NƏQLİYYAT FAKULTƏSİNDƏ ƏYANİ VƏ QİYABİ ŞÖBƏ QRUPLARINDA 2016/2017-CI TƏDRİS İLİNİN YAZ SEMESTRİNDƏ NƏZƏRDƏ TUTULAN İMTAHANLARIN KEÇİRİLMƏ QRAFİKİ
2017-05-24 15:04:39