ideologiya problemlərinin tədqiqindən çıxarılan nətijələr. AMEA, Folklor İnstitutu, Elmi axtarışlar (Folklorşünaslıq: Filologiya, flsəfə, tarix, injəsənət nəzəri aspektlər), XVII toplu, Bakı, «Səda», 2005 (məqalə).
44.Azərbayjan jəmiyyəti transformasiya prosesində  (nəzəri təhlil). AMEA Xəbərləri. Tarix, fəlsəfə , hüquq , 2005, №5-6. (məqalə).
45. Siyasi ideologiya onun mahiyyəti. «DirçəlişXXI əsr», Bakı, 2005 (məqalə).
46. Konservatizm ideoloci fenomeni onun daxili jərəyanlarıPedaqoci Universitetin xəbərləri, Bakı, ADPU, 2005, №3 (Humanitar elmlər seriyası), (məqalə).
47. Totalitarizmdən avtoritarizmə demokratiyaya keçidin məntiqi qanunauyğunluğu. Bakı Slavyan Universiteti, Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri (ali məktəblər üçün elmi məqalələr məjmuəsi), Bakı, 2005, № 3. (məqalə).
48. Sosial-demokratiyanın mahiyyəti, problemləri inkişaf meylləri. Sumqayıt Dövlət Universiteti, Elmi Xəbərlər, 2005, jild 1, № 3, (məqalə).
49.  İdeoloci siyasi dəyərlərin daşıyıjısı kimi siyasi partiyaların institusionallaşması. Azərbayjan Dillər Universiteti, «Elmi xəbərlər», Bakı, 2005 (məqalə).
50.  Neokonservatizm ideya-siyasi jərəyanı. Azərbayjan Dillər Universiteti, «Elmi  xəbərlər» , Bakı, 2005, № 5 (məqalə).
51. Demokratiyanın müasir konsepsiyaları. «Keçid dövründə Azərbayjan Respublikasında dövlət hüquq qurujuluğunun aktual problemləri» Elmi Məqalələr Məjmuəsinin  XIII buraxılışı, Bakı, 2005 (məqalə).
52. Azərbayjanın transformasiya prosesində milli ideologiya problemi. Odlar Yurdu Universitetinin Elmi Pedaqoci Xəbərləri, Bakı, 2005, № 14. (məqalə).
53. Liberalizm ideologiyasının inkişaf tarixiBakı Dövlət Universiteti, «Tarix onun problemləri», 2005,  № 3 (məqalə).
54. Azərbayjanın transformasiya prosesində ideya-siyasi jərəyanların tədqiqi vəziyyəti. Bakı Slavyan Universiteti, Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri (ali məktəblər üçün elmi məqalələr məjmuəsi), Bakı, 2005, № 4 (məqalə).
55. Demokratiya onun əsas prinsipləri. Pedaqoci Universitetin xəbərləri, Bakı, ADPU, 2005, № 4 (Humanitar elmlər seriyası), (məqalə).
56.   Jəmiyyətin transformasiya şəraitində çoxpartiyalılığın yeri rolu. Sumqayıt Dövlət Universiteti, Elmi Xəbərlər, 2005,  № 4 (məqalə).
57.  Jəmiyyətin təkmilləşdirilməsində demokratiya uğrunda mübarizənin əhəmiyyəti. Bakı Dövlət Universiteti, «Tarix onun problemləri», 2005,  № 4 (məqalə).
58. Liberalizm, neoliberalizm libertarizm haqqında. AMEA Fəlsəfə Siyasi-Hüquqi Tədqiqatlar İnstitutu, Elmi Əsərlər (elmi-nəzəri ijtimai-siyasi curnal), 2005, № 1-2 (məqalə).
59. Kommunist totalitarizminin sonu postkomunist sistem transformasiyası: - nəzəri-konseptual problemlər. Sosial-siyasi problemlər (XIII buraxılış). Bakı, 2005 (məqalə).
60. Azərbayjanın transformasiya prosesində ideologiya problemləri. AMEA Fəlsəfə Siyasi-Hüquqi Tədqiqatlar İnstitutu, Azərbayjan Fəlsəfə Jəmiyyəti, Fəlsəfə , Elmi-nəzəri curnal, 2005, № 1, (məqalə).
61. Demokratikləşmə jəmiyyətin təkmilləşdirilməsinin mühüm amili kimi. Fəlsəfə Həyat (Elmi məqalələr toplusu. I buraxılış).  AMEA Fəlsəfə Siyasi-Hüquqi Tədqiqatlar İnstitutu. Bakı-2005, (məqalə).
62. Azərbayjanın postkommunist sistem transformasiyası şəraitində ideya-siyasi plüralizmin tədqiqinin əhəmiyyəti. Müasir idrak problemləri. Bakı, 2005, (məqalə).
63. Neoliberalizmin əsas prinsipləri . AMEA Fəlsəfə Siyasi-Hüquqi Tədqiqatlar İnstitutunun 60 illiyi «YUNESKO»-nun «Ümumdünya fəlsəfə günü» həsr olunmuş Elmi konfransın materialları, Bakı, 2005, (məqalə).
64. Müasir şəraitdə çoxpartiyalılığı şərtləndirən amillər. «Fəlsəfə həyat», Bakı, 2005, (məqalə).
65. Müasir demokratiya konsepsiyası. Müasir idrak problemləri, Bakı, 2005, (məqalə).
66. Azərbayjan jəmiyyətinin keçid dövründə qarşıda duran vəzifələr. «Filologiya məsələləri» toplusu, AMEA Əlyazmalar İnstitutu, Bakı, 2006, №1, (məqalə).
67. Siyasi ideologiya siyasi partiyaların bəzi nəzəri məsələləri. «Renessans», AMEA  Fəlsəfə Siyasi-Hüquqi Tədqiqatlar İnstitutu, «Politologiya» şöbəsi, № 5, 2006, (məqalə).
68.Keçid dövrü Azərbayjan jəmiyyətinin təkmilləşdirilməsi perspektivləri. AMEA Fəlsəfə Siyasi-Hüquqi Tədqiqatlar İnstitutu. Azərbayjan Fəlsəfə Jəmiyyəti, Fəlsəfə. Elmi-nəzəri curnal, №1(2), Bakı-2006, (məqalə).
69. Liberalizmlə millətçiliyin dinin qarşılıqlı əlaqəsi. Keçid dövründə Azərbayjan Respublikasında Dövlət Hüquq Qurujuluğunun aktual problemləri. Elmi məqalələr məjmuəsi, 14- buraxılış, Bakı, 2006, (məqalə).
70.Müasir siyasi konservatizmin müxtəlif tiplərinin müqayisəli təhlili*Azərbayjan Dillər Universiteti, «Elmi  xəbərlər» , Bakı, 2006, № 1, (məqalə).
71. Demokratiyanın nümayəndəli idarəetmə forması. Bakı Dövlət Universiteti, «Tarix onun problemləri», 2006,  № 1, (məqalə).
72. İdeologiya, onun mahiyyəti, formaları növləri. «DirçəlişXXI əsr», Bakı, 2006, (məqalə).
73. Azərbayjanda çoxpartiyalılığın yaranmasının spesifik jəhətlər. Azərbayjan Dillər Universiteti,
«Elmi  xəbərlər» , Bakı, 2006, № 2, (məqalə).
74.Demokratiyanın siyasi ijtimai institutları. Azərbayjan hüquq jurnalı (Elmi-nəzəri hüquq jurnalı). Bakı, 2006, № 1, (məqalə).
75. Liberalizm ideologiyasının siyasi iqtisadi sahədə nəzəri mənbələri. AMEA, Folklor İnstitutu, Elmi axtarışlar (Folklorşünaslıq: Filologiya, flsəfə, tarix, injəsənət nəzəri aspektlər), XIX toplu, Bakı, «Səda», 2006, (məqalə).
76. Liberalizmin yaranması tarixindən. Azərbayjan Dillər Universiteti, «Elmi xəbərlər», Bakı, 2006, № 4, (məqalə).
77. Keçid dövrü, onun mərhələləri xüsusiyyətləri haqqında. Odlar Yurdu Universitetinin Elmi Pedaqoci Xəbərləri, Bakı, 2006, № 18, (məqalə).
78. Jəmiyyətin aktiv sosial-iqtisadi modelinin formalaşması prosesində siyasi partiyaların rolu haqqında. Keçid dövründə Azərbayjan Respublikasında Dövlət Hüquq Qurujuluğunun aktual problemləri. Elmi məqalələr məjmuəsi, 15- buraxılış, Bakı, 2006, (məqalə).
79. Keçid dövründə sosial-siyasi problemlər onların həlli yolları. AMEA, Folklor İnstitutu, Elmi axtarışlar (Folklorşünaslıq: Filologiya, flsəfə, tarix, injəsənət nəzəri aspektlər), XXIII toplu, Bakı, «Səda», 2006, (məqalə).
80.Libertarizmin yenidən dirçəlməsi. AMEA Fəlsəfə Siyasi-Hüquqi Tədqiqatlar İnstitutu. Azərbayjan Fəlsəfə Jəmiyyəti, Fəlsəfə. Elmi-nəzəri curnal, №3-4(5), Bakı-2006, (məqalə).
81. Azərbayjanın transformasiya şəraitində müxtəlif ideoloci yönümlü partiyaların siyasi mübarizəsinin spesifikliyi. AMEA Fəlsəfə Siyasi-Hüquqi Tədqiqatlar İnstitutu. Elmi Əsərlər. Elmi-nəzəri curnal, №1(3), Bakı-2006, (məqalə).
82. Azərbayjan jəmiyyəti transformasiya prosesində. AMEA. Xəbərlər. Tarix, Fəlsəfə, Hüquq. Bakı-2005, № 5-6, (məqalə).
83.«Xalq hakimiyyəti» anlayışının mahiyyəti. AMEA Fəlsəfə Siyasi-Hüquqi Tədqiqatlar İnstitutu. Elmi Əsərlər. Elmi-nəzəri curnal, №4(10), Bakı-2007, (məqalə).
84.Konservatizmin konsepsiyaları. «Dünyaya baxış»,  Avrasiya Universitetinin Elmi əsərləri, 2007, (məqalə).
85. Liberalizm ideologiyasının yaradıjıları. AMEA Fəlsəfə Siyasi tədqiqatlar İnstitutu, , Fəlsəfə, Elmi əsərlər, Bakı, 2007, (məqalə).
86.Siyasi şüur siyasi ideologiyanın qarşılıqlı münasibətləri haqqında. Bakı Dövlət Universiteti, «Tarix onun problemləri», 2007, № 3, (məqalə).
87.Siyasi partiyaların funksiyaları. «Dünyaya baxış»,  Avrasiya Universitetinin Elmi əsərləri, 2007, №5, (məqalə).
88. Parlament parlamentarizm. Azərbayjan Respublikasında dövlət hüquq qurujuluğunun aktual problemləri (Elmi məqalələr məjmuəsi), 18-ji buraxılış. Bakı, 2007, (məqalə).
89. Çoxpartiyalılıqdan təkpartiyalılığa, təkpartiyalılıqdan çoxpartiyalılığa keçid. AMEA Fəlsəfə Siyasi tədqiqatlar İnstitutu, ,  Sosial-siyasi problemlər. Elmi-nəzəri curnal, Bakı, 2007, №4 (17) (məqalə).
90. «Xalq hakimiyyəti» anlayışının mahiyyəti (2-ji məqalə). AMEA Fəlsəfə Siyasi-Hüquqi Tədqiqatlar İnstitutu. Elmi Əsərlər. Sosial-siyasi problemlər, №2-3(19-20), Bakı-2008, (məqalə).
91. Liberalizm siyasi ideologiyadır, yoxsa dövlətin tarixi ənənəsi ya fəlsəfi nəzəriyyəsidir? AMEA Fəlsəfə Siyasi tədqiqatlar İnstitutu, , Fəlsəfə, Elmi-nəzəri curnal, Bakı, 2008, № 1 (10), (məqalə).
92. Transformasiya prosesində Azərbayjan jəmiyyətinin qarşısında duran sosial-iqtisadi vəzifələr. «Dünyaya baxış»,  Avrasiya Universitetinin Elmi əsərləri, 2008, №1,  s. 41-47 (məqalə).
93. Konservatizm struüktur fenomen kimi. AMEA Fəlsəfə Sosiologiya Hüquq İnstitutu, Elmi əsərlər, Bakı, 2009, (məqalə).
94. Liberalizmin qədim kökləri yeni dövrə qədər inkişaf yolu haqqında. Dünyaya baxış»,  Avrasiya Universitetinin Elmi əsərləri, 2009, №1,  (məqalə).
95.Liberalizm ideologiyasının inkişafında xüsusi rol oynayan inqilabAzərbayjan Dillər Universiteti, «Elmi xəbərlər», Bakı, 2009, № 3, (məqalə).
96. Azərbayjan tarixi. Dərs vəsaiti. Tələbə Qəbulu üzrə Dövlət Komissiyası. Test tapşırıqları. 11-ji siniflər üçün (Əlavə düzəlişlərlə 5-ji nəşri). Bakı,2009. (müştərək müəlliflər - Y.MahmudovN.Məmmədova)
97. Osobaə rolğ anqliyskoy revolöüii 1640 qoda v razvitii ideoloqii liberalizma. «Kavkazovedenie». № 16, Moskva, 2010, (rus dilində - məqalə).
98. Liberalizm v konüe XX veka. Soüialğnaə  gvolöüiə, identiçnostğ i kommunikaüiə v XXI veke». Sbornik nauçnıx statey. Stavropolğ, 2010. (rus dilində - məqalə)
99. Osnovnıe polojeniə demokratii .Kulğtura narodov priçernomorğə. Nauçnıy jurnal. 2010. № 192, Krımskiy naçnıy üentr naüionalğnoy Akademii Nauk. (rus dilində - məqalə)
100. Liberalizm ideologiyasının keçdiyi yol Azərbayjanda bu ideologiyanın tətbiqi. Bakı Slavyan Universiteti, Gənjə Dövlət Universiteti. Azərbayjanşünaslığın aktual paroblemləri. II Beynəlxalq elmi konfransın materialları. 4-7 may 2011-ji il. Bakı-Gənjə -2011. (tezis)
101. Azərbayjanın siyasi mühiti çoxpartiyalılığın formalaşmasının spesifik jəhətləri. Bakı Slavyan Universiteti, Gənjə Dövlət Universiteti. Azərbayjanşünaslığın aktual paroblemləri. II Beynəlxalq elmi konfransın materialları. 4-7 may 2011-ji il. Bakı-Gənjə -2011.  (tezis)
102. XX əsrin sonu XXI əsrin əvvəllərində liberalizmin önə keçməsiBakı Avrasiya Universiteti. Qloballaşma şəraitində humanitar elmlərin aktual problemləri. Respublika elmi-praktik konfransının materialları, 15 mart 2011-ji il. Bakı-2011. (tezis)
103. Şərəfli ləyaqətli insanın nümunəvi ömür yolu. Elm təhsilə həsr olunmuş ömür (80 illik). Bakı, «Elm təhsil», 2011. (məqalə)
104.  Demokratik cəmiyyət quruculuğu və Azərbaycan reallıqları. Bakı Slavyan Universiteti. Azərbayjanşünaslığın aktual paroblemləri. III Beynəlxalq elmi konfransın materialları. 2-5 may 2012-ji il. Bakı, Azərbaycan -2012.  (məqalə)
105. Sravnitelğnıy analiz razliçnıx tipov sovremennoqo polttiçeskoqo konservatizma. Prava i svobodı çeloveka: problemı realizaüii, obespuçuniə i zahitı. Material II mejdunarodnoy nauçno-praktiçeskoy konferenüii. 5-6 iötə 2012 qoda. Penza-Praqa. (məqalə- rus dilində)
106. Liberalizmlə konservatizmin bir-birinə qarşılıqlı təsiri. Azərbayjan Dövlət Pedaqoci Universitutinin Professor-müəllim heyətinin Universitetin 90 illik yubileyinə həsr olunmuş X elmi konfransının materialları. BakıADPU – 2012. (məqalə)
107. Azərbayjanın xariji ölkələrin siyasi ədəbiyyatında ideologiyaların tədqiqinə dair. Bakı Slavyan Universiteti. Azərbayjanşünaslığın aktual paroblemləri. IV Beynəlxalq elmi konfransın materialları. 1-4 may 2013-jü il. Bakı, Azərbaycan -2013.  (məqalə)
108. . İdeoloji fenomen və müstəqil Azərbaycanın transformasiya prosesində yeni ideoloji mühitin formalaşması. Yeni Türkiye – 75. Kafkaslar özel sayısı – V. Ankara. 2015.
109. Demokratik jəmiyyət qurujuluğu və Azərbayjan reallıqları. Yeni Türkiye – 75. Kafkaslar özel sayısı – V. Ankara. 2016.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Elmi  əsərlərin  siyahısı  İSMAYILOV  DİLQƏM  YUNİS  oğlu                                                         
                                                (soyadı,  adı,  atasının  adı) 
 
