Elm sahələri üzrə dissertasiyalar:

Bütün dissertasiyalar


Adı Pdf forması Müəllif Elmi rəhbər Elm sahəsi Bölmə
Fəaliyyətdə olan böyük uzunluqlu çirkli su aparan kanallarda öz-özünü təmizləmə prosesinin intensivləşdirilməsi məsələlərinin tədqiqi. Abdullah Yınanç Ali oğlu Ocaqov H.O. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar
Əlverişli konstruksiyalı dağ şayı suqəbuledicisinin yaradılması və onun tədqiqi Əbilov Rəşad Səffan oğlu Bəşirov F.B. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar
Azərbaycan şəhərlərində tarixi abidələrin qorunma problemləri (Naxçıvan, Gəncə, Şəki, Ordubad və Şuşa şəhərlərinin timsalında) Ağamalıyeva Y.Ç. Məmmədova G.H. Texniki elmlər Memarlıq
Əcəmi Naxçıvaninin yaradıcılığında harmoniya və mütənasiblik problemləri Əliyev Q.Ə. Qiyasi C. Texniki elmlər Memarlıq
Dayanıqlıq şərtlərini nəzərə almaqla kranaltı tirlərin optimallaşdırılması Ağayev E.N. Hacıyev F.M. Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı
Çoxrabitəli dairəvi quraşıq lövhələrin qeyri-müntəzəm yayılmış kontur yüklərin təsirini nəzərə alaraq gərginlik vəziyyətinin tədqiqi Babayev C.N. Əliyev K.Ə. Təbiət elmləri Fizika
Müasir şəraitdə tikintinin idarə edilməsinin bazar modelinin formalaşdırılması Babayev N.Q. Məmmədov M.A. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri
Bazar iqtisadiyyatı şəraitində tikintidə şevik qiymətqoyma sisteminin idarə edilməsi Babayev İ.A. Məmmədov M.A. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri
Dəniz neftqaz yataqlarından çıxarılan təbii qazın yığılması və nəqlində texnoloyi proseslərin səmərəlliyinin artırılması Bağırov Ə.N. Kərimov M.Z. Texniki elmlər Dağ mədən işləri. Metallar
İstehsalat binalarının istismar yükü altında olan polad konstruksiyaların gücləndirilməsi Bəxtiyari Nobəxt Ağayev N.H. Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı
Sutullayanın xəndəkli baş suqəbuledicisinin hidravliki iş reyiminin tədqiqi Bayramov A.Ə. Bəşirov F.B. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar
Çoxmərtəbəli binaların zəlzələyə davamlıq məsələlərinin öyrənilməsi Behferuz Abdollah Seyfullayev X.Q. Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı
Memarlıq mühitinin inkişaf təkamülü. Bəkirova Təranə Şaiq qızı Fətullayev Şamil Seyfulla oğlu Texniki elmlər Memarlıq
Boyuna istiqamətdə çubuqlarla möhkəmləndirilmiş icərisində mühit olan silindrik qabığın rəqsləri. Əliyev Əsəd Mehralı oğlu Lətifov F.S. Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı
MODİFİKATORLARIN TƏRKİBİNİN VƏ XASSƏLƏRİNİN NİZAMLANMASI İLƏ SEMENT SİSTEMLƏRİNİN QURULUŞ ƏMƏLƏGƏTİRMƏSİNİN İDARƏ EDİLMƏSİ QUVALOV ABBAS ABDURƏHMAN OĞLU Q Qənbərov D. M. Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı
Kərimov Aqşin Kərəm oğlu.Neft mədənlərində yaranan çirkli sularin nazik layli qurğularda təmizlənməsinin tədqiqi. Kərimov Aqşin Kərəm oğlu Həsənov M.V. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar
Qabaqcadan gərginləşdirilmiş iki kəmərli asma sistemlərin möhkəmliyi və optimallaşdirma məsələləri. Konənsal Qədimvənd Yaqub. Ağaev N.H. Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı
Mənzil tikintisinin inkişaf strategiyasında infrastrukturun rolu və onun idarə edilməsi (Bakı şıhıri timsalında) Eyniyev Mahir Tahir oğlu Əliyev Rafiq Mahmud oğlu Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı
Dəyişən qalınlıqlı lövhələrin dağılması Dadaşov Elxan Rəsul oğlu Tağızadə Ə.H. Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı
Təsadüfi əyrilikli yatıq.Qabıqların tədqiqi. Əhməd Əkbər Lu Mehdi Qasımov A.Ə. Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı
