Elm sahələri üzrə dissertasiyalar:

Bütün dissertasiyalar


Adı Pdf forması Müəllif Elmi rəhbər Elm sahəsi Bölmə
HİPERPLASTİKLƏŞDİRİCİLƏRİN TƏTBİQİ İLƏ ƏHƏNGPUSSOLAN YAPIŞDIRICISININ XASSƏLƏRİNİN YAXŞILAŞDIRILMASI Yusubova Əsmər Elxan QUVALOV A.A. Texniki elmlər İctimai elmlər
ÇOVDAR DAŞININ AKTİV-MİNERAL ƏLAVƏ KİMİ TƏDQİQİ YUSİFLİ GÜNAY İNTİQAM Abbasova S.İ. Texniki elmlər İctimai elmlər
ENERJİYƏ QƏNAƏT OLUNMASI MƏQSƏDİ İLƏ BİNALARIN REKONSTRUKSİYASI ZAHİROV RAVİL ŞIXMƏHƏMMƏD Əsədov N.Ş. Texniki elmlər İctimai elmlər
BAKI ŞƏHƏRİNDƏ ÇOXFUNKSİYALI İDMAN KOMPLEKSLƏRİ SƏMƏDZADƏ GÜNEL SAHİB Həsənova-Fərəcova K. Texniki elmlər Memarlıq
UCA MƏRTƏBƏLİ BİNALARDA TİRSİZ MƏRTƏBƏARASI ÖRTÜKLƏRİN TƏTBİQİ VƏ TƏDQİQİ XƏLİLOV ŞAHSUVAR XƏQANİ XƏLİLOV H.A. Texniki elmlər İctimai elmlər
Sadə texnoloji proseslər səviyyəsində aparılan tikinti - quraşdırma işləri üzrə təqvim planlaşdırma üsullarının təkmilləşdirilməsi. Yusifli Vasif Vaqif Bayramov R.Q. Texniki elmlər İctimai elmlər
ESTAKADALARIN SVAY DAYAQLARININ STATİKİ VƏ DİNAMİKİTƏSİRLƏRƏ HESABLANMA METODİKALARI ABBASOVA LEYLİ ADİL Məmmədova V.V. Texniki elmlər İctimai elmlər
AĞAC EMALI PROSESLƏRİNDƏ İNTELLEKTUAL İNFORMASİYA SİSTEMİNİN İŞLƏNMƏSİ ABDULLAYEVA ÜLKƏR İSMAYIL Abdullayeva G.G. Texniki elmlər İctimai elmlər
Qobustane məsaməli beton bloklardan hörülmüş arakəsmə konstruksiyaların hörülməsi xüsusiyyətlərinin tədqiqi ALLAHVERDİYEV ELVİN ƏMRAH Bəlıgözov Ə.M. Texniki elmlər İctimai elmlər
Şamaxı rayonu şəraiti üçün suya qənaət edən suvarma texnika və texnologiyalarının tədqiq ASLANOV RAHİB ŞAHİN Əliyev B.H Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar
MÜRƏKKƏB QRUNT ŞƏRAİTİNDƏ YERALTI QURĞULARIN ÖZÜLLƏRİNİN DAYANIQLIĞININ TƏDİQİ ATAY MUSTAFA TOLQA METİN HÜSEYİN Naqdiyev Ə.Ö. Texniki elmlər İctimai elmlər
DAİRƏVİ EN KƏSİSKLİ SIXILAN DƏMİR-BETON ELEMENTLƏRİN YÜK GÖTÜRMƏ QABİLİYYƏTİNİN TƏYİNİ AYVAZOV İLKİN XIDIR Hacıyev M.Ə. Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı
QEYRİ-XƏTTİ DEFORMASİYA DİAQRAMLARININ TƏTBİQİ İLƏ DƏMİR-BETON TİRLƏRİN HESABLAMA METODİKASININ İŞLƏNMƏSİ AĞALI MURAD İSLAM Eminov Y.M. Texniki elmlər İctimai elmlər
YAŞAYIŞ MƏNTƏQƏLƏRİNİN QAZ TƏCHİZATI SİSTEMİNİN VƏ QURĞULARININ REKONSTRUKSİYASI VƏ TEXNİKİ İSTİSMARI BABAYEV HÜSEYN SƏDRƏDDİN İsayev A.M. Texniki elmlər İctimai elmlər
TƏBRİZ VİLAYƏTİNDƏ TURİZM KOMPLEKSLƏRİNİN FORMALAŞMA VƏ İNKİŞAF MƏRHƏLƏLƏRİ BABƏK DEHQANIAN MƏHƏMMƏD Əliyev N. Texniki elmlər Memarlıq
TİCARƏT MƏRKƏZLƏRİNİN MEMARLIQ XÜSUSİYYƏTLƏRİ (Bakı şəhəri timsalında) BAXŞƏLİZADƏ AYTAC İLHAM Səlimova A. T. Texniki elmlər Memarlıq
SAHILYANI DHTQ MÜXTƏLİF YÜKLƏRİNİN TƏSİRİNƏ HESABLANMASININ TƏDQİQİ BAYRAMOV MƏTLƏB RƏŞİD Musayev Z.S. Texniki elmlər İctimai elmlər
Azərbaycanda istifadə olunan su anbarları hidroqovşağının konstruksiyaları və onların iş rejiminin araşdırılması. Bayramov Sərxan Şəmistan Paşayev E.R. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar
ABŞERON YARIMADASININ NEFTLƏ ÇİRKLƏNMİŞ ƏRAZİLƏRİNİN EKOLOJİ VƏZİYYƏTİ BAĞIRLI TALIB BARAT Məmmədova L.H. Texniki elmlər İctimai elmlər
Klinkerin alınması texnoloji prosesinin idarəetmə alqoritminin işlənməsi. Bağırova Ülkər Zahid Şahmuradov H.B. Texniki elmlər İctimai elmlər