 
№№ Əsərlərin       Nəşrin Nəşriyyatın adıili, Çap listi Elmi işin
         Siyahısı növü jurnalın nömrəsi səhifə- lərin miqdarı yazılmasında müştərək müəllif
1.Kənd məişətinin şəhər məişəti ilə birləşməsinin mühüm şərtlərindən biri*
 
Tezis
 
 
 
Gənj filos. 2-ji Resp. Konf. Mat-, B, “Elm”, 1984, s. 86.
 
 
0,3 ç.v
 
 
 
 
 
 
 
2. Kənd əhalisinə mədəni xidmətin yaxşılaşdırılması*
 
 
 
 
 
Tezis
 
 
 
 
 
 
VII Respublikanskaə  Nauçnaə Konferenüiə Aspirantov vuzov Azerbaydjana. Tezisı dokladov ( I tom). Baku – 1984 qs. 39.
 
0,3 ç.v.
 
 
 
 
 
 
 
3.”Şəhər kənd  əhalisinin mədəni inkişaf səviyyəsinin yaxınlaşması”*
 
Məqalə
 
 
Kənd həyatıcurn., №3,
1985, s.32-33.
 
 
0,5 ç.v.
 
 
 
 
 
 
 
4.“Məişətin ijtimai münasibətlər sistemində yeri strukturu”*
 
Elmi-tədqiqat işi
 
Depane olunub. Dövl. Qeyd.
010223022  avad. 02860076171 - 1985
 
0,5 ç.v.
 
 
 
 
 
5.”Şəhərlə kənd arasında fərqlərin aradan qaldırılmasında yeni mərhələ”*
 
 
Tezis
 
 
 
 
Gənj filosof. III Resp. Konf.mat- B, “Elm”, 1986, s.124-125.
 
 
0,4 ç.v.
 
 
 
 
 
 
 
6. “Jəmiyyətin sosial-sinfi strukturunda dəyişikliklərin siyasi şərtləri”*
 
Elmi-tədqiqat işi
 
Depane olunub. Dövl.qeyd. 01870003790 avad. 02870052751 - 1986
 
0,5 ç.v.
 
 
 
 
 
 
 
 
7.”Qadın əməyi və məişət problemləri”*
 
Məqalə
 
 
Kənd həyatıcurn. №3, 1987
 
 
0,5 ç.v
 
 
 
 
 
 
8. “Jəmiyyətin ijtimai-siyasi həyatında fəhlə sinfinin aparıjı rolu”*
 
Elmi-tədqiqat işi
 
Depane olunub. Dövl.qeyd. 01870003790 avad. 0288007279380 - 1987
 
0,5 ç.v.
 
 
 
 
 
 
9. “Yeni tipli kənd yaşayış məskəninin formalaşması”
 
 
Məqalə
 
 
 
Resp. Ali MəktIX Resp. Elmi konf. Mat. B, “Elm”, 1987
 
0,6 ç.v.
 
 
 
 
 
 
 
10. “Mədəni tələbat, onu nejə ödəməli”*
 
Tezis
 
Kənd həyatıcurn., №9, 1988
 
0,4 ç.v.
 
 
 
 
 
11. “Yoxlama işlərinin nümunəvi mövzuları və metodik göstərişlər” (qiyabi təhsil alan tələğələr üçün- rus dilində).* Metodik vəsait
 
Bakı, Az.Politexnik İnstitutu,
1988.
 
2,0 ç.v.
 
 
12. İjtimai fənlərdən tələbə elmi işlərinin və referatların yazılması qaydaları *
 
Metodik göstəriş
 
 
Depane olunub. Dövl.qeyd. 01870003990 – 1988.
 
 
3,0 ç.v.
 
 
 
Mirzəxanov F.S,
Tağıyev Ə.M.
 
 
13.  Metodiçeskie ukazaniə i rimernaə tematika kontrolğnıx rabot po nauçnomu kommunizmu (dlə studentov zauçnoqo obuçeniə)*
 
 
Metodi-
çeskie ukazaniə
 
 
 
 
Azərbayjan SSR  Xalq təhsili Nazirliyi. Azərbayjan İnşaat Mühəndisləri İnstitutu. Bakı, 1988 ( 44 səh.).
 
 
 
3,0 ç.v.
 
 
 
 
 
 
Mikailov N.M. Qasanov R.M.
 
 
 
14. “Elmi-texniki tərəqqi kolxozçu kəndlilər”*
 
Tezis
 
 
Ministerstvo Narodnoqo Obrazovaniə Azerbaydjanskoy SSR
 
0,5 ç.v.
 
 
Ə.Əhmədov
 
 
15. “Kənd  zəhmətkeşlərinin asudə vaxtı”*
 
 
Məqalə
 
 
Azerbaydjanskiy İnjenerno-Stroitelğnıy İnstitut. Baku, 1988 ( 46 str.)  
0,5 ç.v.
 
 
 
Ə.Əhmədov
 
 
16. “Qlobal problemlər”*
 
 
Məqalə
 
 
Resp. Ali MəktX Resp. Elmi konf. Mat. B, “Elm”, 1989
 
0,6 ç.v.
 
 
Ə.Əhmədov
 
 
17.”Aqrar siyasəti və kəndlilər”*
 
Məqalə
 
 
“Azərbayjan təbiəti” curn., №2, 1989.
 
0,5 ç.v.
 
 
Ə.Əhmədov
 
 
 
18. “Ekologiya  və mənəvi tərbiyə”*
 
Məqalə
 
 
 
“Azərbayjan təbiəti” curn., №5, 1989.
 
0,6 ç.v.
 
 
 
 
 
 
 
19. “Urbanizasiya onun  sosial problemləri”*
 
Məqalə
 
 
Kənd həyatıcurn. №7, 1989 (s.11-13)
 
0,5ç.v.
 
 
 
20. «Urbanizaüiə i ee soüialğnıe problemı»*
 
Məqalə Yeni təfəkkür və İjtimai elmlərin problemləri. Bakı, Elm, 1989 (s.18-21) 0,5 ç.v  
         
 
21. “Ziyalılar onların kənd qrupları”*
 
22. “Elmi sosializmmarksizmin təokib hissəsidir” *
 
 
 
23. “1992-ji il tarix fənnindən qəbul imtahanlarının proqramı”*
 
 
 
24. “Sosiologiya” (Ali məktəblər üçün) *
 
 
 
 
 
 
 
25.«Liberalizm ideya-siyasi jərəyanının mahiyyəti».*
 
 
 
Məqalə
 
 
Metodik vəsait
 
 
 
Metodik vəsait
 
 
 
 
Dərs vəsaiti
 
 
 
 
 
 
 
Məqalə
 
 
 
 
Azərbayjan  kommunisticurn., №4-5, 1990 (s.147-152)
 
«Koommunist Azerbaydjana» j. № 4-5, 1990 (na russkom əzıke)
 
 
Kənd həyatıcurn. №6, 1990
Bakı, 1992.
 
 
 
 
Bakı, 1992, (qiyabi təhsil alan tələbələr üçün) ( 16 s.) Bakı, 1994.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Azərbayjan EA Fəlsəfə və Hüquq İnstitutu, «Azərbayjanda yeniləşmə  prosesinin sosial-fəlsəfi problemləri» toplusunda, Bakı, 1998 (s. 16-18)
 
 
0,7 ç.v
 
 
3,0  ç.v
 
 
 
 
1,0  ç.v
 
 
 
 
 
7,0  ç.v
 
 
 
 
 
 
 
 
0,6 ç.v.
 
 
 
 
 
Bağırov H.S.
İsmayılov Q.S.
 
 
 
 
 
 
 
 
Q.Hüseynov,
Ə.Əhmədov, F.Vahidov, İ.Babayev, Ə.Tağıyev, T.Əliyev, A.Rəhimov, Z.Hajıyev
 
 
26. «Mühafizəkarlıq ideoloci fenomen kimi» *
 
 
 
 
 
27.«Azərbayjanda
çoxpartiyalılıq şəraitində demokratiya uğrunda mübarizə».*
 
 
 
 
28.«Siyasi partiyalar təzyiq qrupları». *
 
 
 
 
 
 
 
29.«Azərbayjanın siyasi partiyaları seçkilər». *
 
 
30.«Siyasi hakimiyyətin legitimliyi effektliyi». *
 
 
31..«Azərbayjanda sağ mövqeli partiyaların proqram məqsədləri». *
 
32.«Azərbayjan jəmiyyətinin transformasiyası prosesində sosial-siyasi həyatın ideologiyalaşdırmaya ideologiyasızlaşdırmaya münasibəti».  *
          
 33. «Sosial-demokratiya ideya-siyasi jərəyanı Azərbayjan jəmiyyətinin inkişaf perspektivləri».*
         
34.  «Demokratik jəmiyyətlərdə bürokratiya problemləri». *
         
 
35.«Çoxpartiyalılıq əsrin əvvəllərində». *
 
 
36.«1999/2000-ji tədris ili üçün  qəbul imtahanları proqramları. Tarix proqramı». *
 
37.  «Test tapşırıq nümunələriMetodik tövsiyyələr».  -  «Abituriyent» jurnalı  ,   №2, 1999,  0,5 ç.v. *
 
38.  «Azərbayjanda sağ mərkəzçiliknəzəriyyə reallıqlar». * 
 
 
39.  «Postsosialist ölkələrinin keçid dövründə demokratiya problemləri» *
 
40. «2000/2001-ji tədris ili üçün Azərbayjan ali məktəblərinə tələbə qəbulu qaydaları. Tarix proqramı».  *
         
41. «Tələbə Qəbulu Üzrə Dövlət Komissiyası. Azərbayjan tarixi. XI sinifSuallar, test tapşırıqları ».  *
 
42.  «Jəmiyyətin təkmilləşdirilməsi prosesində demokratik seçkilər siyasi hakimiyyətin legitimliyi effektliyi üçün əsas şərtdir». *
         
43.  «Jəmiyyətin təkmilləşdirilməsində siyasi tədqiqatlar metodunun rolu». *
        
44.  «Sosiologiyanın metodoloci jəhətdən yenidən silahlanması zərurəti».  *
        
 45.  «Azərbayjan qadınlarının İslam dininə münasibəti».
         
 
46.  «Azerbaican woman*s  attitude  to the Islam Religion». 
         