Müsəlman şəhərlərində yeni yaşayış binalarının tarıxı mühitə adaptasiyası.(İran Azərbaycan timsalında) Əbdülhüseyni Cavad İsmayıl oğlu Qiyasi C.Ə. Texniki elmlər Memarlıq
Tehran şəhərində yaşayış komplekslərinə alternativ enerjinin təsiri. Səidlər Esfəncani Nilufər mustafa qızı Hüseynov F.M. Texniki elmlər Memarlıq
Zədələnən irsi-elastiki kompozit mühitin qeyri-xətti deformasiyası və dağılmasının dinamikası. Quliyev Rahim Saməddin oğlu Axundov M.B. Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı
XX əsr Azərbaycan memarlığının inkişafı. Qasımov Akif Təmraz oğlu. Texniki elmlər Memarlıq
İranın zəncan şəhərinin mərkəzində renovasya problemləri. Qaradaği Daryuş Rəbəli oğlu Hüseynov F.M. Texniki elmlər Memarlıq
Nazikdivarlı dəmirbeton silindrik qabıqlarlı istinad divarlarının tədqiqi. Qəniyev Dilqəm Seyfəddin oğlu. Seyfullayev X.Q. Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı
Azərbaycan memarlıq və xalçaçılığında ornament motivlərinin ümumi prinsipləri (XI - XVIII əsrlər) Qənbərova Gülnarə Qəzənfər qızı Cəfər Qiyasi Texniki elmlər Memarlıq
Qruntda yerləşən konstruksiyaların korroziyalanmış elementlərinin rəqsləri. Qəhrəmanov Səbuhi Əbdül oğlu. Zamanov A.D. Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı
Dəmirbeton sütunların yükgötürmə qabiliyyətinin tədqiqi. Kərimov Elşad Şahmar oğlu. Seyfullayev X.Q., Haciyev M.Ə. Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı
İstinad divarlarında cox aşırımlı silindrik qabıqların tərtibi və onların tədqiqiş Məcidpurxoi Əli Məcid oğlu Seyfullayev X.Q. Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı
İran şəhərlərinin memarlıq-planlaşdırma inkişafının xüsusiyyətləri. Givei Camal İzzət oğlu Hüseynov F.M. Texniki elmlər Memarlıq
Qələvi-mineral yapışdırıcıların və betonların bərkimə və strukturəmələgəlmə proseslərinin xüsusiyyətləri Haqverdiyeva Tahirə Axı qizi Qənbərov D. M. Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı
test test test Humanitar elmlər İctimai elmlər
Hiperbolik paraboloid (hipar) formalı yatıq dəmir-beton qabıqların statika və dinamika məsələlərinin qeyri-xətti nəzəriyyə ilə tədqiqi. Əlireza Nobahari Seyfillayev X.Q. Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı
Konstruktiv qeyri-bircins ortotrop yatıq dəmir-beton qabıqların kontur konstruksiyası ilə qovuşma məsələsinin tədqiqi. Eminov Y.M. Seyfillayev X.Q. Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı
Məqsədli dövlət proqramlarının hazırlanması və reallaşdırılması mexanizmlərinin təkmilləşdirilməsi istiqamətləri. Məmmədov H.P. Məmmədov M.A. Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı
Neftli istehsal sularının təkmilləşdirilmiş lövhəli nefttufanda təmizlənməsinin səmərəliliyinin tədqiqi. Mirzəyeva G.S. Həsənov M.V.,Kəngərli A.C. Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı
Armirləşdirilmiş,en kəsiyi çoxrabitəli oblastlardan ibarət prizmatik brusların burulması. Musayev C.E. Əliyev K.Ə. Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı
Qrunt mühitində işləyən sabit və dəyişən sərtlikli dərin salınan çevik dayaqların statiki və dinamiki məsələlərinin tədqiqi. Mürsəlov A.Ə. Məmmədov M.A. Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı
Fizikik qeyri-xətti materialdan hazırlanmış dairəvi və həlqəvi lövhələrin dinamiki yükə hesablanması. Mədinəyev İ.M. İsayev Ə.M. Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı
Kimyəvi əlavələrdən istifadə etməklə klinkersiz yapışdırıcı materialların inşaat-texniki xassələrinin yüksəldilməsi. Məmmədova R.C. Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı
Fiziki qeyri-xətli materialdan hazırlanmış prizmatik tiplərin hərəkət edən yükə hesablanması. İsfəndiyar Mərdani İsayev Ə.M.,Qəribov R.T. Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı
İstilik təchizatı sistemləri üçün ekoloji təmiz və iqtisadi səmərəli su hazırlama texnologiyasının işlənməsi və tədqiqi. İsmayılov R.T. Feyziyev H.O. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar
İkilaylı qeyri-bircins lövhələrin həndəsi qeyri-xəttiliyi nəzərə almaqla dayanıqlığıvə rəqsləri. Hüseynov S.Ə. İsayev F.Q. Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı
Korroziya aşınmasına məruz qalmış boyuna qeyri-bircins çubuğun gərginlik-deformasiya halının tədqiqi. Həsənova M.A. Rzayev O.H. Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı
Hidravlik intiqallı velorasiya maşınlarında işlək maye təmizləyici qurğuların tədqiqi. Mehrəliyev N.Ə. Şərifov A.R. Texniki elmlər Nəqliyyat komunkasiya tikintisi
Keçid iqtisadiyyatı şəraitində əsas kapitala investisiyaların səmərəliliyinin struktur amilləri. Məmmədov R.M. Xəlilov H.A. Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı
Ənənəvi müsəlman memarlığında həndəsi quruluş qanunauyğunluqları. Məmmədova O.İ. Axundov D.A. Texniki elmlər Memarlıq
Azərbaycanın tikinti sektorunun inkişafinda xarici və müştərək müəssisələrinin rolu. Nağıyev Z.N. Əliyev T.N. Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı
Durulducunun hidravliki iş rejiminin tədqiqi və onun konstruksiyasının statiki,dinamiki təsirlərə hesablanma üsulları. Əbülfəzl Nəzəri Giglu. Məmmədov K.M. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar
İran İslam Resp.Qərbi Azərbaycan vilayətinin memarlıq və şəhərsalma irsi.(Qədimdən Qacar dövrünə qədər) Kavos Məhəmmədcavad oğlu Şəhri. Qiyasi C.Ə. Texniki elmlər Memarlıq
Orta əsr bazarlarinin dərpa və istifadə problemləri (Təbriz şəhərinin qədim bazarının timsalında) Səid Səməd oğlu Xoşniyyət Məmmədova G.H. Texniki elmlər Memarlıq
Azərbaycanın tarixi şəhərində memarliq ənənələrinin yaranması və inkişafı. Həsənov Ə.A. Hüseynov F.M. Texniki elmlər Memarlıq
Müxtəlif həndəsi formalı sonlu qalınlıqlı sıxılan qrunt təbəqəsində çevik özül tirlərinin deformasiyaya hesablanma metodikaları. Məmmədli R.Ə. Məmmədov K.M. Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı
İçərişəhər abidələrinin yeni funksiyalara uygunlaşdırma problemləri. Rzayeva A.Ə. Məmmədova Z.G. Texniki elmlər Memarlıq
Yatıq qabıqların kontur qabırğalarında sərtlik göstəricilərinin təsadüfi dəyişməsi nəticəsində onlarda yaranan gərginlikli-deformasiya vəziyyətinin tədqiqi. Novruzov M.F. Qasımov A.Ə. Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi
Metallurgiya sənayesində tullantıların ətraf mühitə təsirinin tədqiqi. Məmmədova H.Q. Ocaqov H.O. Texniki elmlər Təbiət elmləri bütövlükdə
Tikinti sektorunda kiçik sahibkarlığın tənzimlənməsi və idarə edilməsi problemlərinin tədqiqi. Nəzərov V.M. Məmmədov M.A. Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı
Azərbaycanda mənzil tikintisinin idarə edilməsinin formalaşması və inkişafı. Novruzova A.Q. Məmmədov M.A. Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı
Başlangıc gərginlikli halları nəzərə almaqla yatıq dəmirbeton qabıqların statika və dinamika məsələləri. Poluxov İ.X. Seyfillayev X.Q. Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı
Məsaməli çubuqlarda əyilmə zamanı zədələrin paylanmasının tədqiqi. Rüstəmov T.A. Əlizadə A.N. Texniki elmlər Fizika