EFFEKTİV ASFALT-BETON TƏRKİBİNİN İŞLƏNMƏSİ VƏ TƏDQİQİ BİNNƏTOV ASİF HAFİZ Qurbanova R. Texniki elmlər İctimai elmlər
Azəzbaycanda zəlzələlərin təhlili və nəticələrinin aradan qaldırılması texnologiyalarının təkmilləşdirilməsi Cəfərov Böyükağa Müşviq Hacımətov.Q.N Texniki elmlər İctimai elmlər
İsti su təchizatı sistemlərində ərplənmə prosesinin azaldılmasının tədqiqi Cəlilova Aytən Mərdan Haciyev Y.Z. Texniki elmlər İctimai elmlər
DEFORMASiYA MODELi ƏSASINDA SƏRT ARMATURLU DƏMiRBETON ELEMENTLƏRĠN ƏYiLMƏDƏ YÜKGÖTÜRMƏ QABiLiYYƏTiNiN TƏDQiQi HACIYEV KAMAL AYDIN Eminov Y.M. Texniki elmlər İctimai elmlər
ZAQATALA ŞƏHƏRİNİN KANALİZASİYA ŞƏBƏKƏSİNİN REKONSTRUKSİYASI HACIYEV İMRAN VƏLƏD İbadullayev F.Y. Texniki elmlər İctimai elmlər
Televiziya kanallarının proqramlarının reytinqlərinin bir biri ilə müqayisə sisteminin proqramlaşdırma dili vasitəsi ilə yaradılması və Excel faylına inteqrasiyası HACIYEVA LƏMAN USUB Səttarova Ü.E. Texniki elmlər İctimai elmlər
ABŞERON İNZİBATİ RAYONU YER EHTİYATLARININ KADASTR QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ VƏ SƏMƏRƏLİ İSTİFADƏNİN TƏDQİQİ HACIZALOVA ARZU NAZiM Qurbanov E. Texniki elmlər İctimai elmlər
Binaların enerji effektivliyinin idarə olunması Hacıbəyli Ərşad Fuad Məmmədov N.M. Texniki elmlər İctimai elmlər
Sumqayıt şəhərinin yaşıllıq sisteminin təkamülü. Hacıyeva Həbibə Zakir Əliyeva R. Ş. Texniki elmlər Memarlıq
XÜSUSİ QRUNT ŞƏRAİTİNDƏ KƏND TƏSƏRRÜFATI BİNASININ ÖZÜLÜNÜN TƏDQİQİ HÜSEYNLĠ MĠRĠSLAM MĠRBABA Naqdiyev Ə.Ö. Texniki elmlər İctimai elmlər
DAİMİ VƏ MÜVƏQQƏTİ YÜKLƏRİN TƏSİRİNİ NƏZƏRƏ ALMAQLA YANALMA HİDROTEXNİKİ QURĞULARIN STATİKİ TƏSİRLƏRƏ HESABLANMASI HÜSEYNOV TURAL XUDAT Piriyev A.Y. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar
KEİMİŞ BAKI YOD ZAVODUNUN İSTEHSALAT SAHƏLƏRİNİN TƏDQİQİ VƏ DAYANIQLIQ TƏDBİRLƏRİNİN İŞLƏNMƏSİ HÜSEYNOV İSMƏT KAMİL HACIZADƏ F.M. Texniki elmlər İctimai elmlər
KÜR ÇAYI ÜZƏRİNDƏ ŞƏMKİR SES SU ANBARININ ƏTRAF MÜHİTƏ TƏSİRİNİN TƏDQİQİ HÜSEYNOVA NİSƏ AĞAƏLƏKBƏR Qənbərov E.S. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar
DEFORMASİYA MODELİ ƏSASINDA DÜZBUCAQLI EN KƏSİKLİ DƏMİR-BETON ELEMENTİN UZUNMÜDDƏTLİ YÜKLƏMƏDƏ ƏYİLMƏ MƏSƏLƏSİNİN HƏLLİ HÜMBƏTOV KAMRAN KAMİL Hacıyev M.Ə. Texniki elmlər İctimai elmlər
KORRELYASİYA VƏ SPEKTRAL METODLARDAN İSTİFADƏ İLƏ TİKİLƏN OBYEKTLƏRİN GEOTEXNİKİ MONİTORİNQİ VƏ İNŞAAT TİKİNTİLƏRİN VƏZİYYƏTİNİN DİAQNOSTİKASI HÜSEYNLİ ŞƏBNƏM MAARİF Əliyev T.A. Texniki elmlər İctimai elmlər
Kombinə edilmiş özü-özünü öyrənən idarəetmə sisteminin işlənməsi Hüseynov Rüstəm Mübariz Qədimov R.M. Texniki elmlər İctimai elmlər
Adaptiv qeyrisəlis kontrollerin sintez olunması, tədqiq olunması və istehsal proseslərinin idarə olunmasında tətbiq olunması Hüseynov Rüstəm Mübariz Əzizov S.Ə. Texniki elmlər İctimai elmlər
Müasir çoxmərtəbəli binaların isitmə sistemlərinin Həsənova Mətanət Sabir Məmmədov N.Y. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar
Şirvan-Abşeronun xatirə tikililərinin mühafizə problemləri Kazımova Türkan Samir Hacıyeva S.X. Texniki elmlər Memarlıq
CİS VƏ PEYK GEODEZİ ÖLÇMƏLƏR ƏSASINDA ƏTRAF MÜHİTİN MONİTORİNQİ SİSTEMİNİN TƏŞKİLİ VƏ XƏRİTƏLƏŞDİRİLMƏ KƏRİMOV RÖVŞƏN ELŞƏN Gərayzadə A.P. Texniki elmlər İctimai elmlər
Memarlıq abidələrinin bərpası və yenidən qurulması Kərimli Aytən Abbas Axundova S.Ə. Texniki elmlər Memarlıq