 
 
47.  «Azərbayjan jəmiyyətinin transformasiyasının zəruriliyi keçid dövrünün spesifikliyi»*
        
 
48.  «Mühafizəkarlığın mənşəyi onun yenilikçiliyə münasibəti».  *
        
 
 
49.  «Yeni dövrdə yenilikçiliyin mütləqləşdirilməsinin konservativ tənqidi».  *
       
50.  «Avropa sivilizasiyasının böhranına konservatizmin münasibəti».  *
51.  «Konservatizm  XX əsrin sonunda».  *
        
 
52. «Postmodernizm konservatizm» *
 
53. Keçid dövründə Azərbayjan jəmiyyətində konservatizm, liberalizm, sosial-demokratiya  jərəyanlarının yeri rolu *
 
54. «Konservatizmin dəyər istiqamətləri».*
        
 
 
55.  «Konservatizm ənənəçilik» *
        
56.«Ənənə dəyər kimi (konservatizm timsalında)» *
 
57.«Jəmiyyət şəxsiyyət konservativ ideyalar aləmində»* 
 
58.«Konservatizm: ontologiya utopiyaya qarşı». *
 
 
59.«Ənənə-yenilikçilik» konservatizmin problem sahəsi kimi *
 
 
 
60.«Liberalizm konservatizm bəşəri dəyərlərinə müasir baxış».*
 
 
 
 
61.«Müasir Azərbayjan jəmiyyətinin transformasiyası şəraitində ideya-siyasi jərəyanların rolu»
 
 
62.«İjtimai inkişaf: qnoseologiya metodologiya problemləri». *
 
 
 
63. «Azərbayjan tarixi».  *
                
 
 
 
64. «Siyasi ideologiya»*
 
 
                                                                                                                         
65. «İdeologiyanın formaları funksiyaları»*
 
 
66. “İdeoloci nəzəriyyələr jərəyanlar”*
 
 
 
67. “ İdeologiyanın formaları funksiyaları.İdeoloci nəzəriyyələr cərəyanlar”*
 
 
 
68. «Partiya sistemi jəmiyyətin demokratikləşdirilməsi kontekstində»*
 
 
 
 
69. «Liberalizm din» *
 
 
 
 
70. «İdarəetmədə konfliktlər, onların yaranma səbəbləri həlli imkanları» *
 
 
 
71. «Sosial institutlar onların mahiyyəti» *
 
 
 
72. «Liberalizm millətçilik ideologiyası» *
 
73. «Sosial idarəetmədə rəhbərin rolu (psixoloci aspektlər)» *
 
 
74.Azərbayjanın transformasiyası şəraitində sosial-siyasi problemlər
 
 
 
 
75.Azərbayjan jəmiyyətinin transformasiya prosesində ideologiya problemlərinin tədqiqindən çıxarılan nətijələr*
 
 
 
 
 
76.Azərbayjanın transformasiya sprosesində ideologiyalar: Konservatizm, liberalizm, sosial-demokratiya *
 
Məqalə
 
 
 
 
 
 
Məqalə
 
 
 
 
 
 
 
Məqalə
 
 
 
 
 
 
 
 
Məqalə
 
 
 
Məqalə
 
 
 
Məqalə,
 
 
 
Məqalə
 
 
 
 
 
 
 
Məqalə
 
 
 
 
 
 
Məqalə
 
 
 
 
 
 
Məqalə
 
 
 
 
 
 
Dərs vəsaiti
 
 
 
 
Dərs vəsaiti
 
 
 
 
 
 
Məqalə
 
 
 
 
 
 
 
 
Məqalə
 
 
 
 
 
Dərs vəsaiti
 
 
 
 
 
 
Dərs vəsaiti
 
 
 
 
 
Məqalə
 
 
 
 
 
 
 
Məqalə
 
 
 
 
 
Məqalə
 
 
 
 
 
 
Məqalə
 
 
 
 
 
 
Məqalə
 
 
 
 
 
 
 
Məqalə
 
 
 
 
 
 
 
Məqalə
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Məqalə
 
 
 
 
 
Məqalə
 
 
 
 
Məqalə
 
 
 
 
 
Məqalə
 
 
 
 
 
Məqalə
 
 
 
 
 
 
 
Məqalə
 
 
 
 
 
 
 
Məqalə
 
 
 
 
Məqalə
 
 
 
 
Məqalə
 
 
 
 
Məqalə
 
 
 
 
 
 
Məqalə
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Məqalə
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Məqalə
 
 
 
 
 
 
Kollektiv monoqra-
fiya
 
 
Dərs vəsaiti
 
 
 
Məqalə
 
 
 
 
 
Məqalə,
 
 
 
 
 
Məqalə
 
 
 
 
Məqalə
 
 
 
 
 
Məqalə
 
 
 
 
 
 
Məqalə
 
 
 
 
Məqalə
 
 
 
 
 
Məqalə
 
 
 
 
Məqalə
 
 
Məqalə
 
 
Məqalə
 
 
 
 
 
 
Məqalə
 
 
 
 
 
 
 
 
Monoqrafiya
 
 
Azərbayjan EA Fəlsəfə Hüquq İnstitutu, «Azərbayjanda yeiləşmə prosesinin sosial-fəlsəfi problemləri» toplusunda,
Bakı, 1998 (s. 82-86)
 
Azərbayjan EA Fəlsəfə Hüquq İnstitutu, «Azərbayjanda yeniləşmə prosesinin sosial-fəlsəfi problemləri» toplusunda, Bakı, 1998  (s.58-60)
 
 
Azərbayjan EA Fəlsəfə Hüquq İnstitutunun «Siyasətin fəlsəfəsi» qrupu, Respublika ziyalılar jəmiyyəti, Azərbayjan Tibb Universitetinin fəlsəfə kafedrası, «Sosial-siyasi problemlər» toplusunda, Bakı, 1998 (s. 40-42)
 
«Sosial-siyasi problemlər» toplusunda, Bakı, 1998 (s. 72-81)
 
«Sosial-siyasi problemlər» toplusunda, Bakı, 1998 (s. 103-106)
 
«Sosial-siyasi problnmlər» toplusunda, Bakı, 1998 (s.122-125)
 
Azərbayjan EA Fəlsəfə Hüquq İnstitutu, «Sosial-siyasi problemlər» toplusunda, Bakı, 1999 (148-153)
 
 
 
 
«Sosial-siyasi fəlsəfə problemləri », Bakı, 1999 (156-160)
 
 
 
 
«Sosial-siyasi fəlsəfə problemləri»,  Bakı, 1999
( s.267- 271)
 
 
 
 
«Sosial-siyasi fəlsəfə problemləri»,  Bakı, 1999 (s.374-376)
 
 
 
 
«Abituriyent» jurnalı,№ 1, 1999
 
 
 
 
«Abituriyent» jurnalı  ,   №2, 1999,
 
 
 
Az.EA  Fəlsəfə hüquq institutu,  «Ekologiya, Fəlsəfə, Mədəniyyət», Bakı,
«Elm»,1999 ( j. 196-201)
 
 
 
 
 
Az.EA  Fəlsəfə Hüquq institutu,  «Sosial-siyasi fəlsəfə problemləri», Bakı, 2000 (s.28-33)
 
 
«Abituriyent»  jurnalı, №2, 2000 ( s.3-9)
 
 
 
 
 
 
«Abituriyent» jurnalının xüsusi buraxılışı. Bakı, 2000 (60 səh.)
 
 
 
 
 
Az.EA  Fəlsəfə Hüquq institutu, «Müasir elm ijtimai praktika. Fəlsəfi problemlər» , Bakı  2000 (s. 10-16)
 
 
 
«Müasir elm ijtimai praktika. Fəlsəfi problemlər», Bakı, 2000 (s. 26 -28)
 
 
 
Az. EA  Fəlsəfə Hüquq institutu, «Müasir mərhələdə sosiohumanitar elmlərin qnoseoloci metodoloci problemləri», Bakı, 2000  (s.25-31)
 
Az. EA  Fəlsəfə Hüquq institutu : «Genderşünaslıq» jurnalı, №3, 2000 (s.21-23)
 
 
 
 
«Genderology» jurnalı, №3, 2000,  0,4 ç.v.
 
 
 
 
 
 
«Azərbayjan jəmiyyəti transformasiya şəraitində».  -  Az. EA Fəlsəfə Hs.61-üquq institutuBakı 2001  ( s.9-25)
 
 
 
 
Az.EA Fəlsəfə Hüquq institutu: «Azərbayjan jəmiyyəti transformasiya şəraitində», Bakı , 2001 (s.39-45)
 
 
 
 
 
«Azərbayjan jəmiyyəti transformasiya şəraitində», Bakı, 2001 (s.61-66)
 
 
 
Az. EA  Fəlsəfə Hüquq institutu : «Ekologiya, Fəlsəfə, Mədəniyyət», Bakı, 2001 (s.288-294)
 
Az. EA  Fəlsəfə Hüquq institutu : «Vətəndaş jəmiyyətinə doğrunəzəriyyə reallıqlar», Bakı, 2001 (s.20-22)
 
Az. EA  Fəlsəfə Hüquq institutu : «Ekologiya, Fəlsəfə, Mədəniyyət», Bakı, 2001 (s.202-207)
 
 
Az. EA  Fəlsəfə Hüquq institutu : «Ekologiya, Fəlsəfə, Mədəniyyət», Bakı, 2001 (s.131-135)
 
 
 
 
Az. MEA  Fəlsəfə Hüquq institutu: «Ekologiya, Fəlsəfə, Mədəniyyət», Bakı 2002 (s.252-254)
 
 
 
 
Az. MEA  Fəlsəfə Hüquq institutu: «Ekologiya, Fəlsəfə, Mədəniyyət», Bakı, 2002
( s.255-257)
 
Az. MEA  Fəlsəfə Hüquq institutu : «Tolerantlıq paradiqması»,  Bakı, 2002  (s.50-53)
 
«Tolerantlıq paradiqması»,  Bakı, 2002 (s.23-29)
 
 
 
AMEA Fəlsəfə Siyasi-Hüquqi Tədqiqatlar İnstitutu, «Ekologiya, Fəlsəfə Mədəniyyət», Bakı, 2003 (s.73-75)
 
 
AMEA Fəlsəfə Siyasi-Hüquqi Tədqiqatlar İnstitutu, «Ekologiya, Fəlsəfə, Mədəniyyət», Bakı, 2003 (s.75-78)
 
 
 
 
 
AMEA Fəlsəfə Siyasi-Hüquqi Tədqiqatlar İnstitutu, «Ekologiya, Fəlsəfə, Mədəniyyət», Bakı, 2003 (s.78-89)
 
 
 
 
 
 
 
«Qnoseologiya metodologiya problemləri», Bakı, 2003,
 
 
 
 
 
Bakı, 2003,
 
 
 
 
AMEA Fəlsəfə Siyasi-Hüquqi Tədqiqatlar İnstitutu, «Ekologiya, Fəlsəfə, Mədəniyyət», Bakı, 2003 (s.63-65)
AMEA Fəlsəfə Siyasi-Hüquqi Tədqiqatlar İnstitutu, «Ekologiya, Fəlsəfə, Mədəniyyət», Bakı, 2003 (s.387-389)
 
AMEA Fəlsəfə Siyasi-Hüquqi Tədqiqatlar İnstitutu, «Ekologiya, Fəlsəfə, Mədəniyyət», Bakı, 2003 (s.389-394)
 
Problemı teorii poznaniə i filosofii nauk (Vıpusk-2) , İzdatelğstvoAdiloqlı”,  Baku-2003 (s.151-163)
 
Dünya. Jəmiyyət. Fəlsəfə. (Məqalələr toplusu)
Bakı, 2004 (s.51-56)
 
 
 
Qloballaşma Azərbayjan mədəniyyəti.(II Respublika elmi-praktik konfransının materialları). Bakı, 2004 (s.115-117)
 
Qloballaşma Azərbayjan mədəniyyəti.(II Respublika elmi-praktik konfransının materialları). Bakı, 2004 (s.139-141)
 
İdrak nəzəriyyəsi elmin fəlsəfi problemləri. (III buraxılış). Bakı, «Adiloğlu» nəşriyyatı, 2004 (s.210-232)
 
 
Jəmiyyət, İdeologiya. Təfəkkür. B.,2004 (s.19-31)
 
 
 
Jəmiyyət, İdeologiya. Təfəkkür. B.,2004 (s.53-68)
 
Filologiya məsələləri. B., 2004, № 5 (s.225-233)
 
AMEA, Folklor İnstitutu, Elmi axtarışlar (Folklorşünaslıq: Filologiya, flsəfə, tarix, injəsənət nəzəri aspektlər), XVII toplu, Bakı, «Səda», 2005, s. 299-307.
 
AMEA, Folklor İnstitutu, Elmi axtarışlar (Folklorşünaslıq: Filologiya, flsəfə, tarix, injəsənət nəzəri aspektlər), XVII toplu, Bakı, «Səda», 2005
 
 
 
 
Bakı, «Adiloğlu», 2005
 
344 səh.
 
0,8 ç.v.
 
 
 
 
 
 
0,8 ç.v.
 
 
 
 
 
 
 
0,5 ç.v.
 
 
 
 
 
 
 
 
0,5 ç.v.
 
 
 
0,6 ç.v.
 
 
 
0,5 ç.v.
 
 
 
0,6 ç.v.
 
 
 
 
 
 
 
0,6 ç.v.
 
 
 
 
 
 
0,5 ç.v.
 
 
 
 
 
 
0,6 ç.v.
 
 
 
 
 
 
1,0 ç.v.
 
 
 
 
 
0,5 ç.v.
 
 
 
 
 
 
0,5 ç.v.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0,5 ç.v.
 
 
 
 
1,0 ç.v.
 
 
 
 
 
 
 
5,5 ç.v.
 
 
 
 
 
 
0,6 ç.v.
 
 
 
 
 
 
 
0,2 ç.v.
 
 
 
 
 
0,5 ç.v.
 
 
 
 
 
 
0,4 ç.v.
 
 
 
 
 
 
0,4 ç.v.
 
 
 
 
 
 
 
 1. ç. v.
 
 
 
 
 
 
 
0,5 ç.v.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0,4 ç.v.
 
 
 
 
 
0,5 ç.v.
 
 
 
 
0,4 ç.v.
 
 
 
 
 
0,4 ç.v
 
 
 
 
 
0,4 ç.v
 
 
 
 
 
 
 
0,4 ç.v.
 
 
 
 
 
 
 
0,4 ç.v.
 
 
 
 
0,5 ç.v.
 
 
 
 
0,5 ç.v.
 
 
 
 
0,4 ç.v.
 
 
 
 
 
 
0,5 ç.v.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0,5 ç.v.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0,5 ç.v.
 
 
 
 
 
 
10,0 ç.v.
 
 
 
 
12 ç.v.
 
 
 
 
0,5 ç.v.
 
 
 
 
 
0,3 ç.v.
 
 
 
 
 
0,5 ç.v.
 
 
 
 
 
0,5 ç.v.
 
 
 
 
 
0,5 ç.v.
 
 
 
 
0,3 ç.v.
 
 
 
 
 
0,3 ç.v.
 
 
 
 
 
1,5 ç.v.
 
 
 
 
0,8 ç.v.
 
 
1,0 ç.v.
 
 
0,6 ç.v.
 
 
 
 
 
 
0,6 ç.v.
 