İKİKƏMƏRLİ ASMA ÖRTÜKLƏRİN HESABLANMASI XÜSUSİYYƏTLƏRİNİN TƏDQİQİ KƏRİMLİ ELVİN BƏHRAM Əsgərov C.V. Texniki elmlər İctimai elmlər
MÜASİR İRİ YAŞAYIŞ KOMPLEKSLƏRİNİN MEMARLIQ - PLANLAŞDIRMA TƏŞKİLİ Mehdiyev Rəşad Rafiq o Səlimova A. T. Texniki elmlər Memarlıq
BAKI ŞƏHƏRİNDƏ ALİ TƏHSİL MÜƏSSİSƏLƏRİNİN MEMARLIQ-PLANLAŞDIRMA TƏŞKİLİ ƏLİYEVA FİDAN ŞAMİL Səlimova A. T. Texniki elmlər Memarlıq
MOBİL KONSTRUKSİYALARININ MÜASİR PROBLEMLƏRİ Mirzəyeva Fatimə Nazim Hacıyeva Y.Ə. Texniki elmlər Memarlıq
Otel binalarının memarlıq-planlaşdırma təşkili (Bakı şəhərin timsalında) Murat Saydam Hasan Əliyev N. Texniki elmlər Memarlıq
AVTOMOBİL YOLLARININ SÜRÜŞMƏ TƏHLÜKƏSİ OLAN YERLƏRİNDƏ YAMACIN DAYANIQLIĞININ TƏMİN EDİLMƏSİ MİRZƏYEV VÜSAL BİLAL Qasımov N.M. Texniki elmlər Nəqliyyat komunkasiya tikintisi
MÜASİR RUS İNŞAAT NORMALARI ƏSASINDA SIXILAN DƏMİR-BETON ELEMENTLƏRİNİN HESABLANMASI METODİKASININ İŞLƏNMƏSİ MƏHƏRRƏMOV ELXAN ƏFQAN Əliyev R.D. Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı
Effektiv quru inşaat qarışığının tərkibinin seçilməsi və хassələrin tədqiq edilməsi MƏMMƏDОV RUSLAN İLHAM Qurbanоva R.A. Texniki elmlər İctimai elmlər
BAKININ YASAMAL RAYONUNUN YAŞILLIQ SİSTEMİNİN PERSPEKTİVİ Məlikbəyli Günel Soltan Həsənova A.Ə. Texniki elmlər Memarlıq
Qruntun regenerativ enerjisindən istifadənin tətqiqi Məmmədli Elvin Yusif Cəlilov M.F. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar
Abşeronda XIX əsrin sonu XX əsrin əvvəllərinə aid məscidlərin qorunması və istifadəsi Məmmədzadə Elman Kamaləddin Əmənzadə R. Texniki elmlər Memarlıq
Verilmiş tikinti kompleksinin şəbəkəli modelinin resursların bölüşdürülməsi ilə optimallaşdırılmasının tədqiqi. Nuriyev Abdul Mustafa Bayramov R.Q. Texniki elmlər İctimai elmlər
Dəmir-beton məmulatları istehsalının informasiya-idarəetmə sisteminin işlənməsi Nüsrətli Ləman Mahir Həsənov A.B. Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı
BAKI ŞƏHƏRİ QALA – PİRALLAHI AVTOMOBİL YOLUNUN TİKİNTİSİNDƏ ƏHƏNGDAŞI MATERİALININ TƏTBİQİNİN TƏDQİQİ NƏSİROV ORXAN CAVANGİR MƏMMƏDOV A.H. Texniki elmlər Nəqliyyat komunkasiya tikintisi
MÜRƏKKƏB QRUNT ŞƏRAİTİNDƏ BİNANIN GƏRGİNLİKLİ DEFORMASİYA HALININ TƏDQİQİ NƏSİRZADƏ CƏMİL RASİM Xəlilov H.A. Texniki elmlər İctimai elmlər
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QƏRB ZONASINDA (GƏNCƏ-GƏNCƏBASAR) ÜZÜMÇÜLÜK VƏ ŞƏRABÇILIQ SƏNAYESİNİN İNKİŞAFINDA MÜASİR MEMARLIĞIN ROLU Nəsibov Nicat Fəxrəddin Əliyev N.Ə. Texniki elmlər Memarlıq
PRİZMATİK VƏ SİLİNDRİK FORMALI DƏRİN SVAY DAYAQLARININ DİNAMİKİ TƏSİRLƏRƏ HESABLANMASI QASIMOV ELŞAD ELXAN MürsəlovA.Ə. Texniki elmlər İctimai elmlər
İçəri şəhərin məhəllə məscidlərinin qorunması və istifadə edilmə yolları Qasımova Vüsalə Zeynal Əmənzadə R.B. Texniki elmlər Memarlıq
ELEKTRON KARGÜZARLIQ SISTEMİNİN YARADILMASI QAZIZADƏ PƏRVİZ İSMAYIL Musayeva N.F. Texniki elmlər İctimai elmlər
Çoxmərtəbəli monolit-dəmir beton yaşayış evinin tikintisinin təşkilati-texnoloji modelinin araşdırılması Quliyeva Ülkər Elçin Fərzəliyev S.A. Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı
NEFT-YAĞ SƏNAYE TULLANTISI ƏLAVƏLİ MODİFİKASİYA OLUNMUŞ QƏLƏVİ-MİNERAL YAPIŞDIRICILARI” Quluzadə Fidan Fərhad Haqverdiyeva.T.A Texniki elmlər İctimai elmlər