 
 
 
 
 
 
 
21,5 ç.v.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ə. Abbasov
H.Hajıyev
A.Rüstəmova
 
 
Y.Mahmudov
N.Məmmədo-va
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
77.Azərbayjan jəmiyyəti transformasiya prosesində  (nəzəri təhlil) *
 
78. Siyasi ideologiya onun mahiyyəti*
 
79. Konservatizm ideoloci fenomeni onun daxili jərəyanları*
 
 
80. Totalitarizmdən avtoritarizmə demokratiyaya keçidin məntiqi qanunauyğunluğu*
 
 
 
81 Sosial-demokratiyanın mahiyyəti, problemləri inkişaf meylləri*
 
82.  İdeoloci siyasi dəyərlərin daşıyıjısı kimi siyasi partiyaların institusionallaşması*
 
83.  Neokonservatizm ideya-siyasi jərəyanı*
 
 
 
84. Demokratiyanın müasir konsepsiyaları*
 
 
 
 
 
85. Azərbayjanın transformasiya prosesində milli ideologiya problemi*
 
86. Liberalizm ideologiyasının inkişaf tarixi*
 
 
87. Azərbayjanın transformasiya prosesində ideya-siyasi jərəyanların tədqiqi vəziyyəti*
 
 
 
88. Demokratiya onun əsas prinsipləri*
 
 
 
89.   Jəmiyyətin transformasiya şəraitində çoxpartiyalılığın yeri rolu*
 
90.  Jəmiyyətin
təkmilləşdirilməsində demokratiya uğrunda mübarizənin əhəmiyyəti*
 
91. Liberalizm, neoliberalizm libertarizm haqqında *
 
 
 
 
92. Kommunist totalitarizminin sonu postkomunist sistem transformasiyası: - nəzəri-konseptual problemlər*
 
93. Azərbayjanın transformasiya prosesində ideologiya problemləri*
 
 
 
94. Demokratikləşmə jəmiyyətin təkmilləşdirilməsinin mühüm amili kimi*
 
 
 
95 Sosiologiya*
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
96. Politologiya*
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
97.  Azərbayjanın postkommunist sistem transformasiyası şəraitində ideya-siyasi plüralizmin tədqiqinin əhəmiyyəti*
 
98. Neoliberalizmin əsas prinsipləri *
 
 
 
 
 
 
 
99.Müasir şəraitdə çoxpartiyalılığı şərtləndirən amillər*
 
100.Müasir demokratiya konsepsiyası*
 
101. Azərbayjan jəmiyyətinin keçid dövründə qarşıda duran vəzifələr*
 
102 Siyasi ideologiya siyasi partiyaların bəzi nəzəri məsələləri*
 
 
103.Keçid dövrü Azərbayjan jəmiyyətinin təkmilləşdirilməsi perspektivləri*
 
 
 
104. Liberalizmlə millətçiliyin dinin qarşılıqlı əlaqəsi*
 
 
 
 
 
105.Müasir siyasi konservatizmin müxtəlif tiplərinin müqayisəli təhlili*
 
106. Demokratiyanın nümayəndəli idarəetmə forması*
 
 
107. İdeologiya, onun mahiyyəti, formaları növləri*
 
108. Azərbayjanda çoxpartiyalılığın yaranmasının spesifik jəhətləri*
 
109.Demokratiyanın siyasi ijtimai institutları*
 
 
 
 
110. Liberalizm ideologiyasının siyasi iqtisadi sahədə nəzəri mənbələri*
 
 
 
 
111. Liberalizmin yaranması tarixindən*
 
 
112. Keçid dövrü, onun mərhələləri xüsusiyyətləri haqqında*
 
113. Jəmiyyətin aktiv sosial-iqtisadi modelinin formalaşması prosesində siyasi partiyaların rolu haqqında*
 
 
 
114. Keçid dövründə sosial-siyasi problemlər onların həlli yolları*
 
 
 
 
115.Libertarizmin yenidən dirçəlməsi*
 
 
 
 
116. Azərbayjanın transformasiya şəraitində müxtəlif ideoloci yönümlü partiyaların siyasi mübarizəsinin spesifikliyi*
 
117. Azərbayjan jəmiyyəti transformasiya prosesində
Məqalə
 
 
 
Məqalə
 
 
Məqalə
 
 
 
 
Məqalə
 
 
 
 
 
 
Məqalə
 
 
 
Məqalə
 
 
 
Məqalə
 
 
 
 
Məqalə
 
 
 
 
 
 
Məqalə
 
 
 
Məqalə
 
 
 
Məqalə
 
 
 
 
 
 
Məqalə
 
 
 
 
Məqalə
 
 
 
Məqalə
 
 
 
 
Məqalə
 
 
 
 
 
Məqalə
 
 
 
 
Məqalə
 
 
 
 
 
Məqalə
 
 
 
 
 
Dərslik
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dərslik
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Məqalə
 
 
 
 
 
Məqalə
 
 
 
 
 
 
 
 
Məqalə
 
 
 
Məqalə
 
 
Məqalə
 
 
 
Məqalə
 
 
 
 
Məqalə
 
 
 
 
 
Məqalə
 
 
 
 
 
 
Məqalə
 
 
 
Məqalə
 
 
 
Məqalə
 
 
Məqalə
 
 
 
Məqalə
 
 
 
 
 
Məqalə
 
 
 
 
 
 
Məqalə
 
 
 
Məqalə
 
 
 
Məqalə
 
 
 
 
 
 
Məqalə
 
 
 
 
 
 
Məqalə
 
 
 
 
 
Məqalə
 
 
 
 
 
Məqalə
AMEA Xəbərləri. Tarix, fəlsəfə , hüquq , 2005, №5-6,  s. 274-283
 
«DirçəlişXXI əsr», Bakı, 2005, s. 197-204.
 
Pedaqoci Universitetin xəbərləri, Bakı, ADPU, 2005, №3 (Humanitar elmlər seriyası), s. 496-507.
 
Bakı Slavyan Universiteti, Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri (ali məktəblər üçün elmi məqalələr məjmuəsi), Bakı, 2005, № 3, s. 279-283.
 
Sumqayıt Dövlət Universiteti, Elmi Xəbərlər, 2005, sild 1,
 № 3, s. 101-104.
 
Azərbayjan Dillər Universiteti, «Elmi xəbərlər», Bakı, 2005, № 4, s. 173-179.
 
Azərbayjan Dillər Universiteti,
«Elmi  xəbərlər» , Bakı, 2005, № 5, s. 166-172.
 
 
«Keçid dövründə Azərbayjan Respublikasında dövlət hüquq qurujuluğunun aktual problemləri» Elmi Məqalələr Məjmuəsinin  XIII buraxılışı, Bakı, 2005, s. 9-15.
 
Odlar Yurdu Universitetinin Elmi Pedaqoci Xəbərləri, Bakı, 2005, № 14, s. 190-196.
 
Bakı Dövlət Universiteti, «Tarix onun problemləri», 2005,  № 3, s. 234-241.
 
Bakı Slavyan Universiteti, Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri (ali məktəblər üçün elmi məqalələr məjmuəsi), Bakı, 2005, № 4, s. 404-410.
 
Pedaqoci Universitetin xəbərləri, Bakı, ADPU, 2005, № 4 (Humanitar elmlər seriyası), s. 283-293.
 
Sumqayıt Dövlət Universiteti, Elmi Xəbərlər, 2005,  № 4, s. 74-78.
 
Bakı Dövlət Universiteti, «Tarix onun problemləri», 2005,  № 4, s. 171-179.
 
 
AMEA Fəlsəfə Siyasi-Hüquqi Tədqiqatlar İnstitutu, Elmi Əsərlər (elmi-nəzəri ijtimai-siyasi curnal), 2005, № 1-2, s. 130-146.
 
Sosial-siyasi problemlər (XIII buraxılış). Bakı, 2005, s. 91-97.
 
 
 
AMEA Fəlsəfə Siyasi-Hüquqi Tədqiqatlar İnstitutu, Azərbayjan Fəlsəfə Jəmiyyəti,
Fəlsəfə , Elmi-nəzəri curnal, 2005, № 1, s. 68-84.
 
Fəlsəfə Həyat (Elmi məqalələr toplusu. I buraxılış).
AMEA Fəlsəfə Siyasi-Hüquqi Tədqiqatlar İnstitutu.
Bakı-2005, s.55-65.
 
Bakı, 2005.  (VII Fəsil), s.114-133.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bakı, 2005. (XIII Fəsil), s. 203-221.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Müasir idrak problemləri. Bakı, 2005, s. 212-222.
 
 
 
 
AMEA Fəlsəfə Siyasi-Hüquqi Tədqiqatlar İnstitutunun 60 illiyi «YUNESKO»-nun «Ümumdünya fəlsəfə günü» həsr olunmuş Elmi konfransın materialları, Bakı, 2005, s. 135-139.
 
«Fəlsəfə həyat», Bakı, 2005, s.23-29.
 
 
Müasir idrak problemləri, Bakı, 2005, s.206-212.
 
«Filologiya məsələləri» toplusu, AMEA Əlyazmalar İnstitutu, Bakı, 2006, №1, s. 97-103
 
«Renessans», AMEA  Fəlsəfə Siyasi-Hüquqi Tədqiqatlar İnstitutu, «Politologiya» şöbəsi, № 5, 2006, s.32-35, 
 
AMEA Fəlsəfə Siyasi-Hüquqi Tədqiqatlar İnstitutu. Azərbayjan Fəlsəfə Jəmiyyəti, Fəlsəfə. Elmi-nəzəri curnal, №1(2), Bakı-2006, s.65-72
 
Keçid dövründə Azərbayjan Respublikasında Dövlət Hüquq Qurujuluğunun aktual problemləri. Elmi məqalələr məjmuəsi, 14- buraxılış, Bakı, 2006, s.16-20.
 
Azərbayjan Dillər Universiteti,
«Elmi  xəbərlər» , Bakı, 2006, № 1, s. 211-216
 
Bakı Dövlət Universiteti, «Tarix onun problemləri», 2006,  № 1, s. 284-293.
 
«DirçəlişXXI əsr», Bakı, 2006, s. 92-99.
 
Azərbayjan Dillər Universiteti,
«Elmi  xəbərlər» , Bakı, 2006, № 2, s.155-160.
 
Azərbayjan hüquq jurnalı (Elmi-nəzəri hüquq jurnalı). Bakı, 2006, № 1, s. 4-12
 
 
 
AMEA, Folklor İnstitutu, Elmi axtarışlar (Folklorşünaslıq: Filologiya, flsəfə, tarix, injəsənət nəzəri aspektlər), XIX toplu, Bakı, «Səda», 2006,
s. 215-221.
 
Azərbayjan Dillər Universiteti, «Elmi xəbərlər», Bakı, 2006, № 4, s. 180-187.
 
Odlar Yurdu Universitetinin Elmi Pedaqoci Xəbərləri, Bakı, 2006, № 18, s. 32-42.
 
Keçid dövründə Azərbayjan Respublikasında Dövlət Hüquq Qurujuluğunun aktual problemləri. Elmi məqalələr məjmuəsi, 15- buraxılış, Bakı, 2006, s. 46-48
 
AMEA, Folklor İnstitutu, Elmi axtarışlar (Folklorşünaslıq: Filologiya, flsəfə, tarix, injəsənət nəzəri aspektlər), XXIII toplu, Bakı, «Səda», 2006, s. 256-261.
 
AMEA Fəlsəfə Siyasi-Hüquqi Tədqiqatlar İnstitutu. Azərbayjan Fəlsəfə Jəmiyyəti, Fəlsəfə. Elmi-nəzəri curnal, №3-4(5), Bakı-2006, s.54-59.
 
AMEA Fəlsəfə Siyasi-Hüquqi Tədqiqatlar İnstitutu. Elmi Əsərlər. Elmi-nəzəri curnal, №1(3), Bakı-2006, s. 78-86.
 
AMEA. Xəbərlər. Tarix, Fəlsəfə, Hüquq. Bakı-2005, № 5-6, s. 275-284
0,6 ç.v.
 
 
 
0,6  ç.v.
 
 
0,8 ç. v.
 
 
 
 
0,4  ç.v.
 
 
 
 
 
 
0,4 ç.v.
 
 
 
0,5 ç.v.
 
 
 
0,5 ç.v.
 
 
 
 
0,4 ç.v.
 
 
 
 
 
 
0,5 ç.v.
 
 
 
0,6 ç.v.
 
 
 
0,4 ç.v.
 
 
 
 
 
 
0,8 ç.v.
 
 
 
 
0,4 ç.v.
 
 
 
0,8 ç.v.
 
 
 
 
1,0  ç.v.
 
 
 
 
 
0,6 ç.v.
 
 
 
 
0,8 ç.v
 
 
 
 
 
0,8 ç.v.
 
 
 
 
 
18,5  ç.v.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17,0 ç.v.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0,8 ç.v.
 
 
 
 
 
0,3 ç.v.
 
 
 
 
 
 
 
 
0,4 ç.v.
 
 
 
0,4 ç.v.
 
 
0,6 ç.v.
 
 
 
0,5 ç.v.
 
 
 
 
0,5 ç.v.
 
 
 
 
 
0,4 ç.v.
 
 
 
 
 
 
0,5 ç.v.
 
 
 
0,8 ç.v.
 
 
 
0,5 ç.v.
 
 
0,6 ç.v.
 
 
 
0,8 ç.v
 
 
 
 
 
0,5 ç.v.
 
 
 
 
 
 
0,6 ç.v.
 
 
 
1,0.  ç.v.
 
 
 
0,5 ç.v.
 
 
 
 
 
 
0,5 ç.v.
 
 
 
 
 
 
0,5 ç.v.
 
 
 
 
 
0,5 ç.v
 
 
 
 
 
0,8 ç.v
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
T.Ağayev , M.Teymurlu, Ə.Abdiyeva, N.Şirinova, S.ƏliyevƏ.Kərimov, A.Rüstəmov, M.Mahmudv, E.Zeynalov, H.Hüseynov, Ş.İsmayılov, A.Məmmədova, T.Əliyev, E.Məmmədov
 
F.Vıhidov, M.Teymurlu, Ə.Abdiyeva, V.Jəfərova, P.İmanov, Ş.İsmayılov, A.Rüstəmov, S.Əliyev, E.Zeynalov, H.Hüseynov, E.Məmmədov N.Şirinova, H.Məmmədov, A.Piriyev, N.İbadov, M.Həsənov
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
118.«Xalq hakimiyyəti» anlayışının mahiyyəti
 
 
 
 
119. Sosiologiya*
 
 
120. Politologiya*
 
 
121.Konservatizmin konsepsiyaları*
 
 
122. Liberalizm ideologiyasının yaradıjıları*
 
 
 
123.Siyasi şüur siyasi ideologiyanın qarşılıqlı münasibətləri haqqında*
 
124.Siyasi partiyaların funksiyaları*
 
 
125. Parlament parlamentarizm*
 
 
 
 
126. Azərbayjan tarixi*
 
 
 
 
 
127. Çoxpartiyalılıqdan təkpartiyalılığa, təkpartiyalılıqdan çoxpartiyalılığa keçid*
 
 
128. «Xalq hakimiyyəti» anlayışının mahiyyəti (2-ji məqalə)
 
 
 
129. Liberalizm siyasi ideologiyadır, yoxsa dövlətin tarixi ənənəsi ya fəlsəfi nəzəriyyəsidir?
 
 
 
130. Transformasiya prosesində Azərbayjan jəmiyyətinin qarşısında duran sosial-iqtisadi vəzifələr
 
131. Azərbayjan tarixi*
 
 
 
 
 
132. İlk həqiqi liberal müasir siyasi fəlsəfənin atası
 
133. Konservatizm struüktur fenomen kimi
 
 
 
134. Liberalizmin qədim kökləri yeni dövrə qədər inkişaf yolu haqqında
 
 
135.Liberalizm ideologiyasının inkişafında xüsusi rol oynayan inqilab
 
 
 
136. Azərbayjan tarixi
 
 
 
 
 
 
137. Osobaə rolğ anqliyskoy revolöüii 1640 qoda v razvitii ideoloqii liberalizma.
 
138. Politologiya fənninin proqramı metodik göstərişlər.
 
 
 
139. Sosiologiya fənninin proqramı metodik göstərişlər. Metodik vəsait. Bakı, 2010,
 
140. Politologiyadan seminar məşğələləri üzrə metodik göstərişlər.
141. Sosiologiyadan seminar məşğələləri üzrə metodik göstərişlər.
 
 
142. Liberalizm v konüe XX veka.
 
 
 
 
 
143. Azərbayjan tarixi
 
 
 
 
 
144. Osnovnıe polojeniə demokratii
 
 
 
 
 
145. Liberalizm ideologiyasının keçdiyi yol Azərbayjanda bu ideologiyanın tətbiqi.
 
 
 
 
 
146. Azərbayjanın siyasi mühiti çoxpartiyalılığın formalaşmasının spesifik jəhətləri.
 
 
 
 
147. XX əsrin sonu XXI əsrin əvvəllərində liberalizmin önə keçməsi
 
 
 
 
 
 
148. Azərbayjan tarixi
 
 
 
 
 
 
149. Şərəfli ləyaqətli insanın nümunəvi ömür yolu
 
 
150.  Demokratik cəmiyyət quruculuğu Azərbaycan reallıqları
 
 
 
 
151. Sravnitelğnıy analiz razliçnıx tipov sovremennoqo polttiçeskoqo konservatizma.
 
 
 
 
 
 
152. Liberalizmlə konservatizmin bir-birinə qarşılıqlı təsiri
 
 
 
 
 
153. Liberalizm
 
 
 
154. Azərbayjanın xariji ölkələrin siyasi ədəbiyyatında ideologiyaların tədqiqinə dair
 
 
 
 
155. Sosiologiya
 
 
156. Mühəndis psixologiyası
 
 
 
157. İdeoloji fenomen və müstəqil Azərbaycanın transformasiya prosesində yeni ideoloji mühitin formalaşması.
 
158. Demokratik jəmiyyət qurujuluğu və Azərbayjan reallıqları.
 
 
Məqalə
 
 
 
 
 
Dərslik
 
 
Dərslik
 
 
Məqalə
 
 
 
Məqalə
 
 
 
 
Məqalə
 
 
 
Məqalə
 
 
 
Məqalə
 
 
 
 
 
Dərs vəsaiti
 
 
 
 
Məqalə
 
 
 
 
 
Məqalə
 
 
 
 
 
Məqalə
 
 
 
 
 
 
Məqalə
 
 
 
 
Dərs vəsaiti
 
 
 
 
Monoqrafiya
 
Məqalə
 
 
 
 
Məqalə
 
 
 
 
Məqalə
 
 
 
 
 
Dərs vəsaiti
 
 
 
 
 
Məqalə
 
 
 
 
 
 
Proqram
 
 
 
 
 
 
 
Proqram
 
 
 
 
 
 
Metodik vəsait
 
 
Metodik vəsait
 
 
 
 
 
Məqalə
 
 
 
 
 
 
Dərs vəsaiti
 
 
 
 
Məqalə
 
 
 
 
 
 
Məqalə
 
 
 
 
 
 
 
Tezis
 
 
 
 
 
 
 
Tezis
 
 
 
 
 
 
 
 
Dərs vəsaiti
 
 
 
 
 
Məqalə
 
 
 
Məqalə
 
 
 
 
 
 
Məqalə
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Məqalə
 
 
 
 
 
 
 
Monoqrafiya
 
 
Məqalə
 
 
 
 
 
 
Dərslik
 
 
Dərs vəsaiti
 
 
Məqalə
 
 
 
 
Məqalə
 
 
AMEA Fəlsəfə və Siyasi-Hüquqi Tədqiqatlar İnstitutu. Elmi Əsərlər. Elmi-nəzəri curnal, №4(10), Bakı-2007, s. 68-74.
 
Bakı, 2008 (VII Fəsil), Əlavə və düzəlişlərlə ikinji nəşri
 
Bakı, 2008 (XIII Fəsil), Əlavə və düzəlişlərlə ikinji nəşri
 
«Dünyaya baxış»,  Avrasiya Universitetinin Elmi əsərləri, 2007, №5,  s.39-46.
 
AMEA Fəlsəfə Siyasi tədqiqatlar İnstitutu, , Fəlsəfə, Elmi əsərlər, Bakı, 2007, s.16-24
 
Bakı Dövlət Universiteti, «Tarix onun problemləri», 2007, № 3, s.239-245
 
«Dünyaya baxış»,  Avrasiya Universitetinin Elmi əsərləri, 2007, №5,  s.129-136.
 
Azərbayjan Respublikasında dövlət hüquq qurujuluğunun aktual problemləri (Elmi məqalələr məjmuəsi), 18-ji buraxılış. Bakı, 2007, s. 47-52
 
Tələbə Qəbulu üzrə Dövlət Komissiyası. Test tapşırıqları. 11-ji siniflər üçün (Əlavə düzəlişlərlə 3- nəşri).Bakı,2007
 
AMEA Fəlsəfə Siyasi tədqiqatlar İnstitutu, ,  Sosial-siyasi problemlər. Elmi-nəzəri curnal, Bakı, 2007, №4 (17), s.5-11
 
AMEA Fəlsəfə Siyasi-Hüquqi Tədqiqatlar İnstitutu. Elmi Əsərlər. Sosial-siyasi problemlər, №2-3(19-20), Bakı-2008, s. 24-27.
 
AMEA Fəlsəfə Siyasi tədqiqatlar İnstitutu, , Fəlsəfə, Elmi-nəzəri curnal, Bakı, 2008, № 1 (10),  s.45-51
 
 
 
«Dünyaya baxış»,  Avrasiya Universitetinin Elmi əsərləri, 2008, №1,  s. 41-47
 
 
Tələbə Qəbulu üzrə Dövlət Komissiyası. Test tapşırıqları. 11-ji siniflər üçün (Əlavə düzəlişlərlə 4- nəşri).Bakı,2008
 
Bakı, 2009
 
 
AMEA Fəlsəfə Sosiologiya Hüquq İnstitutu, Elmi əsərlər, Bakı, 2009, s.20-25
 
 
«Dünyaya baxış»,  Avrasiya Universitetinin Elmi əsərləri, 2009, №1, 
 
 
Azərbayjan Dillər Universiteti, «Elmi xəbərlər», Bakı, 2009, № 3, s.230-241
 
Tələbə Qəbulu üzrə Dövlət Komissiyası. Test tapşırıqları. 11-ji siniflər üçün (Əlavə düzəlişlərlə 5-ji nəşri). Bakı,2009.
 
«Kavkazovedenie». № 16, Moskva, 2010,
 
 
 
 
 
Bakı, Az.MİU, 2010
 
 
 
 
 
 
 
Bakı, Az.MİU, 2010
 
 
 
 
 
 
Bakı, Az.MİU, 2010
 
 
 
Bakı, Az.MİU, 2010
 
 
 
 
 
 
«Soüialğnaə  gvolöüiə, identiçnostğ i kommunikaüiə v XXI veke». Sbornik nauçnıx statey. Stavropolğ, 2010.
 
 
Tələbə Qəbulu üzrə Dövlət Komissiyası. Test tapşırıqları. 11-ji siniflər üçün (Əlavə düzəlişlərlə 6-ji nəşri). Bakı,2010
 
Kulğtura narodov priçernomorğə. Nauçnıy jurnal. 2010. № 192, Krımskiy naçnıy üentr naüionalğnoy Akademii Nauk.
 
Bakı Slavyan Universiteti, Gənjə Dövlət Universiteti. Azərbayjanşünaslığın aktual paroblemləri. II Beynəlxalq elmi konfransın materialları. 4-7 may 2011-ji il. Bakı-Gənjə -2011. 
 
Bakı Avrasiya Universiteti. Qloballaşma şəraitində humanitar elmlərin aktual problemləri. Respublika elmi-praktik konfransının materialları, 15 mart 2011-ji il. Bakı-2011.
 
Bakı Avrasiya Universiteti. Qloballaşma şəraitində humanitar elmlərin aktual problemləri. Respublika elmi-praktik konfransının materialları, 15 mart 2011-ji il. Bakı-2011.
 
 
Tələbə Qəbulu üzrə Dövlət Komissiyası. Test tapşırıqları. 11-ji siniflər üçün (Əlavə düzəlişlərlə 7-ji nəşri). Bakı,2011
 
 
Elm təhsilə həsr olunmuş ömür (80 illik). Bakı, «Elm təhsil», 2011.
 
Bakı Slavyan Universiteti. Azərbayjanşünaslığın aktual paroblemləri. III Beynəlxalq elmi konfransın materialları. 2-5 may 2012-ji il. Bakı, Azərbaycan -2012. 
 
Prava i svobodı çeloveka: problemı realizaüii, obespuçuniə i zahitı. Material II mejdunarodnoy nauçno-praktiçeskoy konferenüii. 5-6 iötə 2012 qoda. Penza-Praqa.
 
 
 
Azərbayjan Dövlət Pedaqoci Universitutinin Professor-müəllim heyətinin Universitetin 90 illik yubileyinə həsr olunmuş X elmi konfransının materialları. BakıADPU – 2012.
 
Bakı, «Xəzər Universiteti» nəşriyyatı,    2013.
 
 
Bakı Slavyan Universiteti. Azərbayjanşünaslığın aktual paroblemləri. IV Beynəlxalq elmi konfransın materialları. 1-4 may 2013-jü il. Bakı, Azərbaycan -2013. 
 
Bakı, 2014
 
 
Bakı, 2014
 
 
 
Yeni Türkiye – 75. Kafkaslar özel sayısı – V. Ankara. 2015.
 
 
 
Yeni Türkiye – 75. Kafkaslar özel sayısı – V. Ankara. 2016.
 
 
0,5 ç.v
 
 
 
 
 
19 ç.v.
 
 
17 ç.v.
 
 
0,5 ç.v.
 
 
 
0,5 ç.v.
 
 
 
 
0,5 ç.v.
 
 
 
0,5 ç.v.
 
 
 
0,5 ç.v.
 
 
 
 
 
15,0 ç.v.
 
 
 
 
 
0,5 ç.v.
 
 
 
 
 
0,4 ç.v.
 
 
 
 
 
0,5 ç.v.
 
 
 
 
 
 
0,5 ç.v.
 
 
 
 
15,0 ç.v.
 
 
 
 
 
9,0 ç.v.
 
 
0,5 ç.v.
 
 
 
 
 
1,0 ç.v.
 
 
 
0,8 ç.v.
 
 
 
 
 
15,0 ç.v.
 
 
 
 
1,0 ç.v.
 
 
 
6,0 ç.v.
 
 
 
 
 
 
 
4,5 ç.v.
 
 
 
 
6,5 ç.v.
 
 
 
5,5 ç.v
 
 
 
 
 
 
0,5 ç.v.
 
 
 
 
 
 
10,0 ç.v.
 
 
 
 
 
0,3 ç.v.
 
 
 
 
 
 
 
0.5 ç.v.
 
 
 
 
 
 
 
0,2 ç.v
 
 
 
 
 
 
 
0,2 ç.v
 
 
 
 
 
 
 
11,5 ç.v.
 
 
 
 
 
 
0,5 ç.v. (s.131-137)
 
0.5 ç.v.
 
 
 
 
 
 
0,3 ç.v. (s. 47-50)
 
 
 
 
 
 
 
 
0,5 ç.v. (s. 298-302)
 
 
 
 
 
15, 5 ç.v.
 
 
 
0,5 ç.v. (s. 263-265)
 
 
 
 
12, ç.v.
 
 
8,0 ç.v.
 
 
 
1,0 ç.v.
 
 
 
 
1,0 ç.v.
 
 
 
 
 
 
 
Müəlliflər kollektivi
 
Müəlliflər kollektivi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Y.Mahmudov
N.Məmmədova
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Y.Mahmudov
N.Məmmədova
 
 
 
Ə.Tağıyev
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Y.Mahmudov
N.Məmmədova
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N.M.Mikayı-lov, Ə.İ.Əhmədov
 
 
 
 
N.M.Mikayı-lov
 
 
 
 
N.M.Mikayı-
lov
 
 
N.M.Mikayı-
lov
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Y.Mahmudlu,N.Məmmədova,E.QuliyevJ.Əliquliyeva
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Y.Mahmudlu,N.Məmmədova,E.QuliyevJ.Əliquliyeva
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N.M.Mikayı-
lov və b.
 