BAKI ŞƏHƏRİ ŞƏRAİTİNDƏ KÖHNƏ ASFALT – BETONUN TƏKRAR İSTİFADƏSİ VƏ REGENERASİYASI QULİYEV ORXAN LƏTİF Yusifzadə E. N. Texniki elmlər İctimai elmlər
VİLƏŞÇAY SU ANBARININ TƏSİR ZONASINDAKI TORPAQLARIN EKOLOJİ-MELİORATİV VƏZİYYƏTİNİN ARAŞDIRILMASI QƏDİROVA NURANƏ MİRZƏMMƏD Xəlilova A.Ə. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar
Quba rayonunda ehtimal olunan torpaq sürüşmələrinin riskinin azaldılması məqsədilə mühafizə tədbirlərinin təkmilləşdirilməsi‖ Qəhrəmanov Bəxtiyar Baləhməd Danyalov Ş.D Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar
Müşahidə quyularında geotermik tədqiqatlar zamanı parametrlərin ölçülmə prosesinin idarəetmə sisteminin işlənib hazırlanması RƏCƏBOV İSLAM FAZIL Səttarova Ü.E. Texniki elmlər İctimai elmlər
ARALIQ İSTİFADƏ XAMMALINDAN PARKET MƏMULATLARININ HAZIRLANMA TEXNOLOGİYASININ İŞLƏNMƏSİ RƏFİLİ ŞAHMAR FİRQƏT YƏHYAYEV A.B. Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı
PLANDA DÜZBÜCAQLI DƏMİR-BETON YATIQ QABIQLARIN YÜKGÖTÜRMƏ QABİLİYYƏTİNİN TƏDQİQİ RƏFİYEV RAHİB AĞAMİR Əliyev R.D. Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı
ƏLAVƏLƏRİN QURU İNŞAAT QARIŞIĞININ XASSƏLƏRİNƏ TƏSİRİNİN ÖYRƏNİLMƏSİ RƏSULOV İLKNUR CÜMAYƏDDİN Şahmarov V.U. Texniki elmlər İctimai elmlər
SUPERPLASTİKLƏŞDİRİCİ ƏLAVƏNİN TƏTBİQİ İLƏ BETONUN RADİASİYAYA TƏSİRLƏRİNƏ DAYANIQLIİININ ÖYRƏNİLMƏSİ RƏSULZADƏ NİGAR ELDAR Əkbərova S.M. Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı
Abşeron villaların nümunəsində yaşayış interyeri məkanında bədii obraz xüsusiyyətləri Rəsulova Nilgün Zahir Dadaşova S.X. Texniki elmlər Memarlıq
Muzey binalarının memarlıq-planlaşdırma təşkili (Bakı şəhərin timsalında) Sadeghzadeh Asghar Bahman Əliyev N. Texniki elmlər Memarlıq
Şəmkirçay su anbarının bölgənin sosial-iqtisadi inkişafına və ekoloji mühitə təsirinin araşdırılması Salmanova Səbinə Zakir Həsənov F.H. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar
YÜKSƏK MƏRTƏBƏLİ BİNALARDA VERTİKAL VƏ ÜFİQİ ELEMENTLƏRİN BİRLƏŞMƏ DÜYÜNLƏRİNİN HƏLLİ YOLLARI SOLTANOV ÇİNGİZ ŞƏRAFƏDDİN Xəlilov H.A. Texniki elmlər İctimai elmlər
TƏBII ХAMMAL VƏ SƏNAYE TULLANTILARININ ISTIFADƏSI ILƏ BETОN TƏRKIBININ SEÇILMƏSI VƏ ОNUN BƏZI ХASSƏLƏRININ ÖYRƏNILMƏSI SULTANОV BƏHRUZ MAIS О Qurbanоva R.A. Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı
NEFTLƏ ÇİRKLƏNMİŞ ŞİRVAN TORPAQLARININ TƏMİZLƏNMƏSİ Suvarov Nurlan Elşad Xəlilova N.X. Texniki elmlər Dağ mədən işləri. Metallar
ŞƏMKİRÇAY SU ANBARI QURGULARININ İŞ REJİMİNİN TƏDQİQİ,SÜNĠ VƏ TƏBİİ YAMACLARININ DAYANIQLIĞA YOXLANMASI SÜLEYMANOV XƏYAL NAZİM İsmayılov F.M. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar
TERMİK AKTİVLƏŞDİRİLMİŞ VULKAN KÜLÜ ƏSASINDA QƏLƏVİ- MİNERAL YAPIŞDIRICLARI SÜLEYMANOVA SƏKURƏ QURBƏT Haqverdiyeva T.A Texniki elmlər Kimya texnologiyası.Yapışdırıcı materiallar
ABŞERON YARIMADASINDA QİSMƏN NEFTLƏ ÇİRKLƏNMİŞ VƏ SU-DUZ REJİMİ POZULMUŞ TORPAQLARIN YARARLI HALA SALINMASI PRİNSİPLƏRİ SƏMƏDZADƏ GÖZƏL ƏZƏMİ QƏHRƏMANLI Y.V. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar
SVETOFOR SİQNALLARININ İDARƏ OLUNMASI ALQORİTMLƏRİNİN TƏDQİQİ Səmədbəyli Samuran Cəsarət Çobanzadə İ.M. Texniki elmlər Nəqliyyat komunkasiya tikintisi
AZƏRBAYCANIN CƏNUB BÖLGƏSİNİN LANDŞAFT MEMARLIĞI (LƏNKƏRAN ŞƏHƏRİ) Abbaslı Rəşad Mübariz Əliyeva R. Ş. Texniki elmlər Memarlıq