N.M.Mikayı-
Lov, B.S.Avılov
 
 
 
 
 
 
 
 
 
İctimai Fənlər kafedrasının dosenti Avılov Bəhram Salman oğlu dərc olunmuş elmi və tədris-metodiki işlərinin
S İ Y A H I S I
İşin adı İşin növü Nəşriyyat, çurnal və s. adı İşin həcmi Həmmüəllif
1 Mühəndis psixologiyası Dərslik AzMİU Nəşriyyat-Poliqrafiya Mərkəzi, Bakı, 2014 51səh N.M.Mikayılov, D.Y.İsmayılov,
2 Sosiologiya Dərslik AzMİU  Nəşriyyat-Poliqrafiya Mərkəzi,
Bakı, 2014
13 səh İctimai fənlər kafedrasının əməkdaşları
3 Qədim Göyçə (keçmişi, bu günü) kitab AzMİU Nəşriyyat-Poliqrafiya Mərkəzi, 
Bakı, 2010
112 səh  
4 Sosiologiya fənninin proqramı Metodik vəsait AzMİU Nəşriyyat-Poliqrafiya Mərkəzi, Bakı,2010 24 səh N.M.Mikayılov, D.Y.İsmayılov,
5 Mühəndis psixologiyası fənninin proqramı Metodik vəsait AzMİU Nəşriyyat-Poliqrafiya Mərkəzi, Bakı,2015 198 səh N.M.Mikayılov, D.Y.İsmayılov,
6 Bir daha yüksələn bayraq bir daha enməz Məqalə Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti. professor və müəllim heyətinin və aspirantlarının konfranslarının materialları.  Bakı, 2014 2 səh  
 
 
 
 
 
 
İctimai Fənlər kafedrasının dosenti Aydın Cabbaroğlu Abbasovun dərc olunmuş elmi və tədris-metodiki işlərinin
SİYAHISI
İşin adı İşin növü Nəşriyyat, çurnal s. adı İşin həcmi Həmmüəllif
1 Milli dövlətçilik məfkurəsi və laiqlik. Monaqrafiya BDU nəşriyyat Bakı, 2002. 250 səh  
2 Milli təfəkkür sistemimiz Monaqrafiya BDU nəşriyyat Bakı, 2004. 250 səh  
3 Milli  dövlətçilik strukturunda iqtisadi mənəviyyata münasibət Məqalə Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universitetinin elmi əsərləri. Bakı, 2011. 4 səh  
4 Bədii fəlsəfi anlayışımızda laiqlik prinsipi Məqalə Filoloçi araşdırmalar XX kitab BDU. Baki 2011 4 səh  
5 Milli məfkurəçilik və  dünyagörüşü. Məqalə “Sənətkar” çurnalı, Bakı 2012. Təhsil Nazirliyi nəşri. 3 səh  
 6 Qloballaşma dövründə milli dövlətçiliyə bir baxış. Məqalə Geopolitika №1, Bakı 2013 5 səh  
7  M.K.Atatürk və milli dövlətçilik. Məqalə Millət və dövlət №1. Bakı 2013 4 səh  
8 Magistr pilləsi üçün “Etika” Metodik vəsait AzMİU Nəşriyyat-Poliqrafiya Mərkəzi, Bakı, 2013 15 səh N.M.Mikayılov
9 Bakalavr pilləsi üçün “Fəlsəfə”proqram Metodik vəsait AzMİU Nəşriyyat-Poliqrafiya Mərkəzi, Bakı, 2013 26 səh  
10 Etika fənni üzrə mühazirə və seminar planı   AzMİU Nəşriyyat-Poliqrafiya Mərkəzi, Bakı, 2014 25 səh  
11 “Fəlsəfə” mühazirəçi müəllimlərə metodik kömək Metodik vəsait AzMİU Nəşriyyat-Poliqrafiya Mərkəzi, Bakı, 2014 95 səh N.M.Mikayılov
 
 
 “İctimai fənlər” kafedrasının dosenti Tamara Kazım qızı Quliyevanın Elmi-metodiki əsərlərinin
SIYAHISI
İşin adı İşin növü Nəşriyyat, çurnal s. adı İşin həcmi Həmmüəllif
1 2 3 4 5 6
1 Sosial problem kimi mənzil məsələsinin həllində Sov.İKP-nin rolu Çap olunmuş S.M.Kirov adına ADU-nun professor-müəllim heyətinin elmi-təcrübi konfransının materialları. Bakı, 1996,səh.45. 0,1 ç.v.  
2 Sosial problem kimi mənzil məsələsinin həllində Sov.İKP-nin rolu Çap olunmuş Azərbaycan ali məktəblərin aspirantlarının IX Respublika konfransının materialları. Bakı, 1987, səh.216-218.
 
0,3 ç.v.  
3 IX beşillikdə Azərbaycanda mənzil-kommunal quruculuğu. Çap olunmuş Azərbaycan xalq təsərrüfatı №10, Bakı, 1987, səh.10
 
0,4 ç.v. Əliyev. Ə
4 Azərbaycanda mənzil tikintisinin sənaye bazasının inkişafı (1976-1985-ci illər) Çap olunmuş N.Gəncəvi 850 illiyinə həsr olunmuş Azərbaycan tarixi problemlərinin gənc tədqiqatçılarının I Elmi konfransında məruzə. Bakı,1991, II hissə, səh.155-157.
 
 
0,3 ç.v.  
5 1976-1985-ci illər Azərbaycanda mənzil tikintisinin inkişafı. Çap olunmuş Azərbaycan Demokratik Respublikasının yaradılmasının 73-cü ildönümünə həsr edilmiş BDU-nun gənc tarixçilərinin  elmi konfransında məruzə. Bakı,1991, səh.109-113. 0,4 ç.v.  
6 Azərbaycanda mənzil tikintisinin maddi-texniki bazasının inkişafı (1976-1985-ci illər) Çap olunmuş Azərbaycan Respublikasının müstəqilliyinə həsr edilmiş II Respublika elmi konfransında məruzələr. Bakı,1992, səh.212-214. 0,3 ç.v.  
7
 
Kadrların hazırlanması (1976-1985-ci illər) Çap olunmuş Pedaqoji Universitet xəbərləri. Humanitar Elmlər seriyası №1, Bakı,1995. 0,5 ç.v.  
8 İranda İslam inqilabı Çap olunmuş Sosial-siyasi fəlsəfi problemləri toplusu. Bakı, 1999. 0,2 ç.v.  
9 İranda İslam inqilabı Çap olunmuş BDU-nun 80 illiyinə həsr olunmuş aspirantların və gənc alimlərin konfrans tezisləri. Bakı,1999. 0,3 ç.v.  
10 İndiki zamanda inşaat kadrlarının hazırlanması Çap olunmuş Aspirantların və gənc tədqiqatçıların VII Respublika elmi konfransının tezisləri. Bakı,2001. 0,3 ç.v.  
11 XIX əsrin II yarısında Azərbaycanda torpaq sahibliyi və torpaqlardan istifadə. Çap olunmuş Elmi əsərlər №2, Bakı 2003. 0,3 ç.v.  
12 XIX əsrin II yarısında Azərbaycan kəndində sosial təbəqələşmə. Çap olunmuş Elmi əsərlər №2, Bakı 2004. 0,2 ç.v. R.İ.Topçubaşeva
13 II Dünya müharibəsi illərində Azərbaycan iqtisadiyyatı. Çap olunmuş Elmi əsərlər №2, Bakı 2005. 0,4 ç.v. R.İ.Topçubaşeva
14 I Dünya müharibəsi illərində Azərbaycan iqtisadiyyatı. Çap olunmuş Elmi əsərlər №2, Bakı 2005. 0,3 ç.v.  
15 Bakalavr pilləsi üçün “Azərbaycan tarixi” fənnindən proqram (azərbaycan dilində) Çap olunmuş Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti, Bakı,2005. 3,5 ç.v. İ.S.Musayeva və Ə.Kosayev.
16 Bakalavr pilləsi üçün “Azərbaycan tarixi” fənnindən proqram (rus dilində) Çap olunmuş Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti, Bakı,2005. 3,5 ç.v. İ.S.Musayeva və Ə.Kosayev.
17 XIX əsrin II yarısında Azərbaycanda torpaq sahibliyi və torpaqlardan istifadə. Çap olunmuş Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti, Bakı,2007. 0,1 ç.v.  
18 XX əsrdə Azərbaycanın daxili və xarici ticarəti. Çap olunmuş Tarix və onun problemləri, №1-2, Bakı,2009. 0,4 ç.v.  
19 “Əcnəbi vətəndaşların hazırlığı” fakültələrində təhsil alan dinləyicilər üçün “Tarix” adlı fənn proqramı. Çap olunmuş Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti, Bakı,2009. 1,5 ç.v. Məhərrəmov E., Əliyeva K.
20 XX əsrin əvvəllərində Azərbaycanda nəqliyyat və rabitə Çap olunmuş Tarix və onun problemləri №1, Bakı 2010 0,4 ç.v.  
21 Axırıncı on illərdə Azərbaycan iqtisadiyyatının inkişafı. Çap olunmuş Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti Elmi əsərlər, №2 Bakı,2010.
 
0,5 ç.v. R.İ.Topçubaşeva
22 Azərbaycan tarixində kimya sənayesinin inkişafı. Çap olunmuş Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti Elmi əsərlər, №1 Bakı,2010.
 
0,4 ç.v. R.İ.Topçubaşeva
23 XX əsrin 20-30-cu illərdə Azərbaycanda sənayeləşdirmənin xüsusiyyətləri. Çap olunmuş Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti Elmi əsərlər, Bakı,2012.
 
0,4 ç.v. R.İ.Topçubaşeva
24 Bakalavr pilləsi üçün “Azərbaycan tarixi” fənnindən proqram  və metodik göstərişlər (rus dilində) Çap olunmuş Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti, Bakı,2013. 57 səh R.İ.Topçubaşeva
25 1918-1920 ci illərdə Azərbaycan Demokratik Respublikasının iqtisadi siyasəti çap Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti, Bakı,2014. 4 səh R.İ.Topçubaşeva
26 Azərbaycanda Monqolların vergi siyasəti çap Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti, Bakı,2017. 4 səh R.İ.Topçubaşeva
27 Bakalavr pilləsi üçün “Azərbaycan tarixi” fənnindən proqram  (rus dilində) çap Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti, Bakı,2017. 20 səh R.İ.Topçubaşeva
 
«İctimai fənlər» kafedrasının dosenti Əsgərova Zəminə Qoşqar qızının tezis və məqalələrinin
SİYAHISI
İşin adı İşin növü Nəşriyyat, çurnal s adı İşin həcmi Həmmüəllif
1 Cəmiyyətin demokratikləşdirilməsi prosesində Azərbaycan qadının həyat şəraitinin bəzi xüsusiyyətləri. çap Az.Elmlər Akademiyası Fəlsəfə və Hüquq İnstitutu, «Ekologiya» Fəlsəfə, Mədəniyyət II buraxlış, Bakı, 1993.  
səh:122-124
 
2 Müasir ailə-məişət mədəniyyətinin inkişafında qadın əməyinin rolu. çap Az.Elmlər Akademiyası Fəlsəfə və Hüquq İnstitutu, «Ekologiya» Fəlsəfə, Mədəniyyət V buraxlış, Bakı,1994.  
səh:117-118
 
3 Ailə–məişət təşkilinin qadın sağlamlığına və yaşayış tərzinə təsiri. çap Az.Elmlər Akademiyası Fəlsəfə və Hüquq İnstitutu, «Ekologiya» Fəlsəfə, Mədəniyyət VI buraxlış, Bakı,1995.  
səh: 59-61
 
4 Problemı jenhinı v Azerbaydçane. çap Az.Elmlər akademiyası Fəlsəfə və Hüquq İnstitutu, «Ekologiya» Fəlsəfə, Mədəniyyət VI buraxlış, Bakı, 1995.  
səh:93-95
 
5 Qadın və demoqrafik inkişaf. çap Az.Elmlər akademiyası Fəlsəfə və Hüquq İnstitutu, «Ekologiya» Fəlsəfə, Mədəniyyət VIII buraxlış, Bakı, 1995. səh: 61-63  
6 Azərbaycan qadınının problemləri: ailədə və cəmiyyətdə  rolu haqqında. çap olunub Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi. Gənç alimlərin və aspirantların respublika elmi konfransının tezisləri (dekabr, 1995). Bakı, 1996. səh: 28-29  
7 Qadının mədəni səviyyəsinin yüksəldilməsində asudə vaxtın rolu. çap olunub Azərbaycan  İnşaat  Mühəndisləri Universiteti, Elmi əsərlər №1,         Bakı, 1997. səh: 31-32  
8 İçtimai–siyasi fəaliyyətdə iştirak: qadın şəxsiyyətinin formalaşmasının mühüm şərti kimi. çap olunub Az.Elmlər akademiyası Fəlsəfə və Hüquq İnstitutu, Siyasətin fəlsəfi problemləri (məqalələr toplusu), 1998. səh: 84-91  
9 Qadının sosial fəaliyyəti və ailənin təşkili. çap olunub Az.Elmlər akademiyası Fəlsəfə və Hüquq İnstitutu, Siyasətin fəlsəfi problemləri (məqalələr toplusu), 1998. səh: 91-97  
10 Azərbaycan qadınlarının iqtisadi rolunun analıq vəzifəsi ilə qarşılıqlı əlaqəsi. çap olunub Az.Elmlər akademiyası Fəlsəfə və Hüquq İnstitutu, BMT İP «Jender inkişafda» Qurumu, Jender: qadın probleminin yeni mərhələsi, I buraxlış respublika elmi praktik konfransının materialları: (12 fevral 1998), Bakı, 1998. səh: 43-44  
11 Qadının sosial fəaliyyəti və ailənin təşkili arasındakı qarşılıqlı əlaqələr. çap olunub Aspirantların və Gənç  tədqiqatçıların respublika elmi konfransının materialları (23-24 fevral 1999) II çild Bakı, 1999. səh: 72  
12 Quranda ailə tərbiyəsi və ailə münasibətləri. çap olunub Aspirantların və Gənç  tədqiqatçıların  elmi  konfransının tezisləri   II hissə, BDU-80  Bakı, 2000. səh: 71-72  
13 Qadınlar və yoxsulluq. çap olunub Aspirantların və Gənç  tədqiqatçıların   VI respublika elmi  konfransının  materialları   (23-24 fevral 2000-çi il) II çild, Bakı, 2000. səh: 72-73  
14 Qadın və təhsil. çap olunub Aspirantların və Gənç  tədqiqatçıların  VII respublika elmi konfransının tezisləri  Bakı, 2001. səh: 452-453  
15 Demokratiya və təhsil. çap olunub Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Azərbaycan Beynəlxalq Universiteti (2001-çi ildə professor–müəllim heyətinin apardığı elmi-tədqiqat işlərinin yekununa həsr edilmiş elmi konfransın materialları) 9-10 aprel 2002-çi il,      Bakı, 2002. səh: 35  
16 Politologiyadan seminar məşgələlərinin planı və metodik göstərişlər . çap olunub Bakı – 2002 səh:70-80 F.e.d., prof.N.Mikayılov
F.e.d.,prof.Ə.Əhmədov
F.e.n.,dos. S.Yolçuyev
F.e.n.,b.m.Ş.İsmayayılov
F.e.n.,b/m.A.Qurbanova
F.e.n.,b/m.Z.Əsgərova
17 Sosiologiyadan seminar məşgələlərinin planı və metodik göstərişlər . çap olunub Bakı – 2002 səh:38-45 F.e.d., prof.N.Mikayılov
F.e.d.,prof.Ə.Əhmədov
F.e.n,dos.B.Avılov.
F.e.n.,b/m.A.Qurbanova
F.e.n.,b/m.Z.Əsgərova
18 Müasir azərbayçanlı qadının şəxsiyyətinin  strukturu və əsas xüsusiyyətləri. çap olunub Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Fəlsəfə və Siyasi–Hüquqi  tədqiqatlar İnstitutu  «Politologiya» şöbəsi 
Sosial–siyasi problemlər X buraxlış.  Bakı, 2004.
səh:101-109  
19 Demokratiyanın  əsas prinsipləri və tarixi təkamülü çap olunub Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Fəlsəfə və Siyasi–Hüquqi  tədqiqatlar İnstitutu  «Politologiya» şöbəsi  Sosial–siyasi problemlər X buraxlış  Bakı, 2004. səh:110-113  
20 Qadınlar çəmiyyətin sosial-transformasiya şəraitində.
 