AŞAĞI UCU GENİŞLƏNDİRİLMİŞ VƏ SABİT EN KƏSİKLİ QAZMA-TÖKMƏ SVAY DAYAQLARININ YÜKGÖTÜRMƏYƏ VƏ DEFORMASİYAYA HESABLANMASI ABBASOV AĞA NAMƏDDİN Qənbərov E.S. Texniki elmlər İctimai elmlər
Tikinti istehsalatı məhsulunun keyfiyyətinin yüksəldilməsi ücün texnoloji proseslərin göstəricilərinin təhlili. Abbasova Gülbadə Siyasət Fərzəliyev S.A. Texniki elmlər İctimai elmlər
Məsaməli beton bloklarla inşa edilən azmərtəbəli yaşayış evlərinin tikintisinin texnologiyasının təkmilləşdirilməsi. İbadbəyli Orxan Vilayət Qəhrəmanov C.Q. Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı
GƏNCƏ ŞƏHƏRİNDƏ ATMOSFER HAVASININ SƏNAYE MÜƏSSİSƏLƏRİNİN TULLANTILARI İLƏ ÇİRKLƏNMƏSİ PROBLEMİNİN ÖYRƏNİLMƏSİ İBADLI ƏFSANƏ SƏFƏR Xəlilova N.X. Texniki elmlər İctimai elmlər
RİGELLİ VƏ RİGELSĠİ BİNALARDA LÖVHƏ KONSTRUKSİYALARININ İŞİNİN ÖYRƏNİLMƏSİ İBRAHİMOV RÜFƏT ATAKİŞİ SEYİDOV N.H. Texniki elmlər İctimai elmlər
BAKI ŞƏHƏRİ XƏTAİ RAYONUNDA YER EHTİYATLARINDAN TİKİNTİDƏ SƏMƏRƏLİ İSTİFADƏSİNİN TƏDQİQİ İBRAHİMOVA CƏMALƏ MƏQSƏD Qurbanov E.A. Texniki elmlər İctimai elmlər
KOSMİK GEODEZİYADA PEYKLƏRİN TƏLATÜMSÜZ HƏRƏKƏTİNİN TƏDQİQİ İsgəndərov Xəlil İlham Mütəllimov A.M. Texniki elmlər İctimai elmlər
Kür çayının Azərbaycan hissəsində daşqın, sel hadisələri və onların hövzənin müasir landşaftına təsirinin ekoloji qiymətləndirilməsi İsgəndərova Xanım Xankərəm Aslanov H.Q. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar
Xüsusi geodeziya şəbəkələrinin təhlili İSLAMOV TURAL SABİR Mütəllimov A.M. Texniki elmlər İctimai elmlər
Müəssisənin informasiya təminatının ZigBee 802.15.4sensor sistemində işlənməsi Şirinbəyli Cavid Seymur Abdullayeva G.G. Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi
XUDAFƏRİN SU ANBARININ DAYANIQLIGA HESABLAMNA METODİKASI VƏ ONUN EKOLOJİ MÜHİTƏ TƏSİRİNİN TƏDQİQİ Şirinova Nigar Elçin Musayev Z.S. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar
ALMANİYA NORMALARI ÜZRƏ ƏYİLMƏYƏ İŞLƏYƏN DƏMİRBETON ELEMENTLƏRİN HESABLANMA METODİKASININ İŞLƏNMƏSİ ŞÜKÜROV TURAN SEYMUR Hacıyev M.Ə. Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı
BƏRK MƏİŞƏT TULLANTILARININ TƏKRAR EMALI VƏ ZƏRƏRSİZLƏŞDİRİLMƏSİ ŞİRİNOVA NURANƏ VİDADİ Texniki elmlər Kimya texnologiyası.Yapışdırıcı materiallar
BAKININ YÜKSƏKMƏRTƏBƏLİ YAŞAYIŞ BİNALARININ MEMARLIQ-PLANLAŞDIRMA XÜSUSİYYƏTLƏRİ ŞƏRİFOV RACİ KAZIM Ağazadə R.R. Texniki elmlər Memarlıq
AZƏRBAYCAN XALÇA SƏNƏTİNİN QURULUŞ PRİNSİPLƏRİNİN ARAŞDIRILMASI ƏHMƏDLİ ADİL HİKMƏT Siyavuş Dadaş Texniki elmlər Memarlıq
MİKAYIL USEYNOVUN MEMARLIQ İRSİNİN MÜHAFİZƏ VƏ İSTİFADƏ PROBLEMLƏRİ Əkbərli Aytac Sədrəddin Hacıyeva S.X. Texniki elmlər Memarlıq
Məsaməli beton blokları ilə aparılan tikinti istehsalının səmərəliliyini zəruri edən amillərin tədqiqi Əlibəyova Nərgiz Oruc Fərzəliyev S.A. Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı
NEFT MƏHSULLARININ SAXLANILMASI ÜÇÜN NƏZƏRDƏ TUTULAN TUTUM APARATLARININ GƏRGİNLİKLİ VƏZİYYƏTİNİN TƏDQİQİ ƏLİYEV VALEH MURADXAN Aslanov L.F. Texniki elmlər Dağ mədən işləri. Metallar
AZƏRBAYCAN KARVANSARA TİKİLİLƏRİNİN MÜHAFƏZƏ PROBLEMLƏRİ Əlizadə Əmir Fərman Əmənzadə R.B. Texniki elmlər Memarlıq
BÖYÜK QAFQAZIN BULANIQ ÇAY SULARININ MEXANİKİ QARIŞIQLARDAN İLKİN TƏMİZLƏNMƏSİNİN TƏDQİQİ ƏLİYEV NİCAD NATİQ Həsənov R.N Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar
ELASTİK ƏSAS ÜZƏRİNDƏ LENTVARİ DƏMİR-BETON TİRLƏRİN HESABLANMA METODİKASININ İŞLƏNMƏSİ ƏLİYEV RAHİL SÜLEYMAN Əliyev R.D. Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı
AZƏRBAYCAN SƏNƏTİNDƏ RƏNG MƏDƏNİYYƏTİNİN BƏDİİ XÜSUSİYYƏTLƏRİ AYSEL ƏLİYEVA RAUF Bəkirova T.Ş. Texniki elmlər Memarlıq
DURULDUCULARIN KONSTRUKSİYASI, DAYANIQLIĞI VƏ ONUN HİDRAVLİKİ İŞ REJİMİNİN TƏDQİQİ ƏLİYEVA AYTƏN ƏVƏZ Musayev Z.S. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar
Geodeziya kəsdirmələri dəqiqliyinin təhlili Abdurahmanoca Cavahir Musa Eminov R.Ə. Texniki elmlər İctimai elmlər
AZƏRBAYCAN KARVANSARAYLARI VƏ ONLARIN REABİLİTASİYASI (ABŞERON, ŞƏKİ, GƏNCƏ KARVANSARAYLARI NÜMUNƏSİNDƏ) AĞAKİŞİYEVA AYTAC ŞAHİN Məmmədova Z.G. Texniki elmlər Memarlıq
BAKI ŞƏHƏRİNİN XIX ƏSR BİNALARININ BƏDİİ- MEMARLIQ HƏLLƏRİNİN TƏDQİQİ Cavadov Bəhram Ağazadə R. Texniki elmlər İctimai elmlər
AZƏRBAYCANDA TURİZM NÖVLƏRİNİN İNKİŞAFI CƏFƏROV RÜFƏT VAQİF Əliyeva A.S. Texniki elmlər Memarlıq
QALA QƏSƏBƏSİNDƏ TARİXİ MÜHİTİN TƏHLİLİ CƏFƏROVA AYTƏN ADİL Həsənov R. Texniki elmlər Memarlıq
Metropoliten işlərində aparılan geodeziya metodlarının analizi Hacıyev Xaliq Qabil Qəniyeva S.A. Texniki elmlər İctimai elmlər
SAĞLAMLIQ İSTİRAHƏT OBYEKTLƏRİNİN MÜHİT DİZAYNI Hüseynli Rasim Vaqif Vəkilova Ə.Z. Texniki elmlər Memarlıq
AZƏRBAYCANIN BÖYÜK ŞƏHƏRLƏRİNİN YAŞILLIQ İNKİŞAFI KAMİL HƏSƏNLİ ƏLİYEVA A.S. Texniki elmlər Memarlıq
BAKI ŞƏHƏRİNİN ÇOXFUNKSİYALI KOMPLEKSLƏRİNİN MEMARLIQ-PLANLAŞDIRMA TƏŞKİLİ MUSTAFAYEVA FİDAN VAQİF HÜSEYNOV E. Texniki elmlər Memarlıq
KADASTR İŞLƏRİNDƏ İKİTEZLİKLİ GPS QƏBULEDİCİLƏRİNDƏN ALINMIŞ NƏTİCƏLƏRİN KOMPLEKS EMALI VƏ ANALİZİ MİRZƏ VALEH NİZAMİ Eminov R.Ə. Texniki elmlər İctimai elmlər
BAKI ŞƏHƏRİNDƏ TİCARƏT MƏRKƏZLƏRİNİN MEMARLIQ ŞƏHƏRSALMADA TƏŞKİLİ MƏHƏRRƏMOV ELŞAD ATAMOGLAN Hüseynov F.M. Texniki elmlər Memarlıq
GENİŞLƏNƏN YER FİQURUNUN PARAMETRLƏRİNİN TƏDQİQİ MƏMMƏDƏLİZADƏ ÖMƏR MÜBARİZ Qəniyeva S.A. Texniki elmlər İctimai elmlər
İCTİMAİ ƏLAQƏLƏRİN ƏRDƏBİL ŞƏHƏRİNİN MƏRKƏZİ MÜHİTİNİN FORMALAŞMASINA TƏSİRİ Negahdar Bəhrouz Qərib Abdullayeva N . Texniki elmlər Memarlıq
XIX-XX ƏSR BAKI ŞƏHƏRİNİN MÜLK BİNALARININ İNTERYERLƏRİNİN TƏDQİQİ QURBANOVA SƏİDƏ SƏMƏD Həsənova A.Ə. Texniki elmlər Memarlıq
19-CU ƏSRDƏ CƏNUBİ QAFQAZDA APARILAN GEODEZİ İŞLƏRİN TƏDQİQİ QƏDİROV RAMİL RƏCƏB Mütəllimov A.M. Texniki elmlər İctimai elmlər
Müasir konstruksiyalar və materiallar Rəhmanova Nurana Rəhman Hacıyeva Y.Ə. Texniki elmlər Memarlıq
TÜRK VİZUAL ƏNƏNƏSİ ƏSASINDA ƏŞYA DİZAYNININ KONSEPSİYASI SADIQOVA SEVİNC FUAD Dadaşov S.Ə. Texniki elmlər Memarlıq
Geodeziya sıxlaşdırma şəbəkələrinin qurulması dəqiqliyinin təhlili Şirazov Rəşad Aslan Eminov. R.Ə. Texniki elmlər İctimai elmlər
ABŞERON YARIMADASINDA SƏNAYE KOMPLEKSLƏRİNİN İNKİŞAF HƏLLƏRİ Şirinov Emin Həsənova-Fərəcova K. Texniki elmlər Memarlıq
Bakı şəhərində otellər sisteminin şəhərsalma təşkili (mühitin bədii təşkili baxımından) Əliyev Sadiq Həsən Orucov S. Texniki elmlər Memarlıq
Geodeziyada təsadüfi kəmiyyətlərin böyük ədədlər qanunu ilə paylanmasının tədqiqi Abdullazadə Günay İslam Mütəllimov A.M. Texniki elmlər İctimai elmlər