çap olunub Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Fəlsəfə və Siyasi–Hüquqi  tədqiqatlar İnstitutu  «Politologiya» şöbəsi  Sosial- siyasi problemlər XI buraxlış  Bakı, 2004. səh:74-76  
21 Müasir dövrdə Azərbaycan qadınının hüquq və vəzifələri. çap olunub Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Fəlsəfə və Siyasi–Hüquqi  tədqiqatlar İnstitutu  «Politologiya» şöbəsi  Sosial- siyasi problemlər XI buraxlış
Bakı, 2004.
səh:76-83  
22 İnsan azadlıqları və hüquqları haqqında  bəyannamənin ümumdünya əhəmiyyəti. çap olunub ABU Dövlət və hüquq Elmi –nəzəri  metodik curnalı. № 1-2 Bakı, 2004  səh: 183-189  
23 «Sosiologiya» fənninin proqramı və metodik göstərişlər.  çap olunub Bakı – 2005 səh:17-29 F.e.d., prof.N.Mikayılov
F.e.n.,b/m.A.Qurbanova
F.e.n.,b/m.Z.Əsgərova
24 Müasir dövrdə Azərbaycan qadınlarının sosial şəraitə adapdasiya  problemləri çap olunub ABU Dövlət və Hüquq Elmi –nəzəri metodik curnalında Bakı, 2005 Səh:7-11  
25 Demokratiya və İnsan hüquqları çap olunub ABU Dövlət və Hüquq Elmi –nəzəri metodik curnalında Bakı, 2006 Səh:16-19  
26 Azərbaycanda dövlət idarəetmə islahatlarının zəruriliyi çap olunub ABU Dövlət və Hüquq Elmi –nəzəri metodiki curnalı №5-6Bakı - 2006 Səh: 27-28  
27 «Demokratiya» – fənninin proqramı çap olunub Az. Respublikası Təhsil problemləri İnstitutundan qrif alınmışdır. Bakı -2007 Səh: 1-23 F.e.n.,b/m.Z.Əsgərova
b/m.A.X.Həsənova
28 «İnsan hüquqları»  fənninin proqramı  çap olunub Az. Respublikası Təhsil problemləri İnstitutundan qrif alınmışdır. Bakı -2007 Səh: 1-23 F.e.n.,b/m.Z.Əsgərova
b/m.A.X.Həsənova
29 «Politologiya»   (dərslik) çap olunub Bakı - 2007 III fəsil. Səh 207-224  
30 İnsan hüquqları və demokratiya çap olunub ABU Dövlətvə hüquq Elmi –nəzəri metodik curnalı №8Bakı -2008 Səh:21-22  
31 İnsan hüquqları və siyasi gercəklik çap AzMİU-nun professor -  müəllim heyətinin və aspirantlarının elmi konfransının   materialları. I hissə  Bakı – 2010 Səh:139-141 Əsgərova Z.Q.
Məmmədova A.M
32 Gender balance in Azerbaiçan çap AzMİU-nun professor -  müəllim heyətinin və aspirantlarının elmi konfransının   materialları. I hissə  Bakı – 2010 Səh:139-141  
33 Gender inkişafı prosesində iqtisadi islahatların rolu çap AzMİU-nun Elmi əsərləri №1 Bakı 2011 Səh:139-141  
34 Azərbaycan iqtisadiyyatının gender inkişaf aspektləri çap AzMİU-nun Elmi əsərləri №1 Bakı 2012 Səh:124-126  
35 Azərbaycanın milli azlıqları və etnik tərkibi. çap AzMİU-nun Elmi əsərləri №2 Bakı 2012 Səh:127-130  
36 Müasir şəraitdə Azərbaycan qadınlarının professional əməklə analıq vəzifələrinin uzlaşdırılması çapda AzMİU-nun Elmi əsərləri №1, Bakı 2013
 
SƏH 86-89 .
37 «Sosioloqiya»   (dərslik) çap Bakı - 2014 cap prof . N. Mikayılov, prof Ə.İ. Əhmədov, dos . B.S. Avılov, prof.ərəzi D.Y.İsmayılov, dos. Ş.M.İsmayılov, dos.Z.Q.Əsgərova, dos.əvəzi K.R.Əliyeva, baş müəl. G.Ə.Abbasova baş müəl. K.İ. Mirzəyev
38 Azərbaycanda millətlərarası münasibətlərin inkişafında və möhkəmlənməsində H.Əliyevin rolu. Gürcüstan Tbilisi çap Qarapapaqlar. Aylıq elmi kütləvi dərgi. №5 (81) may 2014    
39 Demokratiya tarixi (təkamül prosesinin sosial siyasi əsasları) (metodik vəsait) çap Bakı 2014   dos. Ş.M.İsmayılov, dos.Z.Q.Əsgərova, dos.əvəzi K.R.Əliyeva,
40 The Ideology of Azerbaiçanism in the Context of Globalization çap Qileə. Naukovıy visnik. Vipusk 94 (№3) Kiev-2015    
41 Vətəndaş cəmiyyəti quruculuğunda multikulturalizm fenomeni çap Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi. Bakı Dövlət Universiteti. Mədəni müxtəliflik: Dünya və Azərbaycan. Beynəlxalq elmi-praktik konfrans 29 aprel 2016-cı il Səh 62-65  
42 Demokrasinin Geçtiği Tarihi Tekamül Yolu çapda      
 
«İctimai fənlər» kafedrasının dosenti Abbasova Gülarə Ələsgər qızının elmi və tədris metodiki işlərinin
SİYAHISI
 
İşin adı İşin növü Nəşriyyat, çurnal s adı İşin həcmi Həmmüəllif
Parlamentin meydana gəlməsi: tarixilik və müasir dövr. tezis Bakı Ali Pedaqoçi Qızlar Seminariyası «Ümumtəhsil məktəblərində təlim-tərbiyə prosesinin təkmilləşdirilməsi istiqamətləri» mövzusunda respublika ali məktəblərarası elmi- praktik konfransın tezisləri (dekabr, 1997-ci il). Bakı, 1997, s. 34
 
2  
Azərbaycanda parlamentli idarəetmənin  formalaşması. Məqalə Elmi əsərlər. Azərbaycan İnşaat  Mühəndisləri  Universiteti, Bakı,1997, №1, s.37. 3  
Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin deputatının statusu Məqalə Azərbaycan Elmlər Akademiyası Bəhmənyar adına Fəlsəfə və Hüquq İnstitutu, «Sosial fəlsəfə və sosiologiya» şöbəsi, sosial-siyasi fəlsəfə problemləri (toplu). Bakı,1999, s.229.
 
3  
Politologiya kursunda “Parlament” mövzusunun tədrisi tezis Bakı Ali Pedaqoçi Qızlar Seminariyası «Azərbaycan məktəbi XXI əsrin astanasında: problemlər, perspektivlər» mövzusunda respublika ali məktəblərarası elmi- praktik konfransın tezisləri, Bakı, 1999, s.72
 
2  
Sosial sabitliyin yaranmasında Milli Məclisin rolu Məqalə Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi aspirantların və gənc  tədqiqatçıların Respublika elmi konfransının materialları (23-24 fevral, 1999), Bakı,1999, № II. s. 71 2  
Milli Məclisin strukturu
nun formalaşması
Məqalə BDU, nəzəri–elmi metodik çurnal. Tarix və onun problemləri, Bakı, 1999, №3-4. s. 156.
 
3  
Milli Məclisin qanunlarının siyasi fəlsəfi mahiyyəti. tezis Aspirantların və gənc tədqiqatçıların elmi konfransının tezisləri. II hissə, BDU-80. Bakı, 2000, s. 58.
 
3  
Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin beynəlxalq əlaqələri. Məqalə BDU,  nəzəri-elmi, metodik çurnal, Tarix və onun problemləri, Bakı, 2001, № 1,  s.137.
 
3  
Azərbaycanda parlament demokratiyanın ilk mərhələsi. Məqalə BDU, nəzəri-elmi, metodik çurnal, Tarix və onun problemləri, Bakı, 2001, № 2, s.114. 3  
Cəmiyyətin siyasi təşkilinin fəlsəfi mahiyyəti. Məqalə Azərbaycan Respublikası Milli Elmlər Akademiyası Fəlsəfə və Siyasi–Hüquqi Tədqiqatlat İnstitutu, «Millətlərarası sosial-siyasi  proseslər» şöbəsi, sosial-siyasi problemlər, elmi məqalələr toplusu  Bakı, 2003, №VIII, s.148. 4  
Cəmiyyətin siyasi təşkilində parlamentin yeri Məqalə Az.MİU-nun “Elmi konfransının materialları I hissə”, Bakı-2010, s.124. 3  
12. Azərbaycan  iqtisadiy-               yatının Heydər Əliyev dövrü. Məqalə Az MİU Elmi əsərlər  Bakı-2011. №1 s133                                     3  
13. Parlament  təhsisatının                                         mahiyyəti    Məqalə BDU,  nəzəri-elmi, metodik çurnal, Tarix və onun problemləri, Bakı, 2012, № 1, s.139. 3  
14. AXC dövrüdə  parlamentin                               
fəaliyyəti
Məqalə BDU,  nəzəri-elmi, metodik çurnal, Tarix və onun problemləri.
Bakı, 2012, № 3, s.223.            
3  
15.
 
Birinci Dünya  müharibəsi                dövründə Azərbaycanın  iqtisadi  vəziyyəti Məqalə Az MİU Elmi əsərlər  Bakı-2012. №2, s.125. 3  
16. Deətelğnostğ  parlamenta po  qosudarstvennomu stroitelğstvu  v period  Azerbaydçanskoy Demokratiçeskoy Respubliki Məqalə Qileə (Naukoviy visnik) vıpusk 75 (№8) Kiev-2013, s.198 4  
17. XIX əsrin ikinci yarısında sosial- iqtisadi vəziyyət. Burçua islahatları. Məqalə Az MİU Elmi əsərlər  Bakı-2013. №1 4  
18 Azərbaycan cəmiyyətinin siyasi təşkilində parlamentin yeri və rolu monaqrafiya “Xəzər Universiteti” nəşriyyatı.Bakı:2014., s 1  -  152. 152  
19 Azərbaycan xanlıqları.. Metodiki vəsait “Memar Nəşriyyatı Poliqrafiya” MMC. Bakı:2014 18 f.e.n.,  baş müəl. G.Ə.Abbasova, baş müəl. İ.S.Musayeva,
baş müəl. K.İ. Mirzəyev.
20 Sosiologiya Dərslik “Memar Nəşriyyatı Poliqrafiya” MMC. Bakı:2014   prof . N. Mikayılov, prof Ə.İ. Əhmədov, dos . B.S. Avılov, prof.ərəzi D.Y.İsmayılov, dos. Ş.M.İsmayılov, dos.Z.Q.Əsgərova, dos.əvəzi K.R.Əliyeva, baş müəl. G.Ə.Abbasova baş müəl. K.İ. Mirzəyev.
21 Azərbaycan xanlıqlarının sosial-iqtisadi və xarici siyasəti    Məqalə Az MİU Elmi əsərlər  Bakı –2014    
22 Azərbaycan tarixi fənnindən bakalavr                                      pilləsi üçün proqram Proqram AzMİU Nəşriyyat-Poliqrafiya mərkəzi. Bakı –2015   f.e.n.,  dos əvəzi. G.Ə.Abbasova, baş müəl. İ.S.Musayeva,
baş müəl. K.İ. Mirzəyev
23 Azərbaycan tarixi fənnindən metodik göstərişlər Metodik göstəriş AzMİU Nəşriyyat-Poliqrafiya mərkəzi. Bakı –2015   f.e.n.,  dos əvəzi. G.Ə.Abbasova, baş müəl. İ.S.Musayeva,
baş müəl. K.İ. Mirzəyev
24 Azərbaycan Respublikasının milli mənafenin müdafiə edilməsi siyasəti Çapdadır Qileə (Naukoviy visnik) vıpusk 75 (№8) Kiev-2017    
25 Azərbaycan Xalq Cumhuriyyəti dövründə iqtisadi vəziyyət Çapdadır AzMİU Nəşriyyat-Poliqrafiya mərkəzi. Bakı –2017    
 
«İctimai fənlər» kafedrasının baş müəllimi fəlsəfə elmləri namizədi
Tağıyev Əhliman Tahir oğlunun dərc olunmuş elmi və tədris metodiki işlərinin
S İ Y A H I S I
Işin adı Işin növü Nəşriyyat, jurnal və s. adı Işin həcmi Həmmüəlliflər
1 2 3 4 5 6
1. Müasir kəndin mədəniyyəti. Çap olunub S.M.Kirov adına Azərbaycan Dövlət Universitetinin (hazırda ADU adlanır) “Elmi əsərlər”I (Tarix və falsafa seriyası), Bakı, №8, 1979. 0,4 ç.v.  
2. Kənd əhalisinin mədəni səviyyəsinin yüksəlməsi inkişaf etmiş cəmiyyətinin qanunauyğunluğudur. Çap olunub Azərbaycan Ali məktəb aspirantlarının II Respublika elmi konfransının məruzələrinin tezisləri (13–15 noyabr, 1979–cu il), Bakı, 1979–cu il. 0,2 ç.v.  
3. Yetkin sosializm şəraitində kənd təsərrüfatı ziyalılarının sosial strukturunda baş verən dəyişikliklər. Çap olunub Azərbaycan Ali məktəb aspirantlarının III Respublika elmi konfransının materialları (15–17 dekabr, 1980–cı il), Bakı, 1981–ci il. 0,5 ç.v.  
4. Mədəni yüksəliş kənd zəhmətkeşlərinin sosial fəallığının yüksəlməsinin zəruri şəraitidir. Çap olunub Azərbaycan Ali məktəb aspirantlarının IV Respublika elmi konfransının materialları (20–21 oktyabr, 1981–ci il), Bakı, 1981–ci il. 0,2 ç.v.  
5. Kənd təsərrüfatı əməyinin sənaye əməyinin bir növünə çevrilməsində aqrar–sənaye inteqrasiyasının rolu. Çap olunub Azərbaycan Ali məktəb aspirantlarının VII Respublika elmi konfransının tezisləri (25–26 dekabr, 1984–cü il), Bakı, 1984–cü il. 0,4 ç.v.  
6. Materiyanın əsas mövcudluq formaları (metodik göstəriş). Çap olunub Azərbaycan Politexnik İnstitutunun (hazırda Texniki Universitet adlanır) nəşriyyatı. Bakı, 1986 – cı il. 1 ç.v.  
7. Müasir kəndin sosial – mədəni yüksəlişi. Çap olunub “Kənd həyatı” jurnalı, №5, 1988 – ci il. 0,5 ç.v.  
8. Mənəvi tələbat: onu necə ödəməli? Çap olunub “Kənd həyatı” jurnalı, №9, 1988 – ci il.
 