BÖYÜK QAFQAZIN FISTIQ AĞACLIQLARININ SORTİMENT TƏRKİBİNİN TƏDQİQİ ABİYEV YUSİF TAHİR Yəhyayev A. B. Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı
Məsafədən zondlama verilənlərindən istifadə etməklə tədqiqat ərazisinin rəqəmli elektron xəritələrinin yaradılması və yeniləşdirilməsi ƏLİYEVA AYGÜN İLQAR Mütəllibova Ş.F. Texniki elmlər İctimai elmlər
AMORF MAQNİTYUMŞAQ ƏRİNTİLƏRİNİN MAQNİT VƏ ELEKTRİK XASSƏLƏRİ ARASINDA ƏLAQƏ BAYRAMOV ELDAR HİKMƏT PƏNAHOV T.M. Texniki elmlər Kimya texnologiyası.Yapışdırıcı materiallar
NİZAMLANAN Ni 3Fe ƏRİNTİSİNİN FAZA KEÇİDİNDƏ İSTİLİK TUTUMU VƏ ELEKTRİK MÜQAVİMƏTİNƏ NİOBİUM VƏ TİTANIN TƏSİRİ CƏBRAYILOVA RƏNA FƏXRƏDDİN PƏNAHOV T.M. Texniki elmlər Elektrotexnika. Radiotexnika. Materiallar müqaviməti
BAKI ŞƏHƏRİNİN METRO STANSİYALARININ MEMARLIQ-PLANLAŞDIRMA PRİNSİPLƏRİ Heydərova Günel Yaqub Qəhrəmanova Ş.Ş. Texniki elmlər Memarlıq
Geodeziyada təsadüfi kəmiyyətlərin paylanma parametrlərinin statistik təqdiri Həbibov Rahim Şirməmməd Müttəlibova Ş.F. Texniki elmlər Təbiət elmləri bütövlükdə
Geodeziyada təsadüfi kəmiyyətlərin hipotezlərinin statistik analizi Həmidova Aynurə Cabir Mütəllimov A.M. Texniki elmlər Təbiət elmləri bütövlükdə
BAKI ŞƏHƏRİ NƏRİMANOV RAYONUNUN KADASTR XƏRİTƏSİNİN TƏRTİBİ VƏ ONUN TƏTBİQİ YOLLARININ TƏDQİQİ MEHDİYEVA ZEYNƏB RASİM Qurbanov E. Texniki elmlər İctimai elmlər
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI DAĞ RAYONLARI QORUQLARININ LANDŞAFTI (ZAQATALA, QAX) MƏHƏMMƏD SADİQ NOVRUZƏLİ ƏLİYEVA A.S. Texniki elmlər Memarlıq
Bakı şəhəri Nəsimi rayonunun torpaqlarından səmərəli istifadənin elmi tədqiqi məqsədi ilə kadastr xəritəsinin tərtibi Məmmədov Əli Nizami Qurbanov E.A. Humanitar elmlər İctimai elmlər
BAKI ŞƏHƏRİNİN ÇİRKLƏNMİŞ TORPAQLARININ KADASTRININ YARADILMASI (SURAXANI RAYON TİMSALINDA) ORUCOV MURAD SOYDA Məmmədov Q.M. Texniki elmlər İctimai elmlər
NEFT EMALI MÜƏSSİSƏLƏRİNDƏ TULLANTI SULARIN TƏMİZLƏNMƏSİNİN SƏMƏRƏLİYİNİN TƏDQİQİ Oruczadə Orxan Fəxrəddin Danyalov Ş.D Texniki elmlər Təbiət elmləri bütövlükdə
BAKI ŞƏHƏRININ YAŞAYIŞ BINALARINDA YAŞIL MEMARLIĞIN TƏTBIQI SAEIDAN BORZU ƏSGHAR Əliyev N.Ə. Texniki elmlər Memarlıq
TORPAQ YATAĞI KONSTRUKSİYALARININ GEOSİNTETİK (POLİMER-RULON) MATERİALLARLA ARMATURLANMASININ ÖZƏLLİKLƏRİ ƏLİYEV ANAR SALEH Piriyev Y.M. Texniki elmlər Nəqliyyat komunkasiya tikintisi
ŞIRVANŞAHLAR SARAY KOMPLEKSİNİN MÜHİT-DİZAYN KONSEPSİYASI Abduyev Ruslan Zakir Orucov S.H. Texniki elmlər Memarlıq
XIRDALAN ŞƏHƏRİNİN ƏRAZISINDƏKİ TORPAQLARIN İQTISADİ QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ VƏ TORPAQ KADASTR XƏRİTƏSİNİN TƏRTİBİ BAYRAMOV KAMAL GƏRAY Məmmədov Q.M. Texniki elmlər Təbiət elmləri bütövlükdə
NƏQLİYYAT QOVŞAQLARININ YOL KƏSİŞMƏLƏRİ VƏ BİTİŞMƏLƏRİNİN MÜRƏKKƏBLİK DƏRƏCƏSİNİN TƏDQİQİ Cəbiyev Sənan Mehbala BAYRAMOV R.P. Texniki elmlər Nəqliyyat komunkasiya tikintisi
QƏBƏLƏ ŞƏHƏRİNİN YAŞILLAŞDIRMA SİSTEMİ Dede Semih Adnan Əliyeva R. Texniki elmlər Memarlıq
NİZAMLANAN (CoFe)1-x Si ƏSASLI KRİSTALLİK VƏ AMORF ƏRİNTİLƏRİN MAQNİT VƏ MAQNİTOOPTİK XASSƏLƏRİ EMİNOV ÜLFƏT DƏRDAYIL PƏNAHOV T.M. Texniki elmlər Elektrotexnika. Radiotexnika. Materiallar müqaviməti
MÜRƏKKƏB TƏBİƏTLİ ŞƏRAİTLƏRDƏ AVTOMOBİL YOLLARININ NƏQLİYYAT – İSTİSMAR GÖSTƏRİCİLƏRİNİN TƏDQİQİ KƏRƏMOV ZÜMÜ FİRDUSİ MƏMMƏDOV A.H. Texniki elmlər Nəqliyyat komunkasiya tikintisi
İslam Şəhərlərində Yaşayiş Mühitinin Müasirləşməsi (Azərbaycan və İran Şəhərlərinin Timsalinda) Mollazadə Sara Əqdəm Hasən Hacıyeva Y.Ə. Texniki elmlər Memarlıq
CİS və məsafədən zondlama verilənləri əsasında magistral neft – qaz kəmərlərində geotexniki diaqnostika metodunun tətbiqi Muxtarova Mədinə Şahin qızı Müttəlibova Ş.F. Texniki elmlər Təbiət elmləri bütövlükdə
XƏZƏR RAYONU TORPAQLARININ KADASTR QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ VƏ EKOLOJİ YAXŞILAŞDIRILMASI ÜSULLARININ ÖYRƏNİLMƏSİ MƏHƏRRƏMLİ ZAUR SƏRDAR Qurbanov E.A. Təbiət elmləri İctimai elmlər
Abşeron yarımadası torpaq örtüyünün iqtisadi və ekoloji qiymətləndirilməsinin nəzəri əsasları MƏMMƏDOVA VƏFA TELMAN Qurbanov E.A. Texniki elmlər Təbiət elmləri bütövlükdə
AZƏRBAYCANIN KİÇİK ŞƏHƏRLƏRİNDƏ YAŞILLIQ SİSTEMİNİN İNKİŞAFI (TOVUZ RAYONU TİMSALINDA) Məhərrəmov Müzəffər Yusif Cəfərov N.N. Texniki elmlər Memarlıq
Binəqədi rayonu ərazisində tikintidən səmərəli istifadə məqsədilə torpaqların iqtisadi qiymətləndirilməsinin tədqiqi Məmmədov Ayaz Xanlar Qurbanov E.A. Texniki elmlər Təbiət elmləri bütövlükdə
Kür kənarı şəhərlərdə çoxfunksiyalı komplekslərin bədii-tərtibat xüsusiyyətləri (Mingəçevir, Şirvan, Salyan) Məmmədova Günel Əmir Vəkilova Ə.Z. Texniki elmlər Memarlıq
BAKI ŞƏHƏRİNİN AVTOMOBİL YOLLARINDA REVERSİV HƏRƏKƏTİN TƏŞKİLİ MEYARLARININ TƏDQİQİ ORUCOV ŞAHIN ƏLİBALA QuliyevT. Texniki elmlər Nəqliyyat komunkasiya tikintisi
BAKI ŞƏHƏRİNDƏ TORPAQ SÜRÜŞMƏLƏRİNİN TƏDQİQİ VƏ DAYANIQLIQ TƏDBİRLƏRİNİN İŞLƏNMƏSİ Rzayev Ramin İlham Danyalov Ş.D Texniki elmlər İctimai elmlər
AZƏRBAYCANIN MÜASİR TİKİLİLƏRİNDƏ ENERJİ PROBLEMİNİN EKOLOJİ HƏLLİ SADIQLI ARAZ BƏHRUZ Qəhrəmanova Ş.Ş. Texniki elmlər Memarlıq
XAÇMAZ ŞƏHƏRİNDƏ LANDŞAFT MEMARLIĞININ İNKİŞAFI SƏLİMOV İLKİN SALAMİ Cəfərov N.N. Texniki elmlər Memarlıq
TARİXİ ŞƏHƏR MÜHİTİNİN FUNKSİONAL TƏŞKİLİNİN MÜASİR PROBLEMLƏRİ (BAKI TİMSALI) Tahirə Həğayeği Nosrəti Həsən Haciyeva Y.Ə. Texniki elmlər Memarlıq
Kiçik bağların Bakı şəhərinin planlaşma strukturunda yeri ZEYNALOVA NAHİDƏ SOKRAT Həsənova A.Ə. Texniki elmlər Memarlıq
AVTOMOBİL YOLU ÜZƏRİNDƏ DƏMİR BETON KÖRPÜLƏRİN MONOLİT BETON QORUYUCU İSTİNAD DİVARININ FƏRDİ KONSTRUKSİYALI LAYİHƏSİNİN İŞLƏNİB HAZIRLANMASI İMAMQULİYEV VÜQAR SƏFİYAR CƏFƏROV F.M. Texniki elmlər Nəqliyyat komunkasiya tikintisi
BAKININ “İÇƏRI ŞƏHƏRIN”IN LANDŞAFT MÜHITININ HƏLLI PROBLEMLƏRI İsayev Nicat Musa Şərifli V.A. Texniki elmlər Memarlıq
AZƏRBAYCAN MƏDƏNİYYƏT OCAQLARININ MEMARLIQ-PLANLAŞDIRMA PROBLEMLƏRİ ƏBDÜLOV MƏMMƏDPAŞA ASLAN Əzizov A.M. Texniki elmlər Memarlıq
NƏQLİYYAT AÇILMALARININ HƏRƏKƏTİ BURAXMA QABİLİYYƏTİNİN TƏDQİQİ ƏHMƏDZADƏ TURAL ƏHMƏD Çobanzadə İ.M. Texniki elmlər Nəqliyyat komunkasiya tikintisi
UTİLLƏŞDİRİLMİŞ METALKORDLU AVTOMOBİL TƏKƏRLƏRİNİN İSTİFADƏSİ İLƏ ERROZİYAYA QARŞIQURĞULARIN İŞLƏNMƏSİ Əkbərov Ramin Yaqub Həbibov F.H. Texniki elmlər Təbiət elmləri bütövlükdə
YOL-NƏQLİYYAT KOMPLEKSİNİN İNKİŞAFI ÜÇÜN MÜASİR İNFORMASİYA SİSTEMLƏRİNİN TƏTBİQİ ƏMİRASLANOV TURAL İBADULLA Gözəlov S.K. Texniki elmlər Nəqliyyat komunkasiya tikintisi
Monolit beton konstruksiyalı şəhər tipli avtomobil yolu tunelinin layihələndirilməsi xüsusiyyətləri Abbaslı Sənan Əliyar Qasımov N.M. Texniki elmlər Nəqliyyat komunkasiya tikintisi