0,3 ç.v.  
9. Tələbə gənclərin mənəvi mədəniyyəti. Çap olunub Dövlət qeydiyyat mərkəzində qeydiyyatdan keçib. Qeydiyyat № 0199AZ00216 İnventar №0200AZ00177, Bakı, 1999–cu il. 1 ç.v.  
10. H.Əliyev kursu dinamik inkişafdadır. Çap olunub Əsrin müqaviləsi – 10. Azərbaycan böyük inkişaf yollarında. Bakı, 2004–cü il. 0,5 ç.v.  
11. Bakalavr pilləsi üçün Fəlsəfə fənnindən proqram. Çap olunub “Memar Nəşriyyat – Poliqrafiya” MMC. Bakı, 2006–cı il. 0,5 ç.v.  
12. Onun həyat fəlsəfəsi. Çap olunub “Təhsil” nəşriyyatı. Bakı, 2007–ci il. 0,5 ç.v.  
13. M.F.Axundovun dünyagörüşünün forma–laşmasında başlıca amillər. Çap olunub Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universitetinin Professor – müəllim heyətinin və aspirantlarının elmi – konfranslarının Materialları. “Memar Nəşriyyat – poliqrafiya” MMC. Bakı, 2007 – ci il. 0,5 ç.v.  
14. “Qədim Azərbaycanda fəlsəfi fikrin yaranması” mövzusunda oxunacaq mühazirəyə dair Metodiki göstəriş. Çap olunub “Dizayn – EL” MMC. Bakı, 2009 – cu il. 0,5 ç.v.  
15. Azərbaycanda təhsil sisteminin aktual problemləri. Çap olunub Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universitetinin professor–müəllim heyətinin və aspirantlarının elmi–konfranslarının Materialları. I hissə. Bakı, 2010 – cu il. 0,5 ç.v.    
16. Təhsil və elmin vəhdəti. Çap olunub Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universitetinin professor–müəllim heyətinin və aspirantlarının elmi–konfranslarının Materialları. Bakı, 2010 – cu il. 0,5 ç.v.    
 
 
 
 
«İctimai fənlər» kafedrasının baş müəllimi Vəfa Şamil qızı Əhmədova dərc olunmuş elmi və tədris metodiki işlərinin
S İ Y A H I S I
İşin adi İşin növü Nəşriyyat, çurnal s adı İşin həcmi Həmmüəllif
1 Milli ideologiyanın xüsusiyyətləri Məqalə Ekologiya Fəlsəfə mədəniyyət Bakı, elm, 1999 2 səh  
2 Azərbaycan xalq təbabəti ilə bağlı bəzi inamlar Məqalə Azərbaycan Arxeologiyası və Etnoqrafiyası.  Bakı:  Nafta-Press. 2007, №2 3 səh  
3 Xalq təbabətınə aid yazılı mənbələrdə müalıcə üsulları Məqalə Tarix və onun problemlərı. Bakı. 2007 №1-2 5 səh  
4 Azərbaycanda Xalq təbabətinin  bəzi məsələlərinə dair. (Etnoarxeoloçi materiallar əsasinda) Məqalə Tarix və onun problemlərı. Bakı. 2008 №1 2 səh  
5 Azərbaycan  xalq  təbabətinin bəzi məsələlərinə dair.  Məqalə Azərbaycan  Arxeologiyası. Bakı. 2007 №3-4 5 səh  
6 Археологические материалы в Азербайджанской народной медицине. Məqalə Журнал Научных публикации. Аспирантов и Докторантов Курск. 2009 №3 2 səh  
7 Культура Народов  Причерноморья  Məqalə Научный  Журнал  М. 2010.г №183 Т.2 2 səh  
8 Xalq təbabətinin öyrənilməsində etnoqrafik yanaşmanın bəzi məsələləri.  Məqalə Azərbaycan Texniki Universitetinin 60 illik yubileyinə həsr olunmuş “Təhsildə və elmdə innovasiya texnologiyaları” respublika elmi-praktiki konfransının materialları. Bakı 2010. 2 səh  
9 Etikadan tədris proqramı (şərikli) Metodik vəsait «Memar nəşriyyatı – Poliqrafiya»,
Bakı-2013
15 səh prof . N.M. Mikayılov, dos. A.C.Abbasov, A.M.Məmmədova
10 Bakalavrlar üçün Azərbaycan tarixindən “Proqram və metodik vəsait” Metodik vəsait Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi tərəfindən təsdiq olunub. Kafedranın müəllimləri yeni iş planı üzrə yenilikləri ilə. Bakı,2013.
 
57 səh Dos. Quliyeva T.K
dos əvəzi Şükürova Y.Ş
t.e.n., müəl Əhmədova V.Ş
11 Azərbaycan xalq təbabəti qədim dövrlərdə. Məqalə Tarix və onun problemləri №1.Bakı-2015 7 səh  
12 Etikadan mühazirə və məşğələ dərslərinin  tədrisi metodikası Metodik vəsait «Memar nəşriyyatı – Poliqrafiya»,
Bakı-2015
100 səh Dos A.C.Abbasov, t.e.n., müəl Əhmədova V.Ş
13.  İnsanlığa qarşı törədilmiş qətliam
 
  “Uydurma erməni soyqərımı: yalanlar, iftiralar; türk-müsəlman soyqırımı: faktlar, həqiqətlər” mövzusunda II beynəlxalq konfrans Bakı 18 aprel 2015 2 səh  
14. Heydər Əliyevin müstəqillik konsepsiyası Məqalə Azərbaycan tarixinin Heydər Əliyev epoxası III beynəlxalq elmi praktiki konfrans materialları  Bakı  2015 4 səh  
15. Multikulturalizm: tarixilik və müasirlik kontekstində
 
Məqalə Mədəni  müxtəliflik:  dünya və Azərbaycan Beynəlxalq elmi-praktik konfransın proqramı 29 aprel 2016 3 səh  
 
«İctimai fənlər» kafedrasının baş  müəllimi Musayeva İzzətxanım  Seyfəddin qızının tezis və məqalələrinin
SİYAHISI
İşin adi İşin növü Nəşriyyat, çurnal s adı İşin həcmi Həmmüəllif
 
1 Azərbaycanın Dövlət müstəqilliyinin elan edilməsi Məqalə Az EA Tarix İnsitutu məqalələr toplusu. B.1995 №1 0,5 ç.v  
2 Mühəndis – texniki kadrlarının hazırlanması məsələlərin dair Məqalə Az EA Tarix İnsitutu məqalələr toplusu. B.1995 №2 0.5 ç.v  
3 Azərbaycan Respublikasının xarici siyasətini bəzi məsələləri (1991-1994) Məqalə Az EA Tarix İnsitutu məqalələr toplusu. B.1996 №2 4 səh  
4 Azərbaycan Demokratik Respublikası müasir dövlətçiliyimizin təməlidir. Məqalə Az.Dövlət Tikinti və Arxitektura komitəsi Elmi praktiki konfrans materialları 27 may 1998 3 səh  
5 Səfəvi dövlətində sosiak- iqtisadi inkişaf Məqalə III Respublika elmi konfransının materialları. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi 2001 2 səh  
6 XIX əsr II yarısında Azərbaycan iqtisadiyyatı (Neft sənayesi üzrə) Məqalə Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti. Elmi əsərlər toplusu №2 Bakı-2001 4 səh  
7 XIX əsr iqtisadiyyatı (yüngül sənaye üzrə) Məqalə Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti. Elmi əsərlər toplusu №2 Bakı-2002    
8 Bakalavr pilləsi üçün “Azərbaycan tarixi” fənnindən proqram Proqram Memar nəşriyyatı “Poliqrafiya” MMC 2005 54 səh  
9 XX əsrin əvvəllərində Azərbaycan neft sənayesi Məqalə Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti. Elmi konfrans materialları Bakı-2007 2 səh  
10 XX əsrin əvvəllərində sənayenin digər sahələrinin inkişafı Məqalə Nurlan nəşriyyatı-  2008 4 səh  
11 Müstəqil Azərbaycan iqtisadiyyatının inkişafının yeni mərhələsi (1991-1995) Məqalə AZ EA Rəyasət heyyətinin Azərbaycan  və Azərbaycanlılar çurnalı - 2009 2 səh  
12 Müstəqiiliyimizin əvvəllərində Azərbaycanın iqtisadi inkişafı (1991-2001) Məqalə Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti. Elmi əsərlər toplusu №2 Bakı-2012 6 səh  
13 Azərbaycan kəndi kollektivləşmə illərində Məqalə Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti. Elmi əsərlər toplusu №1 Bakı-2013 4 səh  
14 Bakalavr pilləsi üçün “Azərbaycan tarixi” fəninin proqram və metodik göstərişlər metodik göstəriş Memar Nəşriyyatı “Poliqrafiya” MMC. Bakı-2013 48 səh  
15 “Azərbaycan tarixi” fənnindən metodik vəsait metodik vəsait Memar Nəşriyyatı “Poliqrafiya” MMC. BAkı -2014 18 səh  
16 Azərbaycan tarixi fənnindən bakalavr                                      pilləsi üçün proqram Proqram AzMİU Nəşriyyat-Poliqrafiya mərkəzi. Bakı –2015   f.e.n.,  dos əvəzi. G.Ə.Abbasova, baş müəl. İ.S.Musayeva,
baş müəl. K.İ. Mirzəyev
17 Azərbaycan tarixi fənnindən metodik göstərişlər Metodik göstəriş AzMİU Nəşriyyat-Poliqrafiya mərkəzi. Bakı –2015   f.e.n.,  dos əvəzi. G.Ə.Abbasova, baş müəl. İ.S.Musayeva,
baş müəl. K.İ. Mirzəyev
 
 
«İctimai fənlər» kafedrasının baş müəllimi Rəna İbrahim qızı Topçubaşevanın dərc olunmuş elmi və tədris metodiki işlərinin
S İ Y A H I S I
İşin adi İşin növü Nəşriyyat, çurnal s adı İşin həcmi Həmmüəllif
 
XIX əsrin II yarısında Azərbaycan kəndində sosial təbəqələşmə. Çap olunmuş
 
 
Elmi əsərlər №2, Bakı 2004. 0,2 ç.v. R.İ.Topçubaşeva
II Dünya müharibəsi illərində Azərbaycan iqtisadiyyatı. Çap olunmuş Elmi əsərlər №2, Bakı 2005. 0,4 ç.v. R.İ.Topçubaşeva
Axırıncı on illərdə Azərbaycan iqtisadiyyatının inkişafı. Çap olunmuş Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti Elmi əsərlər, №2 Bakı,2010.
 
0,5 ç.v. R.İ.Topçubaşeva
Azərbaycan tarixində kimya sənayesinin inkişafı. Çap olunmuş Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti Elmi əsərlər, №1 Bakı,2010.
 
0,4 ç.v. R.İ.Topçubaşeva
XX əsrin 20-30-cu illərdə Azərbaycanda sənayeləşdirmənin xüsusiyyətləri. Çap olunmuş Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti Elmi əsərlər, Bakı,2012. 0,4 ç.v. R.İ.Topçubaşeva
Bakalavr pilləsi üçün “Azərbaycan tarixi” fənnindən proqram  və metodik göstərişlər (rus dilində) Çap olunmuş Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti, Bakı,2013. 57 səh R.İ.Topçubaşeva
1918-1920 ci illərdə Azərbaycan Demokratik Respublikasının iqtisadi siyasəti çap Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti, Bakı,2014. 4 səh R.İ.Topçubaşeva
Azərbaycanda Monqolların vergi siyasəti çap Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti, Bakı,2017. 4 səh R.İ.Topçubaşeva
Bakalavr pilləsi üçün “Azərbaycan tarixi” fənnindən proqram  (rus dilində) çap Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti, Bakı,2017. 20 səh R.İ.Topçubaşeva
 
 
Aygün Mahir qızı Məmmədovanın elmi əsərlərinin
SİYAHISI
 
Ишин ады Ишин нювц Няшриййатын, журналын ады  (илi) İşin həcmi Müştərək müəlliflər
1. Əxlaqi şüurun mahiyyəti və strukturu Məqalə Bakı Universitetinin Xəbərləri. №4. Bakı, 2012 (Sosial-siyasi elmlər seriyası) Səh: 73-83  
2. Hüquqi şüurun təşəkkülü və inkişafı: sosial-fəlsəfi təhlil Məqalə Bakı Universitetinin Xəbərləri. №3. Bakı 2013. (Sosial-siyasi elmlər seriyası) Səh: 113-119 Dos. H.Q.Məmmədov
3. Hüquqi şüur – ictimai  şüurun forması kimi Məqalə Sivilizasiya. Bakı Avrasiya Universiteti. Bakı, 3. 2014 Səh: 25-33  
4. Sosial fəlsəfədə əxlaqi şüur və ümumbəşəri dəyərlərin qarşılıqlı münasibətlərinə dair. Məqalə Yuneskonun təsis etdiyi “Ümumdünya fəsəfə günü” nə həsr olunmuş “Müasir dünyada fəlsəfənin mənəvi funksiyası” mövzusunda beynəlxalq elmi konfransın materialları. Bakı- “Təknur” 2014 Səh: 204-214  
5. Müasir Azərbaycan cəmiyyətində hüququn əxlaqiliyi problemi. Məqalə GEO STRATEGİYA (Aylıq ictimai-siyasi, elmi populyar jurnal) №4. (28) 2015 Səh: 73-76  
6. Azərbaycanda Hüquq və Əxlaqın qarşılıqlı  tamamlanmasının  spesifik xüsusiyyətləri Məqalə GEO STRATEGİYA (Aylıq ictimai-siyasi, elmi populyar jurnal) №5 (29) 2015 Səh: 72-76  
7. Место и роль юридической ответственности в демократическом  гражданском обществе. Məqalə Гiлея  Випуск. 98 (№7)     Кууiv -2015 Стр 237-241  
8. Социально – философская сущность проблемы моральной ответственности в условиях демократизации Məqalə Вестник Московского Университета. Серия «Философские науки». №2 (10). Москва 2015 Стр 104-111  
9. Вопрос о соотношении права и морали в социальной философии Məqalə Нацiональний унiверситет  «ОДЕСЬКА ЮРИДИЧНА АКАДЕМİЯ». Актуальнı проблеми  фıлософiiта соцıологii. Науково-практичний журнал. Випуск 8. Одесса  2015 Стр 91-94  
10. Multikulturalizm və hüququn qarşılıqlı münasibətləri və ya hüquqi multikulturalizm Məqalə Mədəni müxtəliflik: Dünya və Azərbaycan. Beynəlxalq elmi-praktik konfrans. “Bakı Universiteti”, 2016 Səh.256